16
ማላታ ቤዓናው ኦቼዳ ኦሻ
(ማር 8፡11-13፤ ሉቅ 12፡54-56)
ኢቲ ኢቲ ፓሪሳዋቱኔ ሳዱቃዋናቱ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ ኣ ፓጫናው ኮዬዲኖ፤ ያቲዴ ባሬንታ ሳሉዋፔ ማላታ ቤሳና ማላ ዎሴዲኖ። ሺን ዬሱሲ ዛሪዴ፥ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ሳዓይ ቃሚያ ዎዴ ሂንቴንቱ፥ ‹ሳሉ ዞዔዳ ዲራው፥ ሳዓይ ሻማናዋ› ያጊታ፤ ዎንቱማꬃን ቃሲ፥ ‹ሳሉ ዞዒዴ ጉባኔዳ ዲራው፥ ሃቼ ኢራይ ቡካናዋ› ያጊታ፤ ሳሉዋ ፄሊዴ፥ ሳዓይ ሃናናዋ ኤራናው ዳንዳዪታ፤ ሺን ታ ዩሳ ዎዲያ ማላታ ሻኪ ኤራናው ዳንዳይኪቴ? * ኢቲ ኢቲ ጌሻ ማፃፋ ቤኒ ቢሌꬃቱዋን ዬሱሳ ቃላቱ ሃ ፓይዳቱዋን ባዋ። ሃ ዎዲያ ኣሳይ ኢታይኔ ዎሹሚያዌ፥ ፆሳው ኣማኔቴናዌ፥ ማላታ ኮዬ፤ ናቢያ ዮናሳ ማላታፔ ኣቲን፥ ሃራ ማላታይ ኣው ኢሜቴና» ያጌዳ። ሄዋፔ ሲሚዴ፥ ኡንቱንታ ኣጊዴ ቤዳ።
ፓሪሳዋቱዋኔ ሳዱቃዋናቱዋ ኢርሹዋ
(ማር 8፡14-21)
ኣ ካሊያዋንቱ ኣባ ፒኔዳ ዎዴ፥ ቁማ ኣፋናዋ ዶጌዲኖ። ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ፓሪሳዋቱዋ ኢርሹዋፔኔ ሳዱቃዋናቱዋ ኢርሹዋፔ ሂንቴንታ ኤሪዴ ናጌቲቴ» ያጌዳ።
ኡንቱንቱ ባሬንቱ ጊዶን፥ «ኢ ሃዋ ያጊያዌ ኑኒ ቁማ ኣሂቤና ዲራሳ» ያጊዴ ሃሳያ ዶሜዲኖ።
ሺን ኡንቱንቱ ጊያዋ ዬሱሲ ኤሪዴ፥ «ሃ ኣማኑ ፓጬዳዋንቶ፥ ቁማይ ባይና ዲራው፥ ኣዪሲ ሂንቴንቱ ጊዶን ሃሳዪቴ? ሃዒካ ሂንቴንቶ ጌሊቤኔ? ታኒ ኢቼሹ ኡኪꬃ ኢቼሹ ሻዓ ኣሳ ሚዛዴ ካሊሴዳዋ፥ ቃሲ ሂንቴንቱ ኣፑን ዛምቤሊያ ኩንꬂዴ ኣቴዳ ሱፓ ዴንꬄዲቴንቶ ዎዛና ኣꬂኪቴ? 10 ዎይ ታኒ ላፑ ኡኪꬃ ኦይዱ ሻዓ ኣሳ ሚዛ ካሊሴዳዋ፥ ቃሲ ሂንቴንቱ ኣፑን ዛምቤሊያ ኩንꬂዴ ኣቴዳ ሱፓ ዴንꬄዲቴንቶ ዎዛና ኣꬂኪቴ? 11 ታኒ ሂንቴንታ ፓሪሳዋቱዋ ኢርሹዋፔኔ ሳዱቃዋናቱዋ ኢርሹዋፔ ናጌቲቴ ጊያዋፔ ኣቲን፥ ኡኪꬃባ ሂንቴንቶ ሃሳያቤናዋ ሂንቴንቱ ዋኒዴ ኣኬኪኪቴ?» ያጌዳ።
12 ኣ ካሊያዋንቱ ዬሱሲ ባሬንቶ ኦዴዳዋ፥ ፓሪሳዋቱዋ ቲሚርቲያፔኔ ሳዱቃዋናቱዋ ቲሚርቲያፔ ኡንቱንቱ ናጌታና ማላ ኦዴቶዋፔ ኣቲን፥ ሙናቃን ቲጊያ ኢርሹዋፔ ናጌታና ማላ ጊዴናዋ ሄ ዎዴ ኣኬኬዲኖ።
ጴፂሮሳ ኣማኑዋኔ ማርካቴꬃ
(ማር 8፡27-30፤ ሉቅ 9፡18-21)
13 ዬሱሲ ቂሳሪያ ፒሊጶሳ ጌቴቲያ ጋዲያ ጋኬዳ ዎዴ፥ ባሬና ካሊያዋንታ፥ «ኣሳይ ታና፥ ኣሳ ናዓ ኦና ጊ?» ያጊዴ ኦቼዳ።
14 ኣ ካሊያዋንቱ ዛሪዴ፥ «ኔና ኢቲ ኢቲ ኣሳይ፥ ፃማቂያ ዮሃኒሳ ያጌ፤ ሃራንቱ ቃሲ ኤላሳ ያጊኖ፤ ቃሲ ሃራንቱ ኤርሚያሳ ዎይ ናባቱዋፔ ኢቱዋ ያጊኖ» ያጌዲኖ።
15 ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ያቲና ሂንቴንቱ ታና ኦና ጊቴ?» ያጌዳ።
16 ሲሞኒ ጴፂሮሲ ዛሪዴ፥ «ኔኒ ዴዑዋ ፆሳ ናዓ ኪሪስቶሳ» ያጌዳ።
17 ዬሱሲ ዛሪዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ዮና ናዓ ሲሞና፥ ሃዋ ኔው ሳሉዋን ዴዒያ ታ ኣቡ ኤሪሴዳዋፔ ኣቲን፥ ኣሳይ ኦኒኔ ኔና ኤሪሲቤና ዲራው፥ ኔኒ ኣንጄቴዳዋ። 18 ጴፂሮሳ፥ ታኒ ኔው ኦዳይ፤ ኔኒ ሹቻ፤ ታኒ ሃ ዛላ ቦላ ታ ዎሳ ጎሊያ ኬፃና፤ ታ ዎሳ ጎሊያ ሃራይ ኣቶ፥ ሲዖሊያ ዎልቃይካ ፆናናው ዳንዳዬና። 19 ታኒ ኔው ሳሉዋ ካዉቴꬃ ቁልፒያ ኢማና፤ ኔኒ ሳዓን ሃኖ ጎዌ ኡባይ ሳሉዋን ፆሳ ሲንꬃን ሃናና፤ ሺን ኔኒ ሳዓን ሃኖፖ ጌዳዌ ሳሉዋንካ ሃኔና» ያጌዳ።
20 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኢ ኪሪስቶሳ ጊዴዳዋ ኣ ካሊያዋንቱ ኦሲኔ ኦዴና ማላ፥ ኡንቱንታ ኣዛዜዳ።
ዬሱሲ ባሬና ጋካና ሜቱዋባኔ ሃይቁዋባ ኮይሮ ኦዱዋ ኦዴዳ
(ማር 8፡31-33፤ ሉቅ 9፡22-27)
21 ሄ ዎዲያፔ ዶሚዴ ዬሱሲ፥ «ታኒ ዬሩሳላሜ ቢና፥ ታና ጪማቱ፥ ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱ ዳሪ ዋዪሳናው ቤሴ፤ ኡንቱንቱ ታና ዎꬋናዉኔ ታኒ ሄዜንꬆ ጋላሲ ሃይቁዋፔ ዴንዳናው ቤሴ» ያጊዴ፥ ባሬና ካሊያዋንቱሲ ጌሺዴ ኦዱዋ ዶሜዳ።
22 ጴፂሮሲ ኣ ኢቲ ባጋ ዛሪዴ፥ «ታ ጎዳው፥ ፆሳይ ኔና ሄዋፔ ኣሾ፤ ሃዌ ኔ ቦላ ኡባካ ዬና» ያጊዴ ኣ ዞራናው ዶሜዳ።
23 ሺን ዬሱሲ ጉዬ ሲሚዴ ጴፂሮሳ፥ «ሃ ሴፃናው፥ ኔኒ ታ ማታፔ ኪቻ፤ ኔኒ ኣሳይ ዶሲያዋ ቆፒያዋፔ ኣቲን፥ ፆሳይ ዶሲያዋ ቆፔና ዲራው፥ ታው ꬉቦ ጊዳዳ» ያጌዳ።
ዬሱሳ ካላናው ቤሲያ ኦጊያ
(ማር 8፡34-9፡1፤ ሉቅ 9፡23-27)
24 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ታና ካላናው ኮዪያ ኡራይ ዴዖፔ፥ ባሬና ካዶ፤ ያቲዴ ባሬ ማስቃሊያ ቶኪዴ፥ ታና ካሎ። 25 ኣዪሲ ጎፔ፥ ባሬ ሼምፑዋ ኣሻናው ኮዪያ ኡራይ ባዪዛናዋ፤ ሺን ባሬ ሼምፑዋ ታ ዲራው ባዪዚያ ኡራይ ኣሻናዋ። 26 ኢቲ ኡራይ ሳዓን ዴዒያ ኡባባ ባሬው ሺሺዴ፥ ባሬ ሼምፑዋ ባዪዞፔ፥ ኣ ኣያ ማዳኔ? ዎይ ኢቲ ኡራይ ባሬ ሼምፑዋ ዎዛናው ኣያ ኢማና ዳንዳዪ? 27 ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ታ ኣቡ ቦንቹዋን ታ ኪታንቻቱዋና ያና ሃናይ፤ ኣሳ ኡባው ሄ ዎዴ ኣ ኦሱዋ ጋቲያ ኢማና። 25፡31፤ ማዝ 62፡12፤ ሮም 2፡6 28 ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ጋይ፤ ኣማሬዳ ኣሳቱ፥ ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ካቲያ ጊዳዴ ዪያዋ ቤዓና ጋካናው፥ ሃይቄናዋንቱ ሃዋን ዴዒኖ» ያጌዳ።

*16:3 ኢቲ ኢቲ ጌሻ ማፃፋ ቤኒ ቢሌꬃቱዋን ዬሱሳ ቃላቱ ሃ ፓይዳቱዋን ባዋ።

16:27 25፡31፤ ማዝ 62፡12፤ ሮም 2፡6