13
ዜሪያዋ ሌሚሱዋ
(ማር 4፡1-9፤ ሉቅ 8፡4-8)
ዬሱሲ ሄ ጋላሲ ሶዪፔ ኬሲዴ፥ ኣባ ጋፃን ኡቴዳ። ዳሮ ጮራ ኣሳይ ባሬ ዩሹዋን ዩዪ ኣꬊዴ ሺቂና፥ ዎንጊሪያ ጊዶ ጌሊዴ ኡቴዳ፤ ኣሳይ ኡባይ ኣባ ጋፃን ኤቄዳ። ኣሳሲ ሌሚሱዋን ዳሮባ ሃዋዳን ያጊዴ ኦዴዳ፤ «ኢቲ ቢታኒ ዜሬꬃ ዜራናው ኬሴዳ። ኢ ዜሪሺን፥ ኢቲ ኢቲ ዜሬꬃይ ኦጊያ ዶናን ዎꬌዳ፤ ያቲና ካፉ ዪዴ ሜዳ። ቃሲ ኢቲ ኢቲ ዜሬꬃይ ኣንጮ ጊዴዳ ቢታ ቦላ ዎꬌዳ፤ ዳሮ ቢታይ ባይና ዲራው፥ ሄ ዜሬꬃይ ኤሌካ ዶሌዳ። ሺን ኣዋይ ኬሴዳ ዎዴ ጫርሻይ ሹሌዳ፤ ኣዱሳ ፃጱዋ ዬዲቤና ዲራው ሜሊ ኣጌዳ። ኢቲ ኢቲ ዜሬꬃይ ኣጉንꬃ ጊዶን ዎꬌዳ፤ ሄዋን ዶሌዳዋ ኣጉንꬃይ ዲጪዴ ጩሌዳ። ኢቲ ኢቲ ዜሬꬃይ ቱዔ ቢታን ዎꬊዴ ዶሌዳ፤ ኢቱ ፄቱ ኣይፊያ፥ ኢቱ ኡሱፑን ታሙዋ፥ ኢቱ ሃታሙዋ ኣይፌዳ። ሲሲያ ሃይꬃይ ዴዒያ ኡራይ ሲሶ!» ያጌዳ።
ዬሱሲ ሌሚሱዋን ኦዶ ጋሱዋ
(ማር 4፡10-12፤ ሉቅ 8፡9-10)
10 ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ኣኮ ሺቂዴ፥ «ኔኒ ኣዪሲ ኣሳሲ ሌሚሱዋን ኦዳይ?» ያጌዲኖ።
11 ዬሱሲ ዛሪዴ፥ ኡንቱንቱሲ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ሂንቴንቱሲ ሳሉዋ ካዉቴꬃ ፁራ ኤሩሳይ ኢሜቴዳ፤ ሺን ኡንቱንቱሲ ኢሜቲቤና። 12 ኣዪሲ ጎፔ፥ ዴዒያዎ ጉጄታና፤ ኣው ዳራናዋ፤ ሺን ባይናዋፔ ሃራይ ኣቶ፥ ሄ ዴዒያዌካ ኣኬታናዋ። 13 ታኒ ኡንቱንቱ ፄሊዴ ፄሌናዋዳን፥ ሲሲዴ ሲሴናዋዳን ሃኒያ ዲራው፥ ዎይ ቃሲ ኣኬኬና ዲራው ኡንቱንቶ ሌሚሱዋን ኦዳይ።
14 «ኢሲያሲ ኡንቱንቱባ ሃዋዳን ኦዶዌ ፖሌታናዋ፤
‹ሂንቴንቱ ሲሳ ሲሳና፤
ሺን ሂንቴንቶ ጌሌና፤
ሂንቴንቱ ፄላ ፄላና፤
ሺን ቤዒኪታ። ኢሳ 6፡9-10
15 ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃ ኣሳ ዎዛናይ ጉዙሜዳ፤
ባሬንቱ ሃይꬃ ቱሊሴዲኖ፤
ባሬንቱ ኣዪፊያካ ጪሉሜዲኖ።
ሃዌ ባዌንቶ፥ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ኣይፊያን ቤዓና፤
ባሬንቱ ሃይꬃን ሲሳና፤
ባሬንቱ ዎዛናንካ ኣኬካና፤
ኡንቱንቱ ታኮ፥ ፆሳኮ ሲማና፤
ታኒካ ኡንቱንታ ፓꬃና›
ያጌ።
16 «ሺን ሂንቴንቱ ኣይፊ ፄሊያ ዲራዉኔ ሂንቴንቱ ሃይꬃይካ ሲሲያ ዲራው፥ ሂንቴንቱ ኣንጄቴዳዋንታ። 17 ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ዳሮ ናባቱኔ ፂላቱ ሂንቴንቱ ቤዒያዋ ቤዓናው ኣሞቴዲኖ፤ ሺን ቤዒቤይኪኖ። ሂንቴንቱ ሲሲያዋ ሲሳናው ኣሞቴዲኖ፤ ሺን ሲሲቤይኪኖ።
ዬሱሲ ዜሪያዋ ሌሚሱዋ ቢሌꬃ ኦዴዳ
(ማር 4፡13-20፤ ሉቅ 8፡11-15)
18 «ሲሚ ካꬃ ዜሪያዋ ሌሚሱዋ ቢሌꬃይ ጊያዋ ሲሲቴ። 19 ካዉቴꬃ ቃላ ሲሲዴ፥ ኣኬኬና ኦኒኔ ኦጊያ ዶናን ዎꬌዳ ዜሬꬃ ማላ፤ ፃላሂያ ካፑ ዪዴ፥ ኡንቱንቱ ዎዛናን ዜሬቴዳዋ ማፂ ዲጌ። 20 ኣንጮ ቢታን ዎꬌዳ ዜሬꬃይ ቃላ ሲሲዴ፥ ኤሌካ ናሼቻን ኣኪያዋንታ ማላቴ። 21 ሺን ሄ ኣሳቱ ሃዒሳፔ ኣቲን፥ ኡንቱንቱን ፃጱ ባዋ፤ ቃላ ጋሱዋን ሜቱ ዎይ ዬዴሳይ ዪያ ዎዴ፥ ኤሌካ ꬉቤቲ ኣጊኖ። 22 ቃሲ ኣጉንꬃ ጊዶን ዎꬌዳዌ ቃላ ሲሲያዋ ቤሴ፤ ሺን ሃ ሳዓ ዴዑዋሲ ሂርጉሳይኔ ዱሬቴꬃ ሲቁሳይ ቃላ ጩሌ፤ ሃ ጋሱዋን ሄ ዜሬꬃይካ ኣይፌናን ኣቲ ኣጌ። 23 ቱዔ ቢታን ዜሬቴዳዌ፥ ቃላ ሲሲዴ፥ ኣኬኪያ ኣሳ ቤሴ፤ ኢካ ኣይፌ፤ ኢቱ ፄቱዋ፥ ኢቱ ኡሱፑን ታሙዋ፥ ኢቱ ሃታሙዋ ኣይፌ» ያጌዳ።
ዛሪንጊያ ሌሚሱዋ
24 ዬሱሲ ኡንቱንቶ ሃራ ሌሚሱዋ ሃዋዳን ያጊዴ ኦዴዳ፤ «ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ባሬ ጎሻን ሎዖ ዜሬꬃ ዜሬዳ ቢታኒያ ማላቴ። 25 ሺን ቃማ ኣሳይ ጌሚዒሺዲጊና፥ ኣ ሞርኪ ዪዴ፥ ዛርጋ ዜሬዳዋ ቦላ ዛሪንጊያ ዜሪዴ ቤዳ። 26 ሺን ዛርጋይ ዶሊ ኣይፌዳ ዎዴ፥ ዛሪንጊ ሄ ዎዴ ቤቴዳ።
27 «ኣ ቆማቱ ኣኮ ዪዴ፥ ‹ጎዳው፥ ኔኒ ኔ ጎሻን ሎዖ ዜሬꬃ ዜራቤይኪ? ያቲና፥ ዛሪንጊ ሃቃፔ ዬዴ?› ያጌዲኖ።
28 «ሄዋፔ ጉዪያን ጎዳይ፥ ‹ሄዋ ሞርኪ ኦꬄዳ› ያጌዳ።
«ቆማቱ፥ ‹ኑኒ ቢዴ ሾዳናዳን ዶሳይ?› ያጌዲኖ።
29 «ሺን ኢ፥ ‹ኣጊቴ፥ ዛሪንጊያ ሂንቴንቱ ሾዲዴ፥ ዛርጋና ሾዳኒታ። 30 ቦቾፒቴ፤ ቆይጪያ ዎዲ ጋካናው፥ ኢቲፔ ዲጪኖ። ቆይጪያ ዎዲ ጋኮዴ፥ ታኒ ቆይጪያዋንታ፥ ካሴቲዴ ዛሪንጊያ ማፂቴ፤ ታማን ጉዳናው ፖቺያን ፖቺያን ቃቺቴ፤ ሺን ዛርጋ ሺሺዴ ዲዪያን ቆሊቴ› ጋና» ያጌዳ።
ሳናፊጪያ ጌቴቲያ ሚꬃቲ ዜሬꬃ ሌሚሱዋ
(ማር 4፡30-32፤ ሉቅ 13፡18-19)
31 ዬሱሲ ኡንቱንቶ ሃራ ሌሚሱዋ ያጊዴ ኦዴዳ፤ «ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ሳናፊጪያ ጌቴቲያ ጉꬃ ሚꬃቲ ኣይፊያ ማላቴ፤ ሄ ሚꬃቲ ኣይፊያ ኣሳይ ኣኪዴ፥ ባሬ ጎሻን ዜሬዳ። 32 ሄ ዜሬꬃታ ሃራ ዜሬꬃ ኡባፔ ጉፃው፤ ሺን ዲጬዳ ዎዴ፥ ሃራ ኣታኪልቲያ ኡባፔ ዳራው፤ ካፉ ዪዴ፥ ኢዚ ቃንካን ኬፂያዋ ኬና ዎጋ ሚꬃ ጊዳዱ» ያጌዳ።
ኢርሹዋ ሌሚሱዋ
(ሉቅ 13፡20-21)
33 ቃሲካ ዬሱሲ ሃራ ሌሚሱዋ ኡንቱንቶ ያጊዴ ኦዴዳ፤ «ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ኢቲ ሚሺራታ ሄዙ ኬሪያ ꬊሊያ ኣካዴ፥ ሙናቄዳ ሙናቃይ ኡባይ ዴንዳና ጋካናው፥ ኣኒ ቲጌዳ ኢርሹዋ ማላቴ» ያጌዳ።
ዬሱሲ ሌሚሱዋን ታማሪሴዳ ጋሱዋ
(ማር 4፡33-34)
34-35 ዬሱሲ ኣሳው ሄ ኡባ ሌሚሱዋን ኦዴዳ፤ ሌሚሱ ባይናን ኢ ኢቲባካ ኦዴና፤ ናቢ፥
«ታኒ ኡንቱንቶ ሃሳዪያ ዎዴ፥
ሌሚሱዋን ሃሳያይ።
ኣላሚ ሜꬌቶዴፔ ዶሚዴ
ጌሜዳ ዬዋቱዋ ኦዳይ» ማዝ 78፡2
ያጌዳዌ ፖሌታና ማላ፥ ሄዋ ኢ ኦዴዳ።
ዬሱሲ ዛሪንጊያ ሌሚሱዋ ቢሌꬃ ኦዴዳ
36 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ኣሳ ኣጊዴ፥ ሶይ ጌሌዳ፤ ኣ ካሊያዋንቱ ኣኮ ቢዴ፥ «ጎሻን ዴዒያ ዛሪንጊያ ሌሚሱዋ ቢሌꬃ ኑሲ ኦዳ» ያጌዲኖ።
37 ዬሱሲ ዛሪዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ሎዖ ዜሬꬃ ዜሪያዌ ኣሳ ናዓ፤ 38 ጎሻይ ሃ ኣላሚያ፤ ሎዖ ዜሬꬃይ ፆሳ ካዉቴꬃ ኣሳ፤ ዛሪንጊ ፃላሂያ ካፑዋ ናና። 39 ዛሪንጊያ ዜሬዳዌ ሞርኪያ ፃላሂያ፤ ቆይቻ ዎዲ፥ ዎዲያ ዉርሴꬃ፤ ቃሲ ቆይጪያዋንቱ ኪታንቻቱዋ።
40 «ሄዋ ዲራው፥ ዛሪንጊያ ማፂዴ፥ ታማን ጉዲያዋዳን፥ ዎዲያ ዉርሴꬃን ሄዋ ማላ ጊዳናዋ። 41 ኣሳ ናዓይ፥ ኪታንቻቱዋ ኪታናዋ፤ ኡንቱንቱ ኣ ካዉቴꬃ ጊዶን ናጋራው ጋሶ ጊዲያ ኡባቱዋኔ ኢታባ ኦꬂያዋንታ ማፂዴ ኬሳናዋንታ። 42 ያቲዴ ቶዔና ታማን ኦላናዋንታ፤ ሄዋን ኡንቱንቱ ዬካናዋንታኔ ኣቻ ꬋቃናዋንታ። 43 ሄ ዎዴ ፂላቱ ባሬንቱ ኣቡ ካዉቴꬃን ኣዋዳን ፖዓና። ሲሲያ ሃይꬃይ ዴዒያ ኡራይ ሲሶ!
ሞጌቴዳ ሚሻ ሌሚሱዋ
44 «ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ጎሻን ሞጌቴዳ ሚሻ ቤሴ፤ ኢቲ ቢታኒ ሄ ሚሻ ዴሚዴ፥ ዛሪዴ ሞጊ ኣጌዳ፤ ዳሮ ናሼቲዴ ቢዴ፥ ባሬው ዴዒያዋ ኡባ ዛሊዒዴ፥ ሄ ጎሻ ሻሜዳ።
ኢንቁዋ ጌቴቲያ ዳሮ ኣልዖ ሹቻ ሌሚሱዋ
45 «ቃሲ ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ኢንቁዋ ጌቴቲያ ዳሮ ኣልዖ ሹቻ ሻማናው ኮዪያ ዛሊዓንቻ ማላቴ። 46 ሄ ዛሊዓንቻይ ዳሮ ኣልዖ ኢንቁዋ ዴሚዴ፥ ቢዴ ባሬው ዴዒያዋ ኡባ ዛሊዒዴ፥ ኣ ሻሜዳ።
ዳባ ሌሚሱዋ
47 «ቃሲ ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ኡባ ቆሞ ሞሊያ ኦይቂያ፥ ኣባን ዬጌቴዳ ዳባ ማላቴ። 48 ሞሊ ዳባ ኩሜዳ ዎዴ፥ ሞሊያ ኦይቂያ ኣሳቱ ኣባፔ ጋፃ ኬሲዴ ኡቴዲኖ፤ ያቲዴ ሎዖ ሞሊያ ቆሪዴ፥ ዬጊያ ሚሻን ዬጌዲኖ፤ ሺን ኢታ ሞሊያ ዎራ ኦሌዲኖ። 49 ዎዲያ ዉርሴꬃን ሄዋዳን ሃናና፤ ኪታንቻቱ ዪዴ፥ ናጋራንቻቱዋ ፂላቱዋ ጊዶፔ ቆሪዴ፥ 50 ቶዔና ታማን ኦላናዋንታ፤ ሄዋን ኡንቱንቱ ዬካናዋንታኔ ኣቻ ꬋቃናዋንታ።
51 «ሃዌ ኡባይ ሂንቴንቶ ጌሌዴ?» ያጊዴ ኡንቱንታ ኦቼዳ።
ኡንቱንቱ፥ «ኤ፥» ያጌዲኖ።
52 ኢ፥ «ሄዋ ዲራው፥ ሳሉዋ ካዉቴꬃ ፁራ ሎይꬂ ኤሪያ፥ ሂጊያ ታማሪሲያ ኡባይ፥ ባሬ ሚሻ ሺሺ ዎꬄዳ ጎሊያፔ ኦራꬃ ሚሻኔ ኤጫ ሚሻ ሻኪ ኬሲያ ኢዛዋ ማላቴ» ያጊ ዛሬዳ።
ናዚሬቴን ዬሱሳ ጋኬዳ ኢፁዋ
(ማር 6፡1-6፤ ሉቅ 4፡16-30)
53 ዬሱሲ ሃ ሌሚሳቱዋ ኦዲ ዉርሶዋፔ ጉዪያን፥ ሄዋፔ ዴንዲዴ፥ 54 ባሬ ካታማ ናዚሬቴ ቤዳ። ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌን ታማሪሲያዋ ሲሴዳ ኣሳይ ማላሌቲዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ሃዌ ሃ ኣꬎ ኤራቴꬃኔ ፆሳይ ኦꬂያ ማላታ ኦꬃናው ዎልቃ ሃቃፔ ኣኬዴ? 55 ሃዌ ኣናፂያ ናዓ ጊዴኔ? ኣ ዳያ ማይራሞ ጊዴኬ? ኣ ኢሻቱ ያዪቆባ፥ ዮሴፋ፥ ሲሞናኔ ዪሁዳ ጊዲኪኖ? 56 ኣ ሚቻቱ ኡባይ ኑናና ዴዒኪኖ? ያቲና፥ ኢ ሃ ኤራ ኡባ ሃቃፔ ዴሜዴ?» ያጌዲኖ። 57 ኡንቱንቱ ኢ ጊያባ ኣኬናን ኢፄዲኖ።
ሺን ዬሱሲ ሄ ኣሳሲ፥ «ናቢ ባሬ ጋዲያኒኔ ባሬ ሶይ ኣሳን ቦንቼቴና፤ ሺን ሃራሳ ኡባን ቦንቼቴ» ያጌዳ። 58 ኡንቱንቱ ኣማኒቤና ዲራው፥ ዬሱሲ ዳሮ ማላታ ሄ ሳን ኦꬂቤና።

13:14 ኢሳ 6፡9-10

13:34-35 ማዝ 78፡2