21
ዬሱሲ ዎልቃማ ቦንቹዋን ዬሩሳላሜ ጌሌዳ
(ማር 11፡1-11፤ ሉቅ 19፡28-40፤ ዮህ 12፡12-19)
ኡንቱንቱ ዬሩሳላሜ ማቲዴ፥ ዴብሬ ዛይቴ ጌቴቲያ ዴሪያ ላንቂያን ዴዒያ ቤቴፋጌ ጌቴቲያ ቄሪ ካታማ ጋኬዲኖ፤ ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቱፔ ላዑዋ ሲንꬃው ኪቲዴ፥ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ሂንቴንቱፔ ሲንꬃን ዴዒያ ቄሪ ካታማ ቢቴ፤ ሄዋን ኢቲ ሃራታ ቃሹዋን ዴዔዉኖ ኢዚ ማራና ሂንቴንቱ ቢ ሲሞ ሳንካ ዴማኒታ፤ ኡንቱንታ ቢሊዴ፥ ታው ኣኪ ዪቴ። ኦኒኔ ሂንቴንታ ኦቾፔ፥ ‹ጎዳይ ሃዋንታ ኮዬ› ያጊቴ፤ ኤሌካ ኢ ኡንቱንታ ዬዲ ኣጋናዋ።» * ጎዳይ፡ ሃራቱዋ ጎዳ ጉሳ። 4-5 ቲምቢቲያ ኦዲያ ናቢ፥
«ፂዮኔ ካታማ ኣሳው፥
‹ቤዓ፥ ኔ ካቲ ኣሺኬ ጊዲዴ፥
ሃሪያ ቦላ፥ ሃሬ ማራ ቦላ ኡቲዴ፥
ኔኮ ዬ› ያጊቴ»
ያጊዴ ሃሳዬዳዌ ፖሌታና ማላ፥ ሃዌ ሃኔዳ። ዛክ 9፡9
ኣ ካሊያዋንቱ ቢዴ፥ ዬሱሲ ባሬንታ ኣዛዞዋዳን ኦꬄዲኖ። ሃራቶኔ ሃሬ ማራ ኣሂዴ፥ ባሬንቱ ማዩዋ ኡንቱንቱ ዞኪያን ዎꬄዲኖ፤ ሄዋፔ ሲሚና ዬሱሲ ቶጌዳ። ሄ ጮራ ኣሳፔ ዳሪያ ባጋይ ባሬ ማዩዋ ኦጊያን ሂፄዳ፤ ቃሲ ሃራንቱ ሚꬃ ሃይꬃ ካር ካሪዴ፥ ኦጊያን ዬጌዲኖ። ዬሱሳፔ ሲንꬃና ሃሜቲያ ጮራ ኣሳይኔ ቃሲ ኣ ጌዱዋ ካሊያ ጮራ ኣሳይ፥ ባሬንቱ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥
«ዳዊታ ናዓይ ጋላቴቶ!
ጎዳ ሱንꬃን ዪያዌ ኣንጄቴዳዋ!
ፆሳይ ጋላቴቶ!»
ያጌዳ። ማዝ 118፡25፣ 26
10 ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ካታማ ጌሌዳ ዎዴ፥ ካታማን ዴዒያ ኣሳይ ኡባይ፥ «ሃዌ ኦኔ?» ያጊዴ ሻቢሬቴዲኖ።
11 ኣሳይ፥ «ሃዌ ጋሊላን ዴዒያ ናዚሬቴ ጌቴቲያ ካታማፔ ዬዳ ናቢያ ዬሱሳ» ያጌዳ።
ዬሱሲ ጌሻ ጎሊያ ጌሌዳ
(ማር 11፡15-19፤ ሉቅ 19፡45-48፤ ዮህ 2፡13-22)
12 ዬሱሲ ጌሻ ጎሊያ ጌሊዴ፥ ሄዋን ዛሊዒያዋንታኔ ሻሚያዋንታ ኡባ ካሬ ዬዴርሴዳ፤ ቃሲ ሚሻ ላሚያዋንቱ ፃራጴዛኔ ዶጎሙዋ ዛሊዒያዋንቱ ኦይዲያ ጉጲ ዬጊዴ፥ 13 ኡንቱንታ፥ «ፆሳ ማፃፋን፥ ‹ታ ጎሊ ፆሳ ዎሲያ ጎሊያ ጌቴታና› ያጌቲዴ ፃፌቲ ኡቴዳ፤ ሺን ሂንቴንቱ ኣ ቦንቂያዋንቱ ቆሴቲያ ጎንጎሉዋ ኬሴዲታ» ያጌዳ። ኢሳ 56፡7፤ ኤርም 7፡11
14 ቆቃቱኔ ጌዲ ሲሌዳዋንቱ ዬሱሳኮ ጌሻ ጎሊያ ዪና፥ ኢ ኡንቱንታ ፓꬄዳ። 15 ሺን ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱ ዬሱሲ ኦꬂያ ኦራꬃባ ቤዔዳ ዎዴኔ፥ ጉꬃ ናናይ ጌሻ ጎሊያን ባሬንቱ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ዳዊታ ናዓይ ጋላቴቶ» ያጊያዋ ቤዔዳ ዎዴ ሃንቄቴዲኖ።
16 ያቲዴ ዬሱሳ፥ «ሃዋንቱ ጊያዋ ሲሳይ?» ያጌዲኖ። ማዝ 8፡2
ዬሱሲ፥ «ኤ ሲሳይ፤ ፆሳ ማፃፋይ፥ ‹ጉꬃ ናናይኔ ꬋሚያ ናናይ ኔና ጋላታና ማላ፥ ኡንቱንታ ኤሪሳዳ› ያጊያዋ ኡባካ ናባቢቤይኪቴ?» ያጌዳ። 17 ዬሱሲ ኡንቱንታ ኣጊዴ፥ ሄ ካታማፔ ቢታኒያ ጌቴቲያ ካታማ ቢዴ፥ ያኒ ኣቄዳ።
ኣይፊ ꬋዬዳ ባላሲያ ሚꬃቶ
(ማር 11፡12-14፣ 20-24)
18 ዬሱሲ ዎንታ ጉራና ካታማ ቤዳ ዲራው ኮሻቴዳ። 19 ኦጊያ ዶናን ኢቲ ባላሲያ ጌቴቲያ ሚꬃቶ ቤዒዴ፥ ኢኮ ቤዳ፤ ቢ ጋኪያ ዎዴ ሄ ሚꬃቲን ሃይꬃ ፃላላፔ ኣቲን፥ ኣይፊያ ኣይኔ ዴሚቤና፤ ኢዞ፥ «ላዔꬁዋ ሜꬊናዉካ ኣይፎፓ» ያጊና፥ ሄ ባላሳታ ማንዒያን ሜላ ኣጋዱ።
20 ኣ ካሊያዋንቱ ሄዋ ቤዒዴ ማላሌቲዴ፥ «ሃ ባላሳታ ዋናዴ ኢቲ ኩꬃን ሜላ ኣጋዴ?» ያጌዲኖ።
21 ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ጋይ፤ ሂንቴንቱ ኣማኑ ዴዒያዋንታኔ ሲꬌናዋንታ ጊዶፔ፥ ሃ ባላሳቶ ታኒ ኦꬄዳዋ ማላ ፃላላ ኦꬂኪታ፤ ሺን ሃራይ ኣቶ ሂንቴንቱ ሃ ዴሪያ፥ ‹ዴንዳዴ ኣባን ኩንዳ› ጊንቶካ ሃናና፤ 22 ሂንቴንቱ ኣማኒዴ ፆሳ ዎሲያዋ ኣያ ጊዲንቶካ ኣካና» ያጌዳ።
ዬሱሳ ማታይ ዬዳሳ
(ማር 11፡27-33፤ ሉቅ 20፡1-8)
23 ዬሱሲ ጌሻ ጎሊያ ዪዴ ታማሪሲሺን፥ ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ኣዪሁዳ ጪማቱ ኣኮ ዪዴ፥ «ኔኒ ሃዋ ኦꬃናው ኔው ኣይ ማታይ ዴዒ? ኔው ሃ ማታ ኦኔ ኢሜዳዌ?» ያጌዲኖ።
24 ዬሱሲ ዛሪዴ ኡንቱንታ፥ «ታኒካ ሂንቴንታ ኢቲባ ኦቻና፤ ሂንቴንቱ ታው ሄዋ ኦዶፔ፥ ታኒ ሃዋ ኣይ ማታኒ ኦꬃይታንቶ፥ ሂንቴንቶ ኦዳና፤ 25 ዮሃኒሲ ፃማቂያ ማታይ ሃቃፔ ዬዴ? ፆሳፔ ዬዴዬ ኣሳፔ ዬዴ?» ያጌዳ።
ኡንቱንቱ ባሬንቱ ጊዱዋን ፓሉማ ዶሚዴ፥ «ኑኒ፥ ‹ፆሳፔ ዬዳ› ያጎፔ ኢ ኑና፥ ‹ያቶፔ፥ ዮሃኒሲ ኦዴዳዋ ኣያው ኣማኒቤይኪቴ?› ያጋናዋ። 26 ሺን ኑኒ፥ ‹ኣሳፔ ዬዳ› ያጎፔ፥ ኣሳይ ኡባይ ዮሃኒሲ ናቢያ ጊዴዳዋ ኤሪያ ዲራው፥ ኣሳው ያዬቶ» ያጌዲኖ። 27 ኡንቱንቱ ዬሱሳው፥ «ኑኒ ኤሮኮ» ያጊዴ ዛሬዲኖ።
ዬሱሲ፥ «ታኒካ ሃዋ ኣይ ማታኒ ኦꬃይታንቶ፥ ሂንቴንቶ ኦዲኬ» ያጌዳ።
ላዑ ናና ሌሚሱዋ
28 «ሺን ሂንቴንቱ ኣያ ቆፒቴ? ላዑ ናናይ ዴዒያ ኢቲ ቢታኒ ዴዔ፤ ሄ ቢታኒ ባይራ ናዓኮ ቢዴ፥ ‹ታ ናዓው፥ ሃቼ ባዴ ታ ዎዪኒያ ቱራ ኦꬃ› ያጌዳ። 29 ናዓይ ዛሪዴ፥ ‹ቢኬ› ጌዳ፤ ሺን ጉዬፔ ባሬ ዎዛናን ቆፒ ኣኪዴ፥ ዎዪኒያ ቱራ ኦꬃናው ቤዳ። 30 ኣዉ ዮኮ ናዓኮ ቢዴ፥ ባይራው ጌዳዋዳንካ ኣው ጌዳ፤ ቴፋ ናዓይ ዛሪዴ፥ ‹ሎዓ ታ ጎዳው› ያጌዳ፤ ሺን ቢቤና። 31 ሃ ላዑ ናናፔ ባሬ ኣዉ ኮዬዳዋ ኦꬄዳዌ ሃቃዌ?» ያጌዳ።
ኡንቱንቱ፥ «ባይራ» ያጌዲኖ።
ዬሱሲ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ጋይ፤ ቃራፃ ኣኪያዋንቱኔ ዎሹሚያዋንቱ ሂንቴፔ ሲንꬃቲዴ፥ ፆሳ ካዉቴꬃ ጌላና። 32 ኣዪሲ ጎፔ፥ ፃማቂያ ዮሃኒሲ ፂሎቴꬃ ኦጊያ ታማሪሲዴ፥ ሂንቴኮ ዪና፥ ኢ ጊያዋ ኣማኒቤይኪታ። ሺን ቃራፃ ኣኪያዋንቱኔ ዎሹሚያዋንቱ ኢ ጊያዋ ኣማኔዲኖ፤ ሂንቴንቱ ሃራይ ኣቶ ሄዋ ቤዒዲካ፥ ሂንቴንቱ ናጋራፔ ሲሚዴ፥ ኢ ጊዪያዋ ኣማኒቤይኪታ» ያጌዳ።
ዎዪኒያ ቱራ ጊዶን ኦꬂያ ጎሻንቻቱዋ ሌሚሱዋ
(ማር 12፡1-12፤ ሉቅ 20፡9-19)
33 ቃሲካ ዬሱሲ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ሃራ ሌሚሱዋካ ሲሲቴ፤ ዎዪኒያ ጌቴቲያ ቱራ ቶኬዳ ኢቲ ቢታኒ ዴዔ፤ ዎዪኒያ ቱራ ዩሺ ኣꬂዴ ዲሬዳ፤ ቃሲ ሄ ዎዪኒያ ጉሚዒያ ኦላካ ቦኬዳ፤ ሄዋ ናጊያ ኣሳው ኣዱሳ ሹቻ ጊምቤዳ። ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኮꬃ ኦꬂያ ኣሳው ኢሚዴ፥ ሃራ ጋዴ ቤዳ። ኢሳ 5፡1-2 34 ዎዪኒያ ኣይፊያ ማፂያ ዎዲ ጋኪና፥ ባሬና ጋኪያዋ ኣኪዴ ያና ማላ፥ ባሬ ቆማቱዋ ባሬ ኮꬃዋቱዋኮ ኪቴዳ። 35 ኮꬃዋቱ ኣ ቆማቱዋ ኦይቂዴ፥ ኢቱዋ ዎꬌዲኖ፤ ቃሲ ዮኩዋ ሹቻን ጳልቄዲኖ። 36 ቃሲካ ሄ ቢታኒ ካሴዋንቱፔ ዳሪያ ሃራ ቆማቱዋ ኪቴዳ፤ ኮꬃዋቱ ሄ ቆማቱዋካ ካሴዋንቱዋዳን ኦꬄዲኖ።
37 «ሺን ዉርሴꬃን ኢ፥ ‹ታ ናዓ ኡንቱንቱ ቦንቻናዋንታ› ያጊዴ ባሬ ናዓ ኡንቱንቱኮ ኪቴዳ።
38 «ሺን ኮꬃዋቱ ናዓ ቤዒዴ፥ ባሬንቱ ጊዱዋን፥ ‹ጋዲያ ላታናዌ ሃዋ፤ ቢዴ ኣ ዎꬊዴ፥ ጋዲያ ኑኒ ላታና› ያጌዲኖ። 39 ናዓ ኦይቂዴ፥ ዎዪኒያ ቱራ ጊዶፔ ጋፃ ኬሲዴ ዎꬌዲኖ።
40 «ሲሚ ዎዪኒያ ቱራ ጎዳይ ዪያ ዎዴ፥ ሄ ኮꬃዋቱዋ ዎታኔ?» ያጊዴ ኦቼዳ።
41 ኡንቱንቱ፥ «ኢ ሄ ኢታ ኣሳቱዋ ዎꬊ ዉርሲዴ፥ ዎዪኒያ ቱራይ ኣይፊያ ዎዴ ባሬና ጋኪያዋ ዎዲያን ሼꬊያ ሃራ ኮꬃዋቱዋሲ ኢማና» ያጌዲኖ።
42 ዬሱሲ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤
« ‹ጊምቢያዋንቱ ካꬊዴ ኢፄዳ ሹቻይ
ጎዳ ፃጱዋ ሚኒሲያ፥ ኡባፔ ኣꬊያ ሹቻ ጊዴዳ።
ሃዌ ጎዳይ ኦꬄዳዋ፤
ቃሲ ኑ ፄላዉካ ማላሊሲያዋ›
ያጊያዋ ፆሳ ማፃፋፔ ኡባካ ናባቢቤይኪቴ? ማዝ 118፡22-23
43 «ሄዋ ዲራው፥ ታኒ ሂንቴንቶ ኦዳይ፤ ፆሳ ካዉቴꬃይ ሂንቴፔ ኣኬቲዴ፥ ሎዖ ኣይፊያ ኢሚያ ኣሳው ኢሜታናዋ። 44 ሄ ሹቻ ቦላ ኩንዲያ ኡባይ ሜዔሬታና፤ ቃሲ ሄ ሹቻይ ኣሳ ቦላ ኩንዶፔ፥ ሄ ኩንዴዳ ኡራ ሊቂሳና» ያጌዳ።
45 ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ፓሪሳዋቱ ዬሱሲ ኦዴዳ ሌሚሱዋ ሲሴዳ ዎዴ፥ ባሬንቱዋ ሃሳዪያዋ ኤሬዲኖ። 46 ኡንቱንቱ ዬሱሳ ኦይቃናው ኮዬዲኖ፤ ሺን ዬሱሳ ዳሮ ኣሳይ ናቢያ ጊዴ ቆፒ ኡቴዳ ዲራው፥ ሄ ኣሳው ያዬዲኖ።

*21:3 ጎዳይ፡ ሃራቱዋ ጎዳ ጉሳ።

21:4-5 ዛክ 9፡9

21:9 ማዝ 118፡25፣ 26

21:13 ኢሳ 56፡7፤ ኤርም 7፡11

21:16 ማዝ 8፡2

21:33 ኢሳ 5፡1-2

21:42 ማዝ 118፡22-23