14
ፃማቂያ ዮሃኒሳ ሃይቁዋ
(ማር 6፡14-29፤ ሉቅ 9፡7-9)
ሄ ዎዴ ጋሊላ ጋዲያ ኣዪሲያ ሄሮዲሴ ዬሱሳባ ሲሴዳ፤ ያቲዴ ባሬ ቆማቱዋሲ፥ «ሃዌ ሃይቁዋፔ ዴንዴዳ ፃማቂያ ዮሃኒሳ፤ ፆሳይ ኦꬂያ ዎልቃማ ማላታ ኢ ኦꬂያዌ ሄዋሳ» ያጌዳ።
ኣዪሲ ጎፔ፥ ሄሮዲሲ ባሬ ኢሻ ፒሊጶሳ ማቻቲ ሄሮዲያዲ ጋሶታን ዮሃኒሳ ኦይꬂ ቃሺሲዴ፥ ቃሾ ጎሌን ዬጊ ዎꬄዳ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ዮሃኒሲ ሄሮዲሳ፥ «ኔኒ ሄሮዲያዶ፥ ኔ ኢሻ ማቻቶ ኣካናው ሂጊ ዲጌ» ያጌዳ። ዎግ 18፡16፤ 20፡21 ሄሮዲሲ ዮሃኒሳ ዎꬋናው ኮዬዳ፤ ሺን ዪሁዳ ኣሳይ ናቢያዳን ዮሃኒሳ ፄሌዳ ዲራው፥ ኣሳው ያዬዳ።
ሺን ሄሮዲሲ ዬሌቴዳ ጋላሳ ባላይ ጋኪና፥ ሄሮዲያዲ ናታ ኣሳ ሲንꬃን ዱራዴ ሄሮዲሳ ናሼቻው። ሄሮዲሲ ናቶ፥ «ኔና ሎዔዳዋ ኣያኔ ጊዶፔ፥ ታና ኦቻ፤ ታኒ ኔው ኢማና» ያጊዴ ኢዚው ጫቄዳ። ናታ ባሬ ዳይ ዞሪያ ኣካዴ ሄሮዲሳ፥ «ፃማቂያ ዮሃኒሳ ሁጲያ ሃ ዎጪቲያን ዎꬃዴ ታው ኢማ» ያጋዱ። ካቲ ኣው ቃሬቴዳ፤ ሺን ባሬ ጫቁዋ ዲራዉኔ ባሬናና ማዳን ኡቴዳ ኢማꬃ ዲራው፥ ኢዚው ዮሃኒሳ ሁጲ ኢሜታና ማላ ኣዛዜዳ። 10 ካቲ ኪቲዴ፥ ዮሃኒሳ ቆꬊያ ቃሾ ጎሌን ሙጪሴዳ። 11 ሁጲያ ዎጪቲያን ዎꬂ ኣሂዴ፥ ናቲው ኢሜዲኖ፤ ናታ ሄ ሁጲያ ባሬ ኣቲኮ ኣፋዱ። 12 ዮሃኒሳ ካሊያዋንቱ ዪዴ፥ ኣ ኣኃ ኣፊዴ ሞጌዲኖ፤ ሄዋፔ ሲሚዴ ሃ ዬዉዋ ዬሱሳው ቢዴ ኦዴዲኖ።
ዬሱሲ ኢቼሹ ሻዓ ኣሳ ሚዜዳ
(ማር 6፡30-44፤ ሉቅ 9፡10-17፤ ዮህ 6፡1-14)
13 ዬሱሲ ሄዋ ሲሲዴ፥ ዎንጊሪያን ጌሊዴ፥ ሄዋፔ ባሬካ ኣሳይ ባይናሳ ቤዳ፤ ኣሳይ ሄዋ ሲሲዴ፥ ካታማፔ ዴንዲዴ፥ ጌዲያን ኣ ካሌዲኖ። 14 ዬሱሲ ዎንጊሪያፔ ኬሴዳ ዎዴ፥ ዳሮ ኣሳ ቤዒዴ፥ ሄ ኣሳው ቃሬቴዳ፤ ያቲዴ ኡንቱንቱና ዴዒያ ሃርጋንቻቱዋ ፓꬄዳ።
15 ሳዓይ ኦማርሲያ ዎዴ፥ ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ኣኮ ዪዴ፥ «ሃዌ ሳዓይ ኣሳይ ባይናሳ፤ ሃዒ ሳዓይ ቃሚዲጌዳ፤ ኣሳይ ኡባይ ቄሪ ካታማቱዋ ቢዴ፥ ባሬንቶ ቁማ ሻማና ማላ፥ ኣሳ ሞዪዛ» ያጌዲኖ።
16 ሺን ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ኣሳይ ባናው ኮሼና፤ ኣሳው ሜቴቲያባ ሂንቴንቱ ኢሚቴ» ያጌዳ።
17 ኡንቱንቱ ዛሪዴ ኣ፥ «ኑሲ ሃዋን ኢቼሹ ኡኪꬃፔኔ ላዑ ሞሊያፔ ኣቲን፥ ሃራይ ባዋ» ያጌዲኖ።
18 ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ሄዋንታ፥ ሃ ታኮ ኣሂቴ» ያጌዳ። 19 ኣሳይ ማታኒ ኡታና ማላ፥ ዬሱሲ ኣዛዜዳ፤ ኢቼሹ ኡኪꬃኔ ላዑ ሞሊያ ኦይቂዴ፥ ሳሉዋ ፑዴ ፄሊዴ፥ ፆሳ ጋላቴዳ፤ ሄ ኡኪꬃ ሜንꬂዴ፥ ባሬና ካሊያዋንቱሲ ኢሚና፥ ኡንቱንቱ ጮራ ኣሳው ጊሼዲኖ። 20 ኣሳይ ኡባይ ሚዴ ካሌዳ፤ ኣቴዳ ሱፓ ዶካ ታማኔ ላዑ ዛምቤሊያ ኩሜዳዋ ዴንꬄዲኖ። 21 ሜዳ ኣሳይ ማጫ ኣሳኔ ናና ፓይዴናን፥ ኢቼሹ ሻዓ ጊዲያዋ ኬና።
ዬሱሲ ኣባ ቦላና ሃሜቲዴ ቤዳ
(ማር 6፡45-52፤ ዮህ 6፡15-21)
22 ዬሱሲ ጮራ ኣሳ ሞዪዚዴ፥ ባሬና ካሊያዋንታ ዎንጊሪያን ጌሊዴ፥ ባሬፔ ሲንꬃቲዴ፥ ኣባፔ ሄፊንꬃ ፒናና ማላ ኣዛዜዳ። 23 ኣሳ ሞዪዚዴ፥ ፆሳ ዎሳናው ዴሪያ ሁጲያ ባሬካ ኬሴዳ፤ ሳዓይ ቃሚ ዲጊናካ ሄዋን ባሬካ ዴዔ። 24 ሺን ዎንጊሪ ሄ ዎዴ፥ ኣባ ቦላን ዴዒሺን፥ ሲንꬃ ባጋና ጫርኩ ጫርኪያ ዲራው፥ ቤታይ ዎንጊሪያ ያኔ ሃኔ ሱጌ።
25 ባይራ ኩቱ ዋሲ ሲሚና፥ ዬሱሲ ኣባ ቦላ ሃሜቲዴ፥ ኡንቱንቱኮ ዬዳ። 26 ኣ ካሊያዋንቱ ኣባ ቦላ ኢ ሃሜቲሺን ቤዒ ዳጋሚዴ፥ «ሃዌ ሞይቲሊያ ጊዴኔ!» ጊ ያዪዴ ዋሴዲኖ።
27 ሺን ዬሱሲ ኤሌካ ኡንቱንታ፥ «ኣይኔ ባዋ፤ ታናቴኔ፤ ያዮፒቴ!» ያጌዳ።
28 ጴፂሮሲ ዛሪዴ ኣ፥ «ታ ጎዳው፥ ሃዌ ኔና ጊዶፔ፥ ታኒ ሃꬃ ቦላና ኔኮ ባና ማላ፥ ታና ኣዛዛሪኪ» ያጌዳ።
29 ዬሱሲ ጴፂሮሳ፥ «ሃያ!» ያጌዳ።
ጴፂሮሲ ዎንጊሪያፔ ዎꬊዴ፥ ሃꬃ ቦላና ሃሜቲዴ፥ ዬሱሳኮ ቡሳ ዶሜዳ። 30 ሺን ጫርኩዋ ዎልቃ ቤዒዴ፥ ያዬዳ፤ ሃꬃይ ባሬና ሚቱዋ ዶሜዳ ዎዴ፥ ባሬ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ታ ጎዳው ታና ኣሻሪኪ!» ያጊ ዋሴዳ።
31 ሄ ማንዒያንካ ዬሱሲ ባሬ ኩሺያ ዬዲ ጴፂሮሳ ኦይቂዴ፥ «ላ ሃ ኣማኑ ላፌዳዎ! ኣዪሲ ሲꬋዲ?» ያጌዳ።
32 ኡንቱንቱ ላዑ ዎንጊሪያን ጌሌዳ ዎዴ፥ ጫርኩ ዎፑ ጌዳ። 33 ዎንጊሪያ ጊዶን ዴዒያ ኣ ካሊያዋንቱ ዬሱሳ፥ «ኔኒ ፆሳ ናዓ ጊዴዳዌ ቱማ» ያጊዴ ኣው ጎዪኔዲኖ።
ዬሱሲ ጌንሳሬፄን ሃርጋንቻ ፓꬄዳ
(ማር 6፡53-56)
34 ኡንቱንቱ ኣባ ፒኒዴ፥ ጌንሳሬፃ ጌቴቲያ ጋዲያ ጋኬዲኖ። 35 ሄ ጋዲያ ኣሳይ ዬሱሳ ጊዲያዋ ኤሬዲኖ፤ ሄዋ ሄራ ጋዲያ ኡባ ኪቲዴ፥ ሃርጊያ ኣሳ ኡባ ኣኮ ኣሄዲኖ። 36 ሃርጊያ ኣሳይ ኣ ማዩዋ ማጫራ ፃላላ ቦቻና ማላ፥ ኣ ዎሴዲኖ፤ ኣ ማዩዋ ማጫራ ቦቼዳ ኡባይካ ፓፄዳ።

14:4 ዎግ 18፡16፤ 20፡21