20
ዎዪኒያ ቱራ ጊዶን ኦꬂያ ኦሳንቻቱዋ ሌሚሱዋ
«ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ዎዪኒያ ጌቴቲያ ቱራ ጊዱዋ ኦꬂያዋንታ ኡኒያ ኦሲሳናው፥ ዎንታ ጉራን ኬሴዳ ዎዪኒያ ቱራ ጎዳ ቤሴ። ኢ ሄ ኦሳንቻቶ ሃቼ ሃቼ ኦꬄዳዋ ዎልቃ ጋቲያ ጪጋናው ኡንቱንቱና ጊጊዴ፥ ባሬ ዎዪኒያ ቱራ ጊዱዋ ኦሲሳናው ኡንቱንታ ዬዴዳ።
«ቃሲ ሄዙ ሳቲያ ጊዶዴ ኬሲዴ፥ ኦሱ ባይናን ቆጫን ኤቄዳ ሃራ ኣሳቱዋ ቤዒዴ፥ ኡንቱንታ፥ ‹ሂንቴንቱካ ቃሲ ታ ዎዪኒያ ቱራ ጊዱዋ ኦꬃናው ቢቴ፤ ታኒ ሂንቴንቶ ቤሲያ ጋቲያ ጪጋና› ያጌዳ፤ ሄዋፔ ጉዪያን ኡንቱንቱ ቤዲኖ። ላዔꬁዋካ ኡሱፑን ሳቲያኒኔ ኡዱፑ ሳቲያን ኬሲዴ፥ ሄዋዳን ኦꬄዳ። ታማኔ ኢቲ ሳቲያ ሄራን ኢ ኬሲያ ዎዴ፥ ሃራንቱ ሄዋን ኤቄዳዋንታ ዴሚዴ፥ ‹ኦሱዋ ኦꬄናን ኩሜንꬃ ጋላሳ ሃዋን ኣያው ኤቂ ፔሼዲቴ?› ያጌዳ።
«ኡንቱንቱ፥ ‹ኑና ኦሲሲያ ኣሳይ ꬋዬዳ ዲራው ኤቂ ፔሼዶ› ያጌዲኖ።
«ኢ፥ ‹ሂንቱንቱካ ቃሲ ታ ዎዪኒያ ቱራ ጊዱዋ ኦꬃናው ቢቴ› ያጌዳ።
«ሳዓይ ኦማርሲያ ዎዴ፥ ዎዪኒያ ቱራ ጎዳይ ኦꬂያዋንቱ ካፑዋ፥ ‹ኦሳንቻቱዋ ፄሳዴ፥ ዉርሴꬃን ኦሱዋን ጌሌዳዋንቱፔ ዶማዴ ኮይሮ ጌሌዳዋንታ ጋካናው፥ ኡንቱንቱ ኦሱዋ ዲርጉዋ ጪጋ› ያጌዳ። ዎግ 19፡13፤ ዛር 24፡15
«ታማኔ ኢቲ ሳቲያ ሄራን ኦሱዋ ዶሜዳዋንቱ ዪዴ፥ ሁጲያን ሁጲያን ኦꬂዴ ፔሼዳ ዎልቃ ጋቲያ ኣኬዲኖ። 10 ኮይሮ ኦሱዋ ዶሜዳ ኣሳይ ዬዳ ዎዴ፥ ዳሩዋ ኣካናው ቆፔዲኖ፤ ሺን ኡንቱንቱካ ሁጲያን ሁጲያን ባሬንቱ ኦሱዋ ዎልቃ ጋቲያ ኣኬዲኖ። 11-12 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ‹ሃ ጉዬፔ ዬዳዋንቱ ኢቲ ሳቲያ ፃላላ ኦꬄዲኖ፤ ኩሜንꬃ ጋላሳ ዳቡሪዴ ጫዎቴዳ ኑዋና ኡንቱንቱ ኦሱዋ ዲርጉዋ ቃራ ኦꬃዳ› ያጊዴ ባሬንታ ኦሱዋን ጌሊሴዳዋ ቦላ ዙዙሜዲኖ።
13 «ሺን ኢ ኡንቱንቱፔ ኢቱዋ ሃዋዳን ያጌዳ፤ ‹ታ ላጌው፥ ታኒ ኔና ናቃቤይኪ፤ ኦꬃዴ ፔሼዳ ዎልቃ ጋቲያ ታናና ጊጋቤይኪዬ? 14 ኔዋ ኣካዴ ባ፤ ታኒ ሃዒ ዉርሴꬃን ኦሱዋን ጌሌዳዎካ ኔዋ ኬና ኢማናው ኮያይ። 15 ታኒ ታ ሚሻን ታ ኮዬዳዋዳን ኦꬃናው ታው ማታይ ባዌ? ዎይ ታኒ ሎዓ ጊዴዳ ዲራው፥ ኔኒ ቃናታይ?› ያጌዳ።
16 «ሄዋዳንካ፥ ቃሲ ጉዬቴዳዋንቱ ሲንꬃታናዋንታ፤ ሲንꬃቴዳዋንቱ ቃይ ጉዬታናዋንታ፤ ኣያው ጎፔ፥ ፄሴቴዳዋንቱ ጮራ፤ ሺን ዶሬቴዳዋንቱ ጉꬃ» ያጌዳ።
ዬሱሲ ባሬ ሃይቁዋባ ሄዜንꬁዋ ኦዴዳ
(ማር 10፡32-34፤ ሉቅ 18፡31-34)
17 ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ቢዴ፥ ኦጊያን ባሬናና ቢያ ታማኔ ላዑ ባሬና ካሊያዋንታ ጋፃ ኬሲዴ፥ ዱማ ኡንቱንቱሲ ያጌዳ። 18 «ቤዒቴ፥ ኑኒ ዬሩሳላሜ ሃዒ ኬሴቶ። ያኒ ታና፥ ኣሳ ናዓ ቄሳቱዋ ካፓቱዋሲኔ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱሲ ኣꬂዴ ኢማናዋንታ፤ ኡንቱንቱ ታ ቦላ ሃይቁዋ ፒርዳ ፒርዳናዋንታ። 19 ቃሲ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳሲካ ታና ኣꬂዴ ኢማናዋንታ፤ ሄ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳይ ታ ቦላ ቂሊጫናዋንታኔ ታና ሊሱዋን ሾጫናዋንታ፤ ያቲዴ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺዴ፥ ታና ካቃናዋንታ፤ ታኒ ሄዜንꬂያ ጋላሲ ሃይቁዋፔ ዴንዳና» ያጌዳ።
ዛቢዲዮሳ ናና ዳዪ ዎሳ
(ማር 10፡35-45)
20 ሄ ዎዴ ዛቢዲዮሳ ናና ዳያ ባሬ ናናና ዬሱሳኮ ያዱ፤ ኣ ሲንꬃን ጉልባታዴ ኢቲባ ኣ ዎሳዱ።
21 ዬሱሲ ኢዞ፥ «ኣያ ኮያይ?» ያጊዴ ኦቼዳ።
ኢዛ ዛራዴ፥ «ሃ ታ ላዑ ናናይ ኔ ካዉቴꬃን ኢቱ ኔፔ ኡሼቻ ባጋና፥ ቃሲ ኢቱ ኔፔ ሃዲርሳ ባጋና ኡቲኖ ያጋሪኪ» ያጋዴ ዎሳዱ።
22 ሺን ዬሱሲ ዛሪዴ ናና፥ «ሂንቴንቱ ኣያ ዎሳናው ቤሲንቶ ኤሪኪታ። ታና ጋኪያ ዎሊቃማ ሜቱዋ ሜቶታኒቴ? ታኒ ፃማቄታና ፂንቃታ ፃማቄታናው ዳንዳዪቴ?» ያጌዳ።
ኡንቱንቱ፥ «ኤ ዳንዳያና» ያጌዲኖ።
23 ዬሱሲ፥ «ታና ጋኪያ ዎሊቃማ ሜቱዋ ቱማካ ሂንቴንቱ ሜቶታኒታ፤ ሺን ታፔ ኡሼቻ ባጋናኔ ሃዲርሳ ባጋና ኡታናዋንታ ዶራናው ታው ማታይ ባዋ፤ ሺን ሄ ሳዓይ ታ ኣቡ ኢማናው ጊጊሲ ዎꬄዳዋንቱሳ» ያጌዳ።
24 ዮኮ ታሙ ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ሄዋ ሲሴዳ ዎዴ፥ ሄ ላዑ ኢሻቱዋሲ ሃንቄቴዲኖ። 25 ሺን ዬሱሲ ኡንቱንቱ ኡባቱዋካ ባሬኮ ፄሲዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ኣሂዛቤ ኣሳቱዋ ካፓቱኔ ሃዋንታ ካሌꬂያ ኣሳቱ ባሬንቱ ኣሳ ኣዪሲያዋ ኤሪታ። 26 ሂንቴንቱ ጊዱዋን ሄዋ ማላ ጊዴና፤ ሺን ሂንቴንቱ ጊዱዋን ꬎቃቴꬃ ኮዪያ ኦኒኔ ሂንቴንቶ ቆማ ጊዳናው ቤሴ። 27 ቃሲ ሂንቴንቱ ጊዱዋን ኡባፔ ቦላ ጊዳናው ኮዪያዌ ኦኒኔ ሂንቴንቶ ኣይሌ ጊዳናው ቤሴ። 28 ሄዋዳን ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ኣሳው ኦꬃናዉኔ ዳሮ ኣሳ ዎዛናው ታ ሼምፑዋ ኢማናው ዬዳዋፔ ኣቲን፥ ኣሳይ ታው ኦꬃና ማላ ያቤይኬ» ያጌዳ።
ዬሱሲ ላዑ ቆቃቱዋ ፓꬄዳ
(ማር 10፡46-52፤ ሉቅ 18፡35-43)
29 ዬሱሲኔ ኣ ካሊያዋንቱ ኢያርኮፔ ኬሲሺን፥ ዳሮ ኣሳይ ኡንቱንታ ካሌዳ። 30 ላዑ ቆቃ ኣሳቱ ኦጊያ ዶናን ኡቴዳዋንቱ ዬሱሲ ሄዋና ኣꬊያዋ ሲሲዴ፥ ባሬንቱ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ጎዳው፥ ዳዊታ ናዓው፥ ኑሲ ቃሬታሪኪ» ያጌዲኖ።
31 ዳሮ ኣሳይ ኡንቱንታ፥ «ሃይዚቴ» ጊዴ ሃንቄቴዳ፤ ሺን ኡንቱንቱ ባሬንቱ ኮሻ ዳሪ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ጎዳው፥ ዳዊታ ናዓው፥ ኑና ማራሪኪ!» ያጌዲኖ።
32 ዬሱሲ ኦጊያን ኤቂዴ፥ ኡንቱንታ ፄሲዴ፥ «ታኒ ሂንቴንቶ ኣያ ኦꬃና ማላ ኮዪቴ?» ያጌዳ።
33 ቆቃቱ፥ «ጎዳው፥ ኑ ኣይፊያ ፓꬃሪኪ» ያጌዲኖ።
34 ዬሱሲ ኡንቱንቶ ቃሬቲዴ፥ ኡንቱንቱ ኣይፊያ ቦቼዳ፤ ኤሌካ ኡንቱንቱ ኣይፊ ፄሊ ኣጊና፥ ኣ ካሊ ኣጌዲኖ።

20:8 ዎግ 19፡13፤ ዛር 24፡15