17
ዬሱሳ ማላይ ላሜቴዳ
(ማር 9፡2-13፤ ሉቅ 9፡28-36)
ዬሱሲ ኡሱፑን ጋላሳፔ ጉዪያን፥ ባሬናና ጴፂሮሳ፥ ያዪቆባኔ፥ ያዪቆባ ኢሻ ዮሃኒሳ ኣኪዴ፥ ኡንቱንቱ ፃላላ ዎጋ ዴሪያ ሁጲያ ኬሴዳ። 2ጵፅ 1፡17-18 ቃሲ ኡንቱንቱ ፄሊሺን፥ ኡንቱንቱ ሲንꬃን ላሜቴዳ፤ ኣ ዴሙ ኣዋይፊያዳን ፖዔዳ፤ ኣ ማዩካ ፖዑዋዳን ጶሌዳ። ሙሴኔ ኤላስ ዬሱሳና ሃሳዪሺን፥ ሃ ሄዙ ኣ ካሊያዋንቱ ቤዔዲኖ። ጴፂሮሲ ዬሱሳ፥ «ታ ጎዳው፥ ኑኒ ሃዋን ዴዒያዌ ኑሲ ሎዓ፤ ኔኒ ዶሶፔ፥ ኑኒ ሃዋን ሄዙ ዳሲያ ኢቱዋ ኔው፥ ኢቱዋ ሙሴው፥ ኢቱዋ ኤላሳው ኬፃና» ያጌዳ።
ኢ ሃሳዪሺን፥ ፖዒያ ሻሪ ዪኔ ኡንቱንታ ካሚ ኣጌዳ፤ ሻሪያ ጊዶፔ፥ «ሃዌ ታኒ ሲቂያ ታና ናሼቺያ ታ ናዓ፤ ኢ ጊያዋ ሲሲቴ» ጊያ ቃላይ ዬዳ። ዶም 22፡2፤ ዛር 18፡15፤ ማዝ 2፡7፤ ኢሳ 42፡1፤ ማት 3፡17፤ 12፡18፤ ማር 1፡11፤ ሉቅ 3፡22
ኣ ካሊያዋንቱ ሄ ቃላ ሲሴዳ ዎዴ፥ ዳሮ ያዪዴ፥ ጉፋኒ ኣጌዲኖ። ዬሱሲ ኡንቱንቱኮ ዪዴ፥ ኡንቱንታ ቦቺዴ፥ «ዴንዲቴ፤ ያዮፒቴ» ያጌዳ። ኡንቱንቱ ꬎቁ ጊዴ ፄሊያ ዎዴ፥ ዬሱሳ ፃላላፔ ኣቲን፥ ሃራ ኣሳ ኦናኔ ቤዒቤይኪኖ።
ኡንቱንቱ ዴሪያፔ ዎꬊሺን፥ ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ታኒ ኣሳ ናዓይ፥ ሃይቁዋፔ ዴንዳና ጋካናው፥ ሃ ሂንቴንቱ ቤዔዳዋ ኦሲኔ ኦዶፒቴ» ያጊዴ ኣዛዜዳ።
10 ኣ ካሊያዋንቱ ዬሱሳ፥ «ያቲና፥ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱ ኣዪሲ፥ ‹ኤላስ ካሴቲዴ ያናው ቤሴ› ጊኖ?» ያጊዴ ኦቼዲኖ። ሚል 4፡5
11 ኢ ዛሪዴ ያጌዳ፤ «ኤላስ ካሴት ዪዴ፥ ኡባባ ጊጊሳናዋ። 12 ሺን ታኒ ሂንቴንቶ ኦዳይ፤ ኤላስ ሃዋፔ ካሴ ዪዲጌዳ። ሄዎዴ ኣሳይ ኣ፥ ባሬንቶ ኮዬዳዋዳን ኡባ ኦꬄዳዋፔ ኣቲን ኣ ኤሪቤይኪኖ፤ ሄዋዳንካ፥ ቃሲ ታና፥ ኣሳ ናዓ፥ ኣሳይ ዋዪሳናዋ» ያጌዳ።
13 ኣ ካሊያዋንቱ ሄ ዎዴ ባሬንቶ ዬሱሲ ፃማቂያ ዮሃኒሳባ ኦዲያዋ ኣኬኬዲኖ።
ዬሱሲ ኢታ ኣያናይ ኦይቄዳ ናዓ ፓꬄዳ
(ማር 9፡14-29፤ ሉቅ 9፡37-43)
14 ኡንቱንቱ ዳሮ ኣሳኮ ዬዳ ዎዴ፥ ኢቲ ቢታኒ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ ኣ ሲንꬃን ጉልባቲዴ፥ 15 «ታ ጎዳው፥ ታ ናዓ ዎዛና ባዪዚያ ሃርጊ ኦይቂና፥ ኢ ዳሮ ዎዴ ታማን፥ ቃሲ ዳሮ ዎዴ ሃꬃን ኩንዲያ ዲራው፥ ኢ ዳሪ ሳኬቴ፤ ኣ ፓꬃሪኪ። 16 ኔና ካሊያዋንቱኮካ ኣ ኣሃዲ፤ ሺን ፓꬃናው ዳንዳዪቤይኪኖ» ያጌዳ።
17 ዬሱሲ ዛሪዴ ኡንቱንታ፥ «ኣማኔና ሃ ዎዲያ ጌላ ኣሳው! ታኒ ሂንቴናና ኣዉዴ ጋካናው ዴዓኔ? ቃሲ ሂንቴንቱባ ኣዉዴ ጋካናው ዳንዳያኔ? ናዓ ታኮ ሃ ኣኪዴ ዪቴ» ያጌዳ። 18 ዬሱሲ ኢታ ኣያና፥ «ኣፔ ኬሳ» ጊዴ ኣዛዚና፥ ኢታ ኣያናይ ናዓፔ ኬሲ ኣጌዳ፤ ኤሌካ ናዓይ ፓፂ ኣጌዳ።
19 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኣ ካሊያዋንቱ ባሬንቱ ፃላላ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ «ኑኒ ኢታ ኣያና ኬሳናው ኣዪሲ ዳንዳዪቤይኮ?» ያጌዲኖ።
20 ዬሱሲ ኡንቱንታ ያጌዳ፤ «ሄዌ ሂንቴንቱ ኣማኑ ጉፄዳ ዲራሳ፤ ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሂንቴንቶ ሳናፊጪያ ጌቴቲያ ጉꬃ ሚꬃቲ ኣይፊያ ኬና ኣማኑ ዴዒንቶ፥ ሂንቴንቱ ሃ ዴሪያ፥ ‹ሃዋፔ ያ ሺቃ› ያጊንቶ ኢ ሺቃና፤ ሂንቴንቱ ኣያኔ ኦꬃናዉካ ዳንዳያኒታ። 21 ሺን ሃዋ ማላ ዎሳፔኔ ፆማፔ ሃራባይ ኬሳናው ዳንዳዬና» ያጌዳ።
ዬሱሲ ባሬ ሃይቁዋባ ላዔንꬁዋ ኦዴዳ
(ማር 9፡30-32፤ ሉቅ 9፡43-45)
22 ኣ ካሊያዋንቱ ጋሊላን፥ ኢቲፔ ሺቂ ኡቲ ዴዒሺን፥ ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ታና፥ ኣሳ ናዓ፥ ኣሳይ ኣሳው ኣꬂዴ ኢማና። 23 ኣሳይ ታና ዎꬋናዋ፤ ሄዋፔ ጉዪያን ታኒ ሄዜንꬂያ ጋላሲ ሃይቁዋፔ ዴንዳና» ያጌዳ። ኣ ካሊያዋንቱ ዳሮ ቃሬቴዲኖ።
ጌሻ ጎሊያ ጊራ ጊሪያዋ
24 ዬሱሲኔ ኣ ካሊያዋንቱ ቂፊሪናሆማ ካታማ ዬዳ ዎዴ፥ ጌሻ ጎሊያሲ ቃራፃ ኣኪያዋንቱ ጴፂሮሳኮ ዪዴ፥ «ሂንቴንታ ታማሪሲያዌ ጌሻ ጎሊያ ጊራ ጊሬኔ?» ያጌዲኖ። ኬስ 30፡13፤ 38፡26
25 ኢ ዛሪዴ፥ «ጊሬ» ያጌዳ።
ጴፂሮሲ ሶይ ጌሌዳ ዎዴ፥ ዬሱሲ ካሴቲዴ ኣ፥ «ሲሞና፥ ኔ ቆፋይ ኣዬ? ሃ ሳዓ ካታቱ ቃራፃ ዎይ ጊራ ኦፔ ኣኪኖ? ባሬንቱ ጋዲያ ኣሳፔ ኣኪኖ ዎይ ሃራ ጋዲያ ኣሳፔ ኣኪኖ?» ያጌዳ።
26 ጴፂሮሲ፥ «ሃራ ጋዲያ ኣሳፔ ኣኪኖ» ያጌዳ።
ዬሱሲ ጴፂሮሳ፥ «ያቶፔ፥ ጋዲያ ኣሳይ ጊራናው ቤሴና። 27 ሺን ኑኒ ሃ ኣሳቱዋ ሃንቄꬃናው ኮዮኮ፤ ኔኒ ኣባ ባዴ ኣኒ ዳባ ዬጋ፤ ያታዴ ኮይሮ ኬሲያ ሞሊያ ኦይቃዴ፥ ኣ ዶና ፖቂያ ዎዴ፥ ጊራው ጊዲያ ሚሻ ኔኒ ዴማና። ሄዋ ኣካዴ፥ ታ ጊራኔ ኔ ጊራ ኡንቱንቶ ኢማ» ያጌዳ።

17:1 2ጵፅ 1፡17-18

17:5 ዶም 22፡2፤ ዛር 18፡15፤ ማዝ 2፡7፤ ኢሳ 42፡1፤ ማት 3፡17፤ 12፡18፤ ማር 1፡11፤ ሉቅ 3፡22

17:10 ሚል 4፡5

17:24 ኬስ 30፡13፤ 38፡26