18
ኡባፔ ኣꬊያዌ ኦኔ?
(ማር 9፡33-37፤ ሉቅ 9፡46-48)
ኣ ካሊያዋንቱ ዬሱሳኮ ሄ ዎዴ ዪዴ፥ «ሳሉዋ ካዉቴꬃን ኡባፔ ኣꬊያዌ ኦኔ?» ያጌዲኖ።
ዬሱሲ ኢቲ ጉꬃ ናዓ ፄሲ ኡንቱንቱ ጊዶን ኤሲዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ፆሳኮ ሂንቴንቱ ሲሚዴ፥ ጉꬃ ናናዳን ሃናና ꬋዮፔ፥ ሳሉዋ ካዉቴꬃ ኡባካ ጌላናው ዳንዳዪኪታ። ሲሚ ሃ ጉꬃ ናዓዳን፥ ባሬና ካዉሺያ ኦኒኔ ሳሉዋ ካዉቴꬃን ኡባፔ ኣꬊያዋ። ቃሲ ሃዋ ማላ ናዓ ታ ሱንꬃን ሞኪያ ኦኒኔ ታና ሞኬ። ሺን ታና ኣማኒያ ሃ ጉꬃ ናናፔ ኢቱዋ ባሌꬂያ ኦኒኔ፥ ጋጪያ ዎጋ ዎፃ ባሬ ቆꬊያን ቃቺዴ፥ ኣባ ጪሙዋን ሚቴቲያዌ ኣው ሎዓ።
ꬉቡዋሲ ጋሶ ጊዲያዋ
(ማር 9፡42-48፤ ሉቅ 17፡1-2)
«ኣላሚ ኣሳ ꬉቢያ ዲራው፥ ሳዓው ኣዬሮ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ꬉቢያባይ ዩሳ ኣጌና፤ ሺን ꬉቡ ኣ ጋሶታን ዪያ ኡራው ኣዬሮ።
«ኔና ኩሺ ዎይ ኔ ጌዲ ኔና ባሌꬆፔ፥ ኔፔ ቃንፃ ኦላ፤ ኔኒ ላዑ ኩሺያናኔ ላዑ ጌዲያና ሜꬊና ታማን ኦሌቲያዋፔ ዎባ ዎይ ዱፃ ኩሺያና ሜꬊና ዴዑዋ ጌሊያዌ ኔው ሎዓ። ቃሲ ኔ ኣይፊ ኔና ባሌꬆፔ፥ ኔፔ ዎጫ ኬሳ ኦላ፤ ኔኒ ላዑ ኣዪፊያና ጋናሚያ ታማን ኦሌቲያዋፔ ኢቲ ኣዪፊያና ሜꬊና ዴዑዋ ጌሊያዌ ኔው ሎዓ።
10 «ሂንቴንቱ ሃ ጉꬃቱዋፔ ኢቱዋኔ ካꬌና ማላ፥ ሂንቴንታ ናጊቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሂንቴንቶ ኦዳይ፤ ሳሉዋን ኡንቱንቱ ኪታንቻቱ ኡባ ዎዴ፥ ሳሉዋን ዴዒያ ታ ኣቡ ሲንꬃን ዴዒኖ። 11 ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ባዬዳዋ ኣሻናው ያዲ።
ባዬዳ ዶርሳ ሌሚሱዋ
(ሉቅ 15፡3-7)
12 «ኢቲ ኣሳው ፄቱ ዶርሳቱ ዴዒያዋንቱፔ ኢቱ ባዮፔ፥ ኡዱፑ ታማኔ ኡዱፑኑዋ ዴሪያን ኣጊዴ፥ ሄ ባዬዳዋ ኮያናው ቤኔ? ሂንቴንቱ ዋጊቴ? 13 ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ጋይ፤ ኢ ዴሞፔ፥ ባዪቤና ኡዱፑ ታማኔ ኡዱፑ ዶርሳቱዋፔ ኣꬂዴ፥ ሄ ኢቲ ዶርሳን ናሼቴ። 14 ሄዋዳንካ፥ ሳሉዋን ዴዒያ ሂንቴንቱ ኣቡ ሃ ጉꬃቱዋፔ ኢቱ ባያናዋካ ኮዬና።
ባይዜዳ ኣሳሲ ኦꬃናው ቤሲያባ
15 «ኔ ኢሻይ ኔና ናቆፔ፥ ኔሬካ ኣኮ ባዴ፥ ኣ ናቁዋ ኣው ኦዳ፤ ኢ ኔዋ ሲሶፔ፥ ኔ ኢሻ ባላፔ ዛራዳ። 16 ሺን ኢ ኔዋ ሲሴናን ኢፆፔ፥ ላዑ ዎይ ሄዙ ማርካይ ማርካቶዋን ዬዉ ኡባይ ቱማቲያ ዲራው፥ ሃራ ኢቲ ዎይ ላዑ ኣሳ ኔናና ኢቲፔ ኣፋ። 17 ኢ ኡንቱንቱባ ሲሴናን ኢፆፔ፥ ኡባባ ኣማኒያ ኣሳው ኦዳ፤ ቃሲ ኣማኒያ ኣሳይ ጊያዋካ ኢ ሲሴናን ኢፆፔ፥ ኣማኔና ኣሳዳኒኔ ቃራፃ ሺሺያ ኣሳዳን ኣ ፓይዳ።
18 «ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ጋይ፤ ኔኒ ሳዓን ሃኖ ጎዌ ኡባይ ሳሉዋን ፆሳ ሲንꬃን ሃናና፤ ሺን ኔኒ ሳዓን ሃኖፖ ጌዳዌ ሳሉዋንካ ሃኔና።
19 «ቃሲካ ታኒ ሂንቴንቶ ኦዳይ፤ ሂንቴፔ ላዑ ኡራይ ሳዓን ፆሳ ዎሲያዋን ኣይ ዬዉዋኒኔ ኢቲ ዎዛና ጊዶፔ፥ ሳሉዋን ዴዒያ ታ ኣቡ ሄዋ ሂንቴንቶ ኢማና። 20 ኣዪሲ ጎፔ፥ ላዑ ኡራይ ዎይ ሄዙ ኡራይ ታ ሱንꬃን ሺቂያሳን፥ ታኒ ሄዋን ኡንቱንቱ ጊዱዋን ዴዓይ» ያጌዳ።
ኣቶ ጊያዋ
21 ጴፂሮሲ ሄ ዎዴ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ «ጎዳው፥ ታ ኢሻይ ታና ኣፑ ካላ ናቆፔ ታኒ ኣው ኣቶ ጋናው ቤሲ? ላፑኑዋ ጋካናው ናቂኔዬ?» ያጊዴ ኣ ኦቼዳ።
22 ዬሱሲ ዛሪዴ ኣ፥ «ጊዴና፥ ታኒ ኔና ላፑን ታሙ ካላ ላፑኑዋ ጋዪፔ ኣቲን፥ ላፑኑዋ ፃላላ ጊኬ። ዶም 4፡24
23 «ኣዪሲ ጎፔ፥ ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ባሬ ቆማቱዋና ሚሻ ሄቴታናው ቆፔዳ ካቲያ ቤሴ። 24 ሄ ካቲ ሚሻ ሄቴታናው ዶሜዳ ዎዴ፥ ዳሮ ሚሎኔ ቢራ ኣጩ ዴዒያ ኢቲ ቢታኒያ ኣኮ ኣሄዲኖ። 25 ሺን ሄ ቆማው ኣጩዋ ጪጊያዌ ꬋዪና፥ ኣ ጎዳይ ሄ ኣጩዋ ጪጋናው፥ ኣ ማቻታኔ ኢኔ ኣ ናናይ፥ ቃሲ ኣው ዴዒያ ኡባባይ ዛሊዔታና ማላ፥ ኣ ኣዛዜዳ። 26 ሄዋ ዲራው፥ ቆማይ ባሬ ጎዳ ሲንꬃን ጉልባቲዴ፥ ‹ታ ጎዳው፥ ሃያጎዶ ጉꬃ ዎዲያ ናጋሪኪ፤ ታኒ ኔው ኡባባካ ጪጋና ያጊዴ ኣ ዎሴዳ። 27 ኣ ጎዳይ ኣው ቃሬቲዴ፥ ኣ ዬዲ ኣጌዳ፤ ኣ ኣጩዋካ ኣው ማሪ ኣጌዳ።
28 «ሺን ሄ ቆማይ ኬሲዴ፥ ባሬ ላጌꬃ ቆማቱዋፔ ኢቱ ባሬፔ ፄቱ ቢራ ሳንቲሚያ ታልዔዳዋና ጋኬቲዴ፥ ‹ኔ ቦላ ዴዒያ ታ ሚሻ ጪጋ› ያጊ ኦይቂዴ፥ ኣ ጩሌዳ።
29 «ያቲና ሄ ኣ ላጌꬃ ቆማይ ኣ ሲንꬃን ጉልባቲዴ፥ ‹ሃዒ ታዒሻይ ጉꬃ ዎዲያ ናጋሪኪ፤ ታኒ ኔው ኡባባካ ጪጋና› ያጊዴ ኣ ዎሴዳ።
30 «ሺን ኢፂ ኣኪ ቢዴ፥ ኣ ላጌꬃይ ሄ ኣጩዋ ቃንፃና ጋካናው፥ ቃሾ ጎሌ ጌሊሴዳ። 31 ሄዋ ዲራው፥ ኣ ላጌꬃ ቆማቱ ሄዋ ቤዒዴ፥ ዳሮ ዪሎቴዲኖ፤ ባሬንቱ ጎዳኮ ቢዴ፥ ኢ ኦꬄዳ ኡባባ ኣው ኦዴዲኖ።
32 «ሄዋፔ ጉዪያን፥ ጎዳይ ሄ ቆማ ፄሲዴ፥ ‹ሃ ኢታ ቆማው፥ ኔኒ ታና ዎሴዳ ዲራው፥ ታኒ ሄ ኣጩዋ ኡባ ኔው ማራ ኣጋዲ። 33 ታኒ ኔው ሄ ኣጩዋ ማሬዳዋዳን፥ ኔኒካ ኔ ላጌꬃ ቆማው ማራናው ቤሴኔ?› ያጌዳ። 34 ሄዋፔ ሲሚዴ ኣው ዳሮ ሃንቄቲዴ፥ ባሬ ኣጩዋ ኡባ ኢ ጪጊ ዉርሳና ጋካናው፥ ፓፃ ካዔታና ማላ፥ ቃሾ ጎሌ ጌሊሴዳ።
35 «ሂንቴንቱ ሁጲያን ሁጲያን ሂንቴንቱ ኢሻው ዎዛናፔ ኣቶ ጋና ꬋዮፔ፥ ሄ ጎዳይ ባሬ ቆማ ኦꬄዳዋዳን፥ ሳሉዋን ዴዒያ ታ ኣቡካ ሂንቴንታ ሄዋዳን ኦꬃና» ያጌዳ።

18:22 ዶም 4፡24