15
ኣዋቱዋ ዎጋባ
(ማር 7፡1-13)
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ሂጊያ ታማሪሲያ ኢቲ ኢቲ ኣሳይኔ ፓሪሳዋቱ ዬሩሳላሜፔ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ «ኔና ካሊያዋንቱ ኣዪሲ ኑ ኣዎቱዋ ዎጋ ባይዚኖ? ኣዪሲ ጎፔ፥ ኡንቱንቱ ቁማ ማናፔ ካሴቲዴ፥ ባሬንቱ ኩሺያ ሜጬቲኪኖ» ያጌዲኖ።
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ሂንቴንቱ ሂንቴ ዎጋ ዲራው፥ ፆሳ ኣዛዙዋ ፖሊያዋ ኣዪሲ ኢፂቴ? ኣዪሲ ጎፔ ፆሳይ፥ ‹ኔ ኣባኔ ኔ ዳዮ ቦንቻ› ቃሲ፥ ባሬ ኣባ ዎይ ባሬ ዳዮ ቦሪያዌ ሃይቆ ያጌዳ። ኬስ 20፡12፤ 21፡17፤ ዛር 5፡16፤ ዎግ 20፡9 5-6 ሺን ሂንቴንቱ፥ ‹ኢቲ ኣሳይ ባሬ ኣባ ዎይ ባሬ ዳዮ ማዲያባይ ባሬው ዴዒና፥ «ሄዌ ፆሳዋ» ጎፔ፥ ባሬ ኣባ ዎይ ባሬ ዳዮ ቦንቻናው ቤሴና› ያጊታ፤ ያቲዴ ሂንቴንቱ ሂንቴንቱ ዎጋ ፖላናው ፆሳ ቃላው ኣዛዜቲኪታ። ሃ ሎዓ ማላቲያ ኢታ ኣሳቶ፥ ኢሲያሲ ባሌናን ሂንቴንቱባው ቲምቢቲያ ኦዲዴ፥
‹ፆሳይ ሃዋዳን ያጌዳ፤
«ሃዌ ኣሳይ ታና
ባሬ ቦላ ዶናን ቦንቼ፤
ሺን ኡንቱንቱ ዎዛናይ
ታፔ ሃኩዋን ዴዔ።
ኣሳይ ታው ሜላ ጎዪኔ፤
ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣሳይ ኦꬄዳ ኣዛዙዋ
ፆሳ ሂጊያ ማላቲሲዴ
ታማሪሴዲኖ» ጌዳ› »
ያጌዳ። ኢሳ 29፡13
ኣሳ ቱኒሲያዋንታ
(ማር 7፡14-23)
10 ዬሱሲ ዳሮ ኣሳ ባሬኮ ፄሲዴ፥ «ሲሲቴኔ ኣኬኪቴ፤ 11 ኣሳ ቱኒሲያዌ ዶና ጊዶ ጌሊያዋ ጊዴና፤ ሺን ኣሳ ቱኒሲያዌ ዶናፔ ኬሲያዋ» ያጌዳ።
12 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኣ ካሊያዋንቱ ኣኮ ዪዴ፥ «ፓሪሳዋቱ ኔኒ ሃሳዬዳዋ ሲሲዴ፥ ሃንቄቴዳዋ ኣኬካይ?» ያጌዲኖ።
13 ሺን ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ሳሉዋን ዴዒያ ታ ኣቡ ቶኪቤና ሚꬃ ኡባይ ሾዴታናዋ። 14 ኡንቱንቶ ሂርጎፒቴ፤ ኡንቱንቱ ቆቃ ካሌꬂያ ቆቃቱዋ፤ ቆቃይ ቆቃ ካሌꬆፔ፥ ላዑካ ኦላን ኩንዴ» ያጌዳ።
15 ጴፂሮሲ ዛሪዴ፥ «ሃ ሌሚሱዋ ቢሌꬃ ኑሲ ኦዳሪኪ» ያጌዳ።
16 ዬሱሲ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ሂንቴንቶ ቃሲ ሃዒ ጋካናዉካ ጌሊቤኔ? 17 ዶናና ጌሊያ ኡባይ ኡሉዋ ጊዶ ቢዴ፥ ቃሲ ኡሉዋፔ ካሬ ኬሲያዋ ኤሪኪቴ? 18 ሺን ዶናፔ ኬሲያዌ ዎዛናፔ ኬሴ፤ ኣሳ ቱኒሲያዌ ሄዋ ማላ። 19 ኣዪሲ ጎፔ፥ ዎዛና ጊዶፔ ኢታ ቆፋይ፥ ዎꬊያዌ፥ ዎሹሚያዌ፥ ቃሲ ዎሹማናው ካጄሊያዌ ኡባይ፥ ዉዒያዌ፥ ዎርዱዋን ማርካቲያዌ፥ ቦሪ ኬሴ። 20 ሄዋ ማላቲያዌ ኣሳ ቱኒሲያዋፔ ኣቲን፥ ሜጪቤና ኩሺያን ሚያዌ ኣሳ ቱኒሴና» ያጌዳ።
ካናኔ ኣሳ ጊዴዳ ኢቲ ማጫዉኒ ኣማኑዋ
(ማር 7፡24-30)
21 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ሄዋፔ ኣጊዴ፥ ፂሮሳኔ ሲዶና ጌቴቲያ ካታማቱ ዴዒያ ጋዲያ ቤዳ። 22 ካናኔ ጌቴቲያ ጋዲያ ማጫዉና ኢቲና ሄዋፔ ዬሱሳኮ ያዴ፥ ባሬ ኮሻ ꬎቁ ኦꬃዴ፥ «ታ ጎዳው፥ ዳዊታ ናዓው፥ ታው ቃሬታሪኪ፤ ታ ናቶ ኢታ ኣያናይ ሎዔና ኦይꬃ ኦይቄዳ» ያጋዱ።
23 ሺን ዬሱሲ ኢዚው ኣይ ቃላኔ ቃቲቤና፤ ኣ ካሊያዋንቱ ኣኮ ዪዴ፥ «ሃ ሚሺራታ ኑ ጌዱዋ ካላ ካላዴ፥ ባሬ ኮሻ ꬎቁ ኦꬃዴ ኦዳው፤ ሄዋ ዲራው፥ ኔኒ ኢዞ ዬዳርኪ» ያጊዴ ዎሴዲኖ።
24 ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ታኒ ባዬዳ ዶርሳው፥ ኢስራዔሊያ ኣሳ ፃላላው ኪቴታዲ» ያጌዳ።
25 ሺን ኢዛ ያዴ፥ «ታ ጎዳው፥ ታና ማዳሪኪ!» ያጋዴ ኣው ጎዪናዱ።
26 ቃሲ ኢ ዛሪዴ፥ «ናና ቁማ ኣኪዴ፥ ካና ማራው ኦሊያዌ ሎዓ ጊዴና» ያጌዳ።
27 ሚሺራታ፥ «ኤ ታ ጎዳው፥ ሄዌ ቱማ፤ ሺን ሃራይ ኣቶ ካና ማራቱ ባሬንቱ ጎዳቱ ሚና፥ ሳምፓፔ ላሌቴዳ ሱፓ ሚኖቴኔ» ያጋዱ።
28 ዬሱሲ ዛሪዴ ኢዞ፥ «ሃ ሚሺራቴ፥ ኔ ኣማኑ ዎልቃማ፤ ኔኒ ኮዬዳዋዳን ኔው ሃኖ» ያጌዳ። ኢዚ ናታ ኤሌካ ፓፃ ኣጋዱ።
ዬሱሲ ጮራ ሃርጋንቻቱዋ ፓꬄዳ
29 ዬሱሲ ሄዋፔ ዴንዲዴ፥ ጋሊላ ኣባ ማታ ቤዳ፤ ቃሲ ኢቲ ዴሪያ ቦላ ኬሲዴ፥ ሄዋን ኡቴዳ። 30 ዳሮ ኣሳይ ዎባቱዋ፥ ቆቃቱዋ፥ ቁናቱዋኔ ዱዴቱዋ፥ ቃሲ ሃራ ጮራቱዋ ኣኮ ኣሂዴ፥ ኣ ማታን ዎꬄዳ። ዬሱሲ ኡንቱንታ ፓꬄዳ። 31 ሄዋ ዲራው፥ ኣሳይ ዱዳቱ ሃሳዪሺን፥ ቁናቱ ሱሪሺን ዎባቱ ሃሜቲሺን፥ ቆቃቱ ፄሊሺን ቤዒ ማላሌቲዴ፥ ኢስራዔሊያ ፆሳ ጋላቴዲኖ።
ዬሱሲ ኦይዱ ሻዓ ኣሳ ሚዜዳ
(ማር 8፡1-10)
32 ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንታ ባሬኮ ፄሲዴ፥ «ሃ ጮራ ኣሳይ ታናና ሄዙ ጋላሳይ ጋካናው ጋሚዔዳ ዲራው፥ ታኒ ሃ ኣሳው ቃሬታይ፤ ኡንቱንቶ ሃዒ ሚያዌ ባዋ። ቃሲ ኡንቱንቱ ኦጊያን ዳቡሪዴ ኩንዴና ማላ፥ ቁማ ሚዜናን ኡንቱንታ ሜላ ዬዳናዉካ ኮዪኬ» ያጌዳ።
33 ኣ ካሊያዋንቱ ዛሪዴ ዬሱሳ፥ «ኑኒ ሃ ባዙዋን ሃዋ ኬና ኣሳ ካሊሲያ ቁማ ሃቃፔ ዴማኔ?» ያጌዲኖ።
34 ቃሲ ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ሂንቴንቶ ኣፑን ኡኪꬃይ ዴዒ?» ያጊዴ ኦቼዳ።
ኡንቱንቱ፥ «ላፑ ኡኪꬃይኔ ሞሌቱዋፔ ኣማሬዳዋንቱ ዴዒኖ» ያጌዲኖ።
35 ዬሱሲ ኣሳ፥ «ሳዓን ኡቲቴ» ያጌዳ። 36 ሄ ላፑ ኡኪꬃኔ ሞሊያ ኦይቂዴ፥ ፆሳ ጋላቴዳ፤ ሜንꬄሬꬂዴ ባሬና ካሊያዋንቱሲ ኢሜዳ፤ ቃሲ ኡንቱንቱ ጮራ ኣሳሲ ኢሜዲኖ።
37 ኣሳይ ኡባይ ሚዴ ካሌዳ፤ ሚና ኣቴዳ ላፑ ዛምቤሊያ ኩሜዳ ሱፓ ኣ ካሊያዋንቱ ዴንꬄዲኖ። 38 ሜዳ ኣሳይ ማጫ ኣሳኔ ናና ፓይዴናን፥ ኦይዱ ሻዓ ኣቱማ ኣሳ። 39 ዬሱሲ ኣሳ ዬዶዋፔ ጉዪያን፥ ዎንጊሪያን ጌሊዴ፥ ሜጌዶኔ ጌቴቲያ ጋዲያ ቤዳ።

15:4 ኬስ 20፡12፤ 21፡17፤ ዛር 5፡16፤ ዎግ 20፡9

15:9 ኢሳ 29፡13