12
ሳምባታባሲ ሺቄዳ ኦሻ
(ማር 2፡23-28፤ ሉቅ 6፡1-5)
ዬሱሲ ሄ ዎዴ ሳምባታ ጋላሲ፥ ቲሻ ባንጋ ጊዶና ኣꬊሺን ኣ ካሊያዋንቱ ኮሻቲዴ፥ ቲሻ ባንጋ ዱꬂዴ፥ ሙሳ ዶሜዲኖ። ዛር 23፡25 ሺን ፓሪሳዋቱ ሄዋ ቤዒዴ ዬሱሳ፥ «ቤዓ፥ ኔና ካሊያዋንቱ ሳምባታ ጋላሲ ኦꬃናው ዎጋ ጊዴናባ ኦꬂኖ» ያጌዲኖ።
ሺን ዬሱሲ ኡንቱንቱሲ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ዳዊቴኔ ኣናና ዴዒያዋንቱ ኮሻቴዳ ዎዴ፥ ዳዊቴ ኦꬄዳዋ ናባቢቤይኪቴ? 1ሳም 21፡1-6 ዳዊቴ ፆሳ ጎሌ ጌሊዴ፥ ቄሳቱዋ ፃላላይ ማናፔ ኣቲን፥ ኢኔ ኣናና ዴዒያዋንቱ ማናው ዎጋ ጊዴና ፆሳሲ ያርሼዳ ቁማ ሜዳ። ዎግ 24፡9 ዎይ ሳምባታ ኡባን ጌሻ ጎሊያን ዴዒያ ቄሳቱ ሳምባታ ዎጋ ሜንꬂያዋ፥ ቃሲ ኡንቱንቱሲ ሄዌ ባዪዞ ጊዴናዋ ሙሴ ሂጊያን ናባቢቤይኪቴ? ፓይ 28፡9-10 ሺን ታኒ ሂንቴው ኦዳይ፤ ጌሻ ጎሊያፔ ኣꬊያዌ ሃዋን ዴዔ። ፆሳ ማፃፋይ፥ ‹ታኒ ማሮቴꬃ ኮያይፔ ኣቲን፥ ያርሹዋ ኮዪኬ› ያጊያዌ ዋጊያዌንቶ ሂንቴንቱ ኤሪቴንቶ፥ ባዪዙ ባይና ኣሳ ቦላ ፒርዲኪታ። ማት 9፡13፤ ሆስ 6፡6 ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ሳምባታ ጎዳ» ያጌዳ።
ዬሱሲ ኩሺ ጉንዴዳ ቢታኒያ ፓꬄዳ
(ማር 3፡1-6፤ ሉቅ 6፡6-11)
ዬሱሲ ሄዋፔ ዴንዲዴ፥ ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌ ቤዳ። 10 ሄዋን ኩሺ ጉንዴዳ ኢቲ ቢታኒ ዴዔ፤ ዬሱሳ ሞታናው ጋሱዋ ኮዪያ ኣሳቱ፥ «ሳምባታን፥ ሃርጋንቻ ፓꬂያዌ ዎጌ?» ያጊዴ ኣ ኦቼዲኖ።
11 ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ሂንቴንቱ ጊዶን ኢቲ ዶርሳይ ዴዒያ ኡራይ፥ ሄ ዶርሳይ ሳምባታ ጋላሲ ኦላን ኩንዶፔ፥ ኦይቂዴ ኬሴናዌ ኦኔ? 12 ያቲና፥ ኣሳይ ዶርሳፔ ዎቲ ሎይꬂዴ ዳሬኔ! ሄዋ ዲራው፥ ሳምባታ ጋላሲ ሎዖባ ኦꬂያዌ ዎጋ» ያጌዳ። 13 ሄዋፔ ጉዪያን ቢታኒያ፥ «ኔ ኩሺያ ፒዲ ኦꬃ» ያጊና ቢታኒ ፒዲ ኦꬆዋፔ ጉዪያን፥ ኣ ኩሺ ዮኮ ኩሺያዋዳንካ ፓፂ ኣጌዳ። 14 ሺን ፓሪሳዋቱ ካሬ ኬሲዴ፥ ዬሱሳ ዎቲ ዎꬋኔንቶ ማቄቴዲኖ።
ፆሳይ ዶሬዳ ኣዪሊያ
15 ሺን ዬሱሲ ኡንቱንቱ ዞሬታ ኤሪዴ፥ ሄዋፔ ኣጊዴ ቢያ ዎዴ፥ ዳሮ ኣሳይ ኣ ካሌዳ፤ ሃርጌዳ ኡባ ፓꬄዳ። 16-17 ፆሳይ ናቢያ ኢሲያሳ ባጋና ኦዴዳዌ ፖሌታና ማላ፥ ዬሱሲ ኣሳቱዋሲ፥ «ታባ ሃራ ኣሳሲ ኦዶፒቴ» ያጌዳ። 18 ፆሳይ ኢሲያሳ ባጋና ሃዋዳን ያጌዳ፤
«ታኒ ዶሬዳ ታ ኣዪሊ፥
ታኒ ሲቂያ፥ ታና ናሼቺያዌ ሃዌኩ።
ታኒ ታ ኣያና ኣ ቦላ ዎꬃና።
ኢ ሱሬ ፒርዳ ኣሳው ኡባው ኦዳናዋ። ኢሳ 42፡1-4
19 ኢ ፓሉሜቴና፤ ዎይ ዋሴና።
ባሬ ቃላካ ኦጊያን ሲሴና።
20 ሱሬ ፒርዳይ ፆኒ ኬሳና ጋካናው፥
ቲንጬቴዳ ማቃ ሜንꬄና * ኣ. ቲንጬቴዳ ማቃ ሜንꬄና፤ ሃዋ ጉሳይ፥ ማዱ ባይናዋንቱሲኔ ዳቡራንቻቱዋሲ ዬሱሲ ኬካኔ ጋራ ጉሳ። ብ. ጩዋቲያ ሙቃዳ ቁንጩቲያካ ኢ ቶዪሴና ጉሳይ፥ ዬሱሲ ዳቡራንቻቱዋሲ ጉዙማ ጊዴናዳን ኬካ ጉሳ።
ቃሲ ጩዋቲያ ሙቃዳ ቁንጩቲያካ ኢ ቶዪሴና።
21 ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳይ ኡባይ ኣቦላ ባሬንቱ ሂዶታ ዎꬃና»
ያጌዳ።
ዬሱሳባኔ ቢዔል-ዜቡላባ
(ማር 3፡20-30፤ ሉቅ 11፡14-23)
22 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኣማሬዳ ኣሳቱ ኢታ ኣያናይ ኦይቂና ዱዴዳ ኢቲ ቆቃ ቢታኒያ ዬሱሳኮ ኣሄዲኖ፤ ዬሱሲ ሄ ዱዴ ቢታኒያ ፓꬄዳ፤ ቢታኒካ ሃሳያኔ ፄላ ዶሜዳ። 23 ኣሳይ ኡባይ ማላሌቲዴ፥ «ላ ሃዌ ዳዊቴ ናዓ ጊዳንዴሻ?» ያጌዲኖ።
24 ሺን ፓሪሳዋቱ ሄዋ ሲሲዴ፥ «ሃ ቢታኒ ኢታ ኣያናቱዋ ካፑ ‹ቢዔል-ዜቡሊ› ባሬው ዎልቃ ኢሚና፥ ፃላሃቱዋ ኬሴ» ያጌዲኖ።
25 ሺን ዬሱሲ ኡንቱንቱ ቆፋ ኤሪዴ፥ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ባሬ ጊዶን ሻኬቲያ ካዉቴꬃይ ኡባይ ꬋያና፤ ቃሲ ባሬ ጊዶን ሻኬቲያ ካታማይ ዎይ ጎሌን ዴዒያ ኣሳይካ ሚኔና። 26 ቃሲ ሴፃናይ ሴፃና ኬሲያዋ ጊዶፔ፥ ባሬ ጊዶን ሻኬቴ፤ ያቲና፥ ኣ ካዉቴꬃይ ዋኒዴ ሚኒ ኤቃናዌ? 27 ታው ቢዔል-ዜቡሊ ዎልቃ ኢሚና፥ ታኒ ፃላሃቱዋ ኬሲያዋ ጊዶፔ፥ ሂንቴንቱ ኣሳው ዎልቃ ኦኒ ኢሚና ፃላሃቱዋ ኬሳኔ? ሄዋ ዲራው፥ ኡንቱንቱ ሂንቴ ቦላ ፒርዳና። 28 ሺን ፆሳ ጌሻ ኣያናይ ታው ዎልቃ ኢሚና፥ ታኒ ፃላሃቱዋ ኬሲያዋ ጊዶፔ፥ ሲሚ ፆሳ ካዉቴꬃይ ሂንቴ ቦላ ዪዲጌዳ።
29 «ዎይ ኣሳይ ካሴቲዴ፥ ዎልቃማ ኣሳ ቃቼናን ዴዒዴ፥ ኣ ጎሌ ጌሊዴ፥ ኣ ሚሻ ቦንቃናው ዋኒዴ ዳንዳዪ? ቃቼዳዋፔ ጉዪያን፥ ኣ ሚሻ ቦንቃናው ዳንዳዬ።
30 «ታ ባጋ ጊዴና ኡራይ ታዋ ኢፄ፤ ቃሲ ታናና ኢቲፔ ሺሼናዌ ላሌ። 31 ሄዋ ዲራው፥ ታኒ ሂንቴው ኦዳይ፤ ፆሳይ ኣሳው ኣይ ናጋራ ጊዲናካ፥ ቃሲ ኣይ ቦሬ ጊዲናካ ኣቶ ጋና፤ ሺን ጌሻ ኣያና ቦሪያዋ ኣቶ ጌና። 32 ታ ቦላ፥ ኣሳ ናዓ ቦላ፥ ኢታባ ሃሳዪያ ኦ ናጋራኔ ፆሳይ ኣቶ ጋና፤ ሺን ጌሻ ኣያና ቦላ ኢታባ ሃሳዪያ ኦ ናጋራኔ ሳዓን ጊዲና፥ ሳሉዋንካ ፆሳይ ኣቶ ጌና።
ሎዖ ሚꬃይ ባሬ ኣይፊያን ኤሬቴ
(ሉቅ 6፡43-45)
33 «ሎዖ ኣይፊያ ዴማናው ሎዖ ሚꬃ ዲቻናው ቤሴ፤ ኢታ ሚꬃ ሂንቴንቱ ዲቾፔ፥ ኢታ ኣይፊያ ዴማኒታ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ሚꬃይ ኤሬቲያዌ ባሬ ኣይፊያ ኣይፊያዋና። 34 ሾሻቶ፥ ሂንቴንቱ ኢታ ጊዲዴ፥ ዎቲ ሎዖባ ሃሳያናው ዳንዳዪቴ? ኣዪሲ ጎፔ፥ ዶናይ ዎዛና ጊዶን ኩሜዳዋ ሃሳዬ። 35 ሎዖ ኣሳይ ባሬ ሎዖ ሚንጁዋፔ ሎዖባ ኬሴ፤ ቃሲ ኢታ ኣሳይ ባሬ ኢታ ሚንጁዋፔ ኢታባ ኬሴ። 36 ታኒ ሂንቴንቶ ኦዳይ፤ ኣሳይ ባሬ ሃሳዬዳ ማዴና ሃሳያ ኡባው ፒርዳ ጋላሲ ዛሩዋ ኢማናዋ። 37 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኔ ሃሳያይ ኔና ፂሊሳና፤ ዎይ ኔ ሃሳያይ ኔ ቦላ ፒርዲሳና» ያጌዳ።
ማላታ ቤዓናው ሺቄዳ ኦሻ
(ማር 8፡11-12፤ ሉቅ 11፡29-32)
38 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ሂጊያ ታማሪሲያ ኢቲ ኢቲ ኣሳይኔ ፓሪሳዋቱ ዛሪዴ ዬሱሳ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኔኒ ማላታ ኦꬂሺን፥ ኑኒ ቤዓናው ኮዬቶ» ያጌዲኖ።
39 ሺን ኢ ዛሪዴ፥ ኡንቱንቶ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ሃ ዎዲያ ኣሳይ ኢታኔ ፆሳ ኣማኔና ዲራው፥ ማላታ ኮዬ፤ ናቢያ ዮናሳ ማላታፔ ኣቲን፥ ሃራ ማላታይ ኢሜቴና። 40 ዮናሲ ዎጋ ሞሊያ ኡሉዋን ሄዙ ጋላሳኔ ሄዙ ቃማ ዴዔዳዋዳን፥ ኣሳ ናዓይካ፥ ቢታ ጊዶን ሄዙ ጋላሳኔ ሄዙ ቃማ ዴዓናዋ። 41 ኔኔዌ ኣሳይ ዮናሲ ኦዴዳዋን ባሬንቱ ናጋራፔ ሲሜዳ ዲራው፥ ፒርዳ ጋላሲ ዴንዲዴ፥ ሂንቴንታ ሞታናዋንታ፤ ቤይቴ፥ ዮናሳፔ ኣꬊያዌ ሃዋን ዴዔ። 42 ዱጌ ባጋ ጋዲያ ካታታ ሶሎሞኔው ዴዒያ ኣꬎ ኤራቴꬃ ሲሳናው ሳዓ ጋፃፔ ዬዳ ዲራው፥ ፒርዳ ጋላሲ ዴንዳዴ፥ ሂንቴንታ ሞታናዉኑ፤ ቤይቴ፥ ሶሎሞኔፔካ ኣꬊያዌ ሃዋን ዴዔ። 1ካት 10፡1-10፤ 2ኦድ 9፡1-12
ኢታ ኣያናይ ኣሳ ጋርሳ ሲሚዴ ጌሊያዋ
(ሉቅ 11፡24-26)
43 «ኢታ ኣያናይ ኣሳፔ ኬሴዳ ዎዴ፥ ባሬው ሼምፒያሳ ኮዪዴ፥ ሃꬃይ ባይና ሜላሳና ዩዬ፤ ሺን ዴሜና። 44 ሄ ዎዴ፥ ‹ታኒ ኣጋዴ ዬዳ ታ ጎሌ ሲማና› ያጌ፤ ሲሚዴ ዪያ ዎዴ፥ ጎሊ ሜላ ዴዒያዋኔ ፒቴቲ ጌዪዴ፥ ጊጊ ኡቴዳዋ ዴሜ። 45 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ቢዴ ባሬፔ ኢቲያ ላፑ ሃራ ኣያናቱዋ ኣኪዴ ዬ፤ ሄ ኣያናቱ ጌሊዴ፥ ሄዋን ዴዒኖ። ሄ ቢታኒያ ዴዑ ካሴዋፔ ዳሪ ኢቴ። ሃ ዎዲያ ኢታ ኣሳዉካ ቃሲ ሄዋዳን ሃናና» ያጌዳ።
ዬሱሳ ዳዮኔ ኣ ኢሻቱዋ
(ማር 3፡31-35፤ ሉቅ 8፡19-21)
46 ዬሱሲ ዳሮ ኣሳው ሃሳዪሺን፥ ኣ ዳያኔ ኣ ኢሻቱ ኣናና ሃሳያናው ኮዪዴ፥ ካሬን ኤቄዲኖ። 47 ሄዋን ዴዒያ ኣሳፔ ኢቱ ኣ፥ «ኔ ዳያኔ ኔ ኢሻቱ ኔናና ሃሳያናው ኮዪዴ፥ ካሬን ኤቄዲኖ» ያጌዳ። ኢቲ ኢቲ ጌሻ ማፃፋ ቢሌꬃን ሃ ፓይዱ ባዋ።
48 ሺን ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ታ ዳያ ኦኔ? ታ ኢሻቱ ኦኔ?» ያጌዳ። 49 ባሬ ኩሺያን ባሬና ካሊያዋንቱኮ ፆርሲዴ፥ «ቤይቴ፥ ታ ዳያኔ ታ ኢሻቱ ሃዋንቱሺ። 50 ኣዪሲ ጎፔ፥ ሳሉዋን ዴዒያ ታ ኣቡ ሼኒያ ኦꬂያ ኡባይ፥ ታ ኢሻ፥ ታ ሚቻቶኔ ታ ዳዮ» ያጌዳ።

12:1 ዛር 23፡25

12:3 1ሳም 21፡1-6

12:4 ዎግ 24፡9

12:5 ፓይ 28፡9-10

12:7 ማት 9፡13፤ ሆስ 6፡6

12:18 ኢሳ 42፡1-4

*12:20 ኣ. ቲንጬቴዳ ማቃ ሜንꬄና፤ ሃዋ ጉሳይ፥ ማዱ ባይናዋንቱሲኔ ዳቡራንቻቱዋሲ ዬሱሲ ኬካኔ ጋራ ጉሳ። ብ. ጩዋቲያ ሙቃዳ ቁንጩቲያካ ኢ ቶዪሴና ጉሳይ፥ ዬሱሲ ዳቡራንቻቱዋሲ ጉዙማ ጊዴናዳን ኬካ ጉሳ።

12:42 1ካት 10፡1-10፤ 2ኦድ 9፡1-12

12:47 ኢቲ ኢቲ ጌሻ ማፃፋ ቢሌꬃን ሃ ፓይዱ ባዋ።