22
ኣካኔ ጌሉዋ ኦዱዋ ሌሚሱዋ
(ሉቅ 14፡15-24)
ዬሱሲ ኣሳው ላዔꬁዋ ሌሚሱዋን ሃዋዳን ያጊዴ ሃሳዬዳ፤ «ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ባሬ ናዓው ማቺያ ኢማናው ኡባባ ማኬዳ ካቲያ ማላ። ሄ ካቲ ቡላቻው ኦዲ ዎꬄዳ ኣሳቱዋ ፄሳናው ባሬ ቆማቱዋ ኪቴዳ፤ ሺን ኣሳቱ ያናው ኮዪቤይኪኖ።
«ቃሲ ሃራ ቆማቱዋ፥ ‹ፄሴቴዳዋንታ፥ «ታኒ ቁማ ጊጊሳዲ፤ ታ ሳንጋቱኔ ታ ሞꬎ ሚያቱ ሹኬቴዲኖ፤ ኡባባይካ ማኬቴዳ። ቡላቻ ሃ ዪቴ» ያጊቴ› ያጊዴ ኪቴዳ። ሺን ፄሴቴዳዋንቱ ኮዬናን ኢፂዴ፥ ባሬንቱ ኦሶ ቤዲኖ፤ ኢቱ ባሬ ጎሻው ቢና፥ ዮኩ ባሬ ዛሊዔው ቤዳ። ኣቴዳዋንቱ ቃሲ ካቲያ ቆማቱዋ ኦይቂ ዋꬊዴ ዎꬌዲኖ።
«ካቲ ዳሮ ሃንቄቴዳ፤ ቃሲ ባሬ ዎታዳራቱዋ ዬዲዴ፥ ሄ ሼምፑዋ ዎꬌዳዋንታ ዎꬊሲዴ፥ ኡንቱንቱ ካታማ ጉዲሴዳ። ሄዋፔ ጉዪያን፥ ባሬ ቆማቱዋ፥ ‹ቡላቻይ ማኬቴዳ፤ ሺን ፄሴቴዳዋንቱ ቡላቻው ቤሲያ ኣሳ ጊዲኪኖ። ሄዋ ዲራው፥ ዎጋ ቃꬋ ቢዴ፥ ሂንቴንቱ ዴሜዳ ኣሳ ኡባ ቡላቻው ፄሲቴ› ያጌዳ። 10 ሄ ቆማቱ ቃꬋ ቢዴ፥ ባሬንቱ ዴሜዳ ኣሳ ኡባ ሎዑዋ ኢታ ሺሺዴ፥ ቡላቻ ዳሲያ ኩንꬄዲኖ።
11 «ሺን ካቲ ቁማ ማናው ኡቴዳ ኣሳ ቤዓናው ጌሌዳ ዎዴ፥ ቡላቻ ማዩዋ ማዪቤና ኢቲ ቢታኒያ ሄዋን ቤዒዴ፥ 12 ‹ታ ላጌው፥ ቡላቻ ማዩዋ ማዬናን ዋናዴ ሃዋ ጌላዲ?› ያጊና ቢታኒ ጮዑ ጌዳ።
13 «ሄዋፔ ጉዪያን፥ ካቲ ባሬ ቆማቱዋ፥ ‹ሃ ቢታኒያ ኩሺያኔ ጌዲያ ቃቺዴ፥ ካሬ ꬉማ ኬሲ ኦሊቴ፤ ኢ ሄዋን ዬካናኔ ኣቻ ꬋቃና› ያጌዳ።
14 «ኣዪሲ ጎፔ፥ ፄሴቴዳዋንቱ ዳራ፤ ሺን ዶሬቴዳዋንቱ ጉꬃ» ያጌዳ።
ጊራ ዎቲ ጊራኔንቶ ኦቼዳ ኦሻ
(ማር 12፡13-17፤ ሉቅ 20፡20-26)
15 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ፓሪሳዋቱ ቢዴ፥ ኣ ሃሳያፔ ባላ ዴሚዴ፥ ኣ ኦይቃና ማላ ማቄቴዲኖ። 16 ቃሲ ባሬንታ ካሊያዋንቱፔኔ ሄሮዲሳ ባጋቱዋፔ ኣማሬዳዋንታ ኣኮ ኪቴዲኖ። ኡንቱንቱ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኔኒ ቱሙዋ ሃሳዪያዋኔ ፆሳ ኦጊያ ቱማቴꬃን ታማሪሲያዋ ኑኒ ኤሬቶ፤ ኣያው ጎፔ፥ ኔኒ ኣሳፔ ኣሳ ሻካካኔ ዱማያካ። 17 ኔ ቆፋይ ኣዬንቶ ኑሲ ኦዳ፤ ኑኒ ሮሜ ጋዲያ ካቲያ ቄሳሬው ጊራ ጊሪያዌ ዎጌዬ ዎጋ ጊዴኔ?» ያጌዲኖ።
18 ሺን ዬሱሲ ኡንቱንቱ ኢታ ቆፋ ኤሪዴ፥ «ሃ ሎዓ ማላቲያ ኢታ ኣሳቶ፥ ኣያው ታና ፓጪቴ? 19 ጊራ ጊሪያ ሚሻ ታና ቤሲቴ» ያጌዳ። ሄዋፔ ጉዬ ኡንቱንቱ ቢራ ሳንቲሚያ ኣው ኣሄዲኖ። 20 ኢ፥ «ሃ ማላይኔ ሱንꬃይ ኦዌ?» ያጌዳ።
21 ሄዋፔ ሲሚዴ ኡንቱንታ ኦቺና፥ ኡንቱንቱ፥ «ሮሜ ጋዲያ ካቲያ ቄሳሬዋ» ያጌዲኖ።
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ያቶፔ፥ ቄሳሬዋ ቄሳሬሲ፥ ፆሳዋ ፆሳሲ ኢሚቴ» ያጌዳ። 22 ኡንቱንቱ ሄዋ ሲሴዳ ዎዴ፥ ማላሌቲዴ ኣ ኣጊዴ ቤዲኖ።
ሃይቄዳዋንቱ ዴንዱዋባ
(ማር 12፡18-27፤ ሉቅ 20፡27-40)
23 ሃይቄዳ ኣሳይ ዴንዴና ጊያ ሳዱቃዋናቱዋፔ ኢቲ ኢቲ ኣሳቱ ሄ ጋላሲ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ ሃዋዳን ያጊዴ፥ ኣ ኦቼዲኖ፤ 24 «ታማሪሲያዎ፥ ሙሴ፥ ‹ኢቲ ኣሳይ ናዓ ዬሌናን ሃይቆፔ፥ ሄ ሃይቄዳዋ ኢሻይ ኣ ማቻቶ ላቲዴ፥ ባሬ ኢሻው ናዓ ዬላናው ቤሴ› ያጌዳ። ዛር 25፡5 25 ኑናና ላፑ ኢሻቱ ዴዒኖ፤ ባይራይ ማቻቶ ኣኪዴ፥ ናዓ ዬሌናን ሃይቄዳ፤ ሄዋፔ ጉዪያን ኣ ማቻቶ ኣ ኢሻይ ኣኬዳ። 26 ቃሲ ላዔꬂያዌካ ሃይቄዳ፤ ሄዜꬂያዌካ፥ ላፑንꬃ ጋካናዉካ ሄዋዳን ሃኔዲኖ። 27 ኡባፔ ጉዪያን፥ ሄ ሚሺራታ ሃይቃዱ። 28 ያቲና፥ ሃይቄዳ ኣሳይ ሃይቁዋፔ ዴንዲያ ጋላሲ ሄ ሚሺራታ ላፑናቱዋፔ ሃቃዎ ማቼ ጊዳኔ? ኣዪሲ ጎፔ፥ ላፑናቱ ኡባይካ ኢዞ ኣኬዲኖ» ያጌዲኖ።
29 ዬሱሲ ዛሪዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ፆሳ ማፃፋቱዋ ዎይ ኣ ዎልቃ ሂንቴንቱ ኤሬና ዲራው ባሊታ። 30 ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃይቄዳ ኣሳይ ሃይቁዋፔ ዴንዲያ ጋላሲ፥ ሳሉዋን ዴዒያ ኪታንቻቱዋ ማላ ጊዳናፔ ኣቲን፥ ኣቱማ ኣሳይኔ ኣኬና፤ ማጫ ኣሳይኔ ጌሌና። 31-32 ሺን ሃይቄዳዋንቱ ዴንዱዋባ ጊዶፔ፥ ፆሳይ፥ ‹ታኒ ኣብራሃሜ ፆሳ፥ ዪሳቃ ፆሳ፥ ያዪቆባ ፆሳ› ያጊዴ ሂንቴው ኦዴዳዋ ኡባካ ናባቢቤይኪቴ? ፆሳይ ፓፃ ዴዒያዋንቱ ፆሳ ጊዲያዋፔ ኣቲን፥ ሃይቄዳዋንቱ ፆሳ ጊዴና» ያጌዳ። ኬስ 3፡6
33 ዳሮ ኣሳይ ሄዋ ሲሲዴ፥ ኣ ቲሚርቲያን ማላሌቴዲኖ።
ኡባፔ ኣꬊያ ኣዛዙዋ
(ማር 12፡28-34፤ ሉቅ 10፡25-28)
34 ሺን ዬሱሲ ሳዱቃዋናቱዋ ጮዑ ኦꬄዳዋ ፓሪሳዋቱ ሲሴዳ ዎዴ፥ ኢቲሳ ሺቄዲኖ። 35 ኡንቱንቱ ጊዶፔ ሂጊያ ታማሪሲያ ኢቱ፥ ዬሱሳ ፓጫናው ኢቲባ ኦቼዳ። 36 «ታማሪሲያዎ፥ ሂጊያ ጊዱዋን ኡባፔ ኣꬊያ ኣዛዙ ሃቃዌ?» ያጊዴ ኣ ኦቼዳ።
37 ዬሱሲ ዛሪዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤ « ‹ኔኒ ጎዳ ኔ ፆሳ ኔ ኩሜንꬃ ዎዛናፔ፥ ኔ ኩሜንꬃ ሼምፑዋፔ፥ ኔ ኩሜንꬃ ቆፋፔ ሲቃ› ያጌዳ። ዛር 6፡5 38 ሄዌ ኡባፔ ዳሪያ ኣዛዙዋኔ ቃሲ ኡባፔ ኣꬊያ ኣዛዙዋ። 39 ቃሲ ላዔꬂያ ኣዛዙካ ኣ ማላ፤ ሄዌ፥ ‹ኔኒ ኔ ሾሩዋ ኔ ሁጲያዳን ሲቃ› ጊያዋ። ዎግ 19፡18 40 ሙሴ ሂጊያ ኡባይኔ ናባቱዋ ቲሚርቲ ሃ ላዑ ኣዛዛቱዋን ቃሼቴ» ያጌዳ።
ኪሪስቶሳባ ኦቼዳ ኦሻ
(ማር 12፡35-37፤ ሉቅ 20፡41-44)
41-42 ፓሪሳዋቱ ኢቲሳ ሺቄዳሳን ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ኪሪስቶሳባ ዋጊዴ ቆፒቴ? ኢ ኦ ናዔ?» ያጊዴ ኦቼዳ።
ኡንቱንቱ፥ «ኪሪስቶሲ ዳዊታ ናዓ» ያጌዲኖ።
43 ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ያቲና፥ ዳዊቴ ባሬና ጌሻ ኣያናይ ሃሳዪሲና ኪሪስቶሳ ዋጊዴ፥ ‹ጎዳ› ጊዴ ፄሲ? ቃሲካ ዳዊቴ፥
44 ‹ጎዳይ ታ ጎዳ፥
«ታኒ ኔ ሞርኬቱዋ ኔኒ ዬꬋ ኤቂያዋ ኦꬃና ጋካናው፥
ሃዋን ታፔ ኡሼቻ ባጋና ኡታዴ ታናና ኢቲፔ ዳናታ» ጌዳ›
ያጌዳ። ማዝ 110፡1 45 ዳዊቴ ኪሪስቶሳ፥ ‹ጎዳ› ጊዴ ፄሶፔ፥ ያቲና፥ ኪሪስቶሲ ዋኒዴ ዳዊታ ናዓ ጊዲ?» ያጌዳ።
46 ዬሱሳው ኢቲ ቃላ ዛራናው ዳንዳዬዳ ኢቲ ኣሳይኔ ባዋ፤ ቃሲ ሄ ጋላሳፔ ዶሚና፥ ሃራ ኦሻ ኣ ኦቻናው ፃሌዳዌ ኦኒኔ ባዋ።

22:24 ዛር 25፡5

22:31-32 ኬስ 3፡6

22:37 ዛር 6፡5

22:39 ዎግ 19፡18

22:44 ማዝ 110፡1