19
ዬሱሲ ጌሉዋባኔ ኣካባ ታማሪሴዳ
(ማር 10፡1-12)
ዬሱሲ ሄ ሃሳያ ዉርሶዋፔ ጉዪያን፥ ጋሊላፔ ዴንዲዴ፥ ዮርዳኖሳ ሻፋፔ ሄፊንꬃን ዴዒያ ዪሁዳ ጋዲያ ቤዳ። ዳሮ ኣሳይ ኣ ካሊዴ ቤዳዋ ሄዋን ፓꬄዳ።
ኢቲ ኢቲ ፓሪሳዋቱ ፓጫናው ዬሱሳኮ ዪዴ፥ «ኢቲ ኣሳይ ኣይ ጋሱዋኒኔ፥ ባሬ ማቻቶ ዬዳናው ኑ ሂጊ ኣዛዚ?» ያጊዴ ኣ ኦቼዲኖ።
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ፆሳይ ኮይሮ ኡንቱንታ ሜꬊዴ፥ ኣቱማዋኔ ማጫዉኖ ኦꬄዳ። ዶም 1፡27፤ 5፡2 ሄዋ ዲራው፥ ‹ኢቲ ኣሳይ ባሬ ኣባኔ ባሬ ዳዮ ኣጊዴ፥ ባሬ ማቻቲና ኢቲፔ ዴዔ፤ ኡንቱንቱ ላዑ ኢቲ ኣሳ ጊዲኖ› ያጊያ ቃላ ናባቢቤይኪቴ? ዶም 2፡24 ሄዋ ዲራው፥ ኡንቱንቱ ኢቲ ኣሳ ጊዲያዋፔ ኣቲን፥ ላዑ ኣሳ ጊዲኪኖ፤ ሄዋ ዲራው፥ ፆሳይ ኢቲፔ ዴዓናዳን ጋꬆዋ ኣሳይ ሻኮፖ» ያጌዳ።
ፓሪሳዋቱ ዬሱሳ፥ «ያቲና፥ ሙሴ ኣያው ኢቲ ኡራይ ባሬ ማቻቶ ፒሪማ ፔꬊዴ ዬዳና ማላ ኣዛዜዴ?» ያጌዲኖ።
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ሂንቴንቱ ሂንቴንቱ ማቻቱዋ ዬዳና ማላ፥ ሙሴ ሂንቴንታ ኣዛዜዳዌ፥ ሂንቴንቱ ኦዲና ሲሴና ጉዙማ ጊዶ ዲራፔ ኣቲን፥ ኮይሮ ሄዋ ማላ ጊዴና። ታኒ ሂንቴንቶ ኦዳይ፤ ባሬ ማቻቶ ዎሹሜናን ዴዒሺን ዬዲዴ፥ ሃራሮ ኣኪያ ኦኒኔ ዎሹሜ፤ ሃራይ ዬዴዳዉኖ ኣኪያዌካ ዎሹሜ» ያጌዳ።
10 ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ኣ፥ «ኣሲና ጊዱዋኒኔ ማቻቲ ጊዱዋን ዴዒያ ዎጋይ ሄዋ ማላ ጊዶፔ፥ ኣኬናኒኔ ጌሌናን ዴዒያዌ ሎዓ» ያጌዲኖ።
11 ሺን ዬሱሲ ኡንቱንታ ያጌዳ፤ «ሄዋ ማላ ቲሚርቲ ፆሳይ ኢሞዋንቱሳፔ ኣቲን፥ ኣሳ ኡባሳ ጊዴና፤ 12 ኣያው ጎፔ፥ ባሬንቱ ዳዪ ኡሉዋፔ ዬሌቲያ ዎዴካ፥ ሹፋ ጊዴዳዋንቱ ዴዒኖ፤ ቃሲ ኣሳይ ቃራቲና ሙሬሳ ጊዴዳዋንቱ ዴዒኖ፤ ቃሲ ሳሉዋ ካዉቴꬃ ዲራው፥ ባሬንታ ሹፋ ኡዴዳዋንቱ ዴዒኖ፤ ሃ ቲሚርቲያ ኣካናው ዳንዳዪያዌ ኦኒኔ ኣኮ» ያጌዳ።
ዬሱሲ ቄሪ ናና ቦላ ባሬ ኩሺያ ዎꬄዳ
(ማር 10፡13-16፤ ሉቅ 18፡15-17)
13 ዬሱሲ ሄ ዎዴ ባሬ ኩሺያ ጉꬃ ናና ቦላ ዎꬂዴ፥ ፆሳ ዎሳና ማላ፥ ኢቲ ኢቲ ኣሳይ ናና ኣኮ ኣሄዳ፤ ሺን ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ሄ ኣሳ ኣሄና ማላ ሃንቄቴዲኖ። 14 ሺን ዬሱሲ፥ «ቄሪ ናናይ ታኮ ዪያዋ ዲጎፒቴ፤ ኣያው ጎፔ፥ ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ሄዋንቱ ማላሳ» ያጌዳ።
15 ሄዋፔ ሲሚዴ ባሬ ኩሺያ ኡንቱንቱ ቦላ ዎꬄዳዋፔ ጉዪያን፥ ሄዋፔ ባሺ ቤዳ።
ያላጋ፥ ዱሬ ቢታኒያ ኦሻ
(ማር 10፡17-31፤ ሉቅ 18፡18-30)
16 ኢቲ ቢታኒ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ታኒ ሜꬊና ዴዑዋ ዴማናው ሎዖባ ኣያ ኦꬆ?» ያጌዳ።
17 ዬሱሲ ኣ፥ «ሎዖባይ ኣዬንቶ ታና ኣያው ኦቻይ? ኢቱዋ ፃላላይ ሎዓ፤ ሺን ኔኒ ሜꬊናው ዴዓናው ኮዮፔ፥ ኣዛዛቱዋ ናጋ» ያጌዳ።
18 ቢታኒ፥ «ሃቃዋንታ?» ያጊዴ ኦቼዳ።
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ዎꬎፓ፤ ዎሹሞፓ፤ ዉዖፓ፤ ዎርዱዋ ማርካቶፓ፤ ኬስ 20፡13-16፤ ዛር 5፡17-20 19 ኔ ኣባኔ ኔ ዳዮ ቦንቻ፤ ኔ ሾሩዋካ ኔ ሁጲያዳን ሲቃ» ያጌዳ። ኬስ 20፡12፤ ዛር 5፡16፤ ዎግ 19፡18
20 ሄ ያላጋ ቢታኒ ዬሱሳ፥ «ታኒ ሄዋ ኡባካ ጉꬃቴꬃፔ ዶማዴ ናጋዲ፤ ያቲና፥ ታው ፓጪያዌ ኣዬ?» ያጌዳ።
21 ዬሱሲ ቢታኒያ፥ «ኔኒ ፖሎ ኣሳ ጊዳናው ኮዮፔ፥ ባዴ ኔው ዴዒያዋ ዛሊዓዴ፥ ሄ ሚሻ ሂዬሳው ኢማ፤ ኔኒ ሳሉዋን ዱሬታና፤ ያታዴ ያዴ ታና ካላ» ያጌዳ።
22 ሺን ሄ ያላጋ ቢታኒ ሄዋ ሲሴዳ ዎዴ፥ ኢ ዳሮ ዱሬ ጊዲያ ዲራው፥ ቃሬቲዴ ባሺ ቤዳ።
23 ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቱሲ፥ «ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ጋይ፤ ዱሬ ኣሳይ ሳሉዋ ካዉቴꬃ ጌላናዌ ዳሮ ሜቶ ጊዳናዋ። 24 ታኒ ጉጃዴካ ሂንቴንቶ ኦዳይ፤ ዱሬ ኣሳይ ፆሳ ካዉቴꬃ ጌላናፔ፥ ጋሉ ማርፒያ ሉኩዋና ኣꬋናዌ ማታቴ» ያጌዳ።
25 ኣ ካሊያዋንቱ ሄዋ ሲሲ ማላሌቲዴ፥ «ያቲና፥ ኦኒ ኣታናው ዳንዳዪ?» ያጌዲኖ።
26 ዬሱሲ ኡንቱንታ ጫዲ ፄሊዴ፥ «ሃዌ ኣሳው ዳንዳዬቴና፤ ሺን ፆሳው ኡባባይ ዳንዳዬቴ» ያጌዳ።
27 ጴፂሮሲ ሄ ዎዴ ዛሪዴ ዬሱሳ፥ «ቤዓ፥ ኑኒ ኑሲ ዴዒያ ኡባባ ባሺዴ፥ ኔና ካሌዶ፤ ያቲዴ ኑኒ ኣያ ዴማኔሻ?» ያጌዳ።
28 ዬሱሲ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ጋይ፤ ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ኦራꬃ ጋዲያን ታ ካዉቴꬃ ኦይዲያን ኡቲያ ዎዴ፥ ታና ካሌዳ ሂንቴንቱካ ታማኔ ላዑ ኢስራዔሊያ ዛራቱዋ ቦላ ፒርዳናው፥ ታማኔ ላዑ ካዉቴꬃ ኦይዲያን ኡታኒታ። 29 ታ ሱንꬃ ዲራው፥ ጎሊያ ዎይ ኢሻቱዋ ዎይ ሚቻቱዋ፥ ዎይ ኣዉዋ ዎይ ኣቶ ዎይ ማቻቶ፥ ዎይ ናና ዎይ ጋዲያ ኣጌዳ ኦኒኔ፥ ፄቱ ዳኩዋፔ ዳሩዋ ኣካና፤ ቃሲ ሜꬊና ዴዑዋካ ላታና። 30 ሺን ጮራቱ ሃዒ ሲንꬃቴዳዋንቱ ጉዬታናዋንታ፤ ቃሲ ጮራቱ ሃዒ ጉዬን ዴዒያዋንቱ ሲንꬃታናዋንታ።

19:4 ዶም 1፡27፤ 5፡2

19:5 ዶም 2፡24

19:18 ኬስ 20፡13-16፤ ዛር 5፡17-20

19:19 ኬስ 20፡12፤ ዛር 5፡16፤ ዎግ 19፡18