23
ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱኔ ፓሪሳዋቱዋ ኢታቴꬃ
(ማር 12፡38-39፤ ሉቅ 11፡43-46፤ 20፡45-46)
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ሺቄዳ ኣሳዉኔ ባሬና ካሊያዋንቶ ሃዋዳን ያጊዴ ሃሳዬዳ፤ «ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱኔ ፓሪሳዋቱ ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያ ማታና ዴዒኖ። ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴንቱ ኦꬃና ማላ፥ ኡንቱንቱ ሂንቴንታ ኣዛዚያ ኡባባ ኦꬂቴኔ ቃሲ ናጊቴ፤ ሺን ኡንቱንቱ ኦꬂያዋዳን ኦꬆፒቴ፤ ኣያው ጎፔ፥ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ኦዲያዋ ኦꬂኪኖ። ቶካናው ዴፂያ ቶኩዋ ኡንቱንቱ ቃቺዴ፥ ኣሳ ቶሲኖ፤ ሺን ባሬንቱ ሁጲያን ሃራይ ኣቶ፥ ሄ ቶኩዋ ቢራꬊያን ቦቻናዉካ ኮዪኪኖ።
«ሺን ኡንቱንቱ ባሬንቱ ኦሱዋ ኡባ ኣሳይ ቤዓናዳን ኦꬂኖ፤ ኣያው ጎፔ፥ ባሬንቱ ሶምዒያኒኔ ባሬንቱ ኩሺያ ቄሲያን ቃቺያ ፂቂሲያና ዴዒያ ኪታፋ ኣሲኖኔ ባሬንቱ ማዩዋ ማጫራካ ኣዱሲኖ። ማት 6፡1፤ ፓይ 15፡37-41፤ ዛር 6፡8 ኣሳይ ባሬንታ ሾቢዴ ኣፎሳን ቦንቾ ኡቱዋ ዶሲኖ፤ ቃሲ ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌቱዋኒካ ዳሮ ሎዒያ ኦይዲያ ዶሲኖ። ኣሳይ ጌዋን ባሬንታ ቦንቺዴ ሳሮታና ማላኔ ‹ታማሪሲያዎ› ጊዴ ባሬንታ ፄሳናዳን ኮዪኖ።
«ሺን ሂንቴንታ ታማሪሲያዌ ኢቱዋ ፃላላ ጊዴዳ ዲራዉኔ ሂንቴንቱ ኡባይ ኢሻቱዋ ጊዴዳ ዲራው፥ ኢቱ ኢቱዋ፥ ‹ታማሪሲያዎ› ጊዴ ፄሶፒቴ። ሃ ሳዓን ኦናኔ ‹ኣዉዋ› ጊዴ ፄሶፒቴ፤ ኣያው ጎፔ፥ ሂንቴንቶ ሳሉዋን ዴዒያ ኢቲ ኣዉ ዴዔ። 10 ኢቱ ኢቱዋ፥ ‹ታማሪሲያዎ› ጊዴካ ፄሶፒቴ፤ ኣያው ጎፔ፥ ሂንቴንቶ ኢቲ ጎዳይ፥ ኪሪስቶሳ ፃላላይ ዴዔ። 11 ሂንቴንቱ ጊዶን ኡባፔ ዳሪያዌ ሂንቴንቶ ቆማ ጊዳናው ቤሴ። 12 ባሬና ዳሪሲያዌ ኦኒኔ ቶሼታና፤ ቃሲ ባሬና ቶቺያዌ ኦኒኔ ꬎቁ ጋና።
ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱኔ ፓሪሳዋቱ ቦሬቴዲኖ
(ማር 12፡40፤ ሉቅ 11፡39-42፣ 44፣ 52፤ 20፡47)
13 «ሎዓ ማላቲያ ኢታቶ፥ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቶኔ ፓሪሳዋቶ፥ ኣሳው ሳሉዋ ካዉቴꬃ ሂንቴንቱ ጎርዲያ ዲራው፥ ሂንቴንቶ ኣዬሮ፤ ኣያው ጎፔ፥ ሂንቴንቱ ሁጴዉኔ ጌሊኪታ፤ ቃሲ ጌላናው ኮዪያዋንታካ ጌሊሲኪታ።
14 «ሎዓ ማላቲያ ኢታቶ፥ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቶኔ ፓሪሳዋቶ ኣምዔቱዋ ጎሊያ ሂንቴንቱ ቦንቂዴ፥ ሂንቴንቶ ሎዓ ማላታናው ፆሳ ዎሳ ኣዱሲታ፤ ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴንቶ ኣዬሮ፤ ኡባፔ ኣꬊያ ፒርዳ ሂንቴንቱ ኣካና።
15 «ሎዓ ማላቲያ ኢታቶ፥ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቶኔ ፓሪሳዋቶ ሂንቴንቱ ኢቲ ኡራ ኣማንꬃናው ኣባኒኔ ሳዓን ዩዪያ ዲራዉኔ ቃሲ ሂንቴንቱ ኣ ኣማንꬂያ ዎዴ፥ ሄ ኡራ ሂንቴንቱዋፔ ላዑ ኩሺያ ኢቴዳ ጋናሜው ናዓ ኦꬂያ ዲራው፥ ሂንቴንቶ ኣዬሮ።
16 « ‹ኦኒኔ ጌሻ ጎሊያን ጫቆፔ፥ ኣይኔ ባዋ፤ ሺን ጌሻ ጎሊያን ዴዒያ ዎርቃን ጫቆፔ፥ ሄ ጫቁ ኣ ጋኬ› ጊያ ሂንቴንቶ ቆቂ ኡቲዴ ኣሳ ካሌꬂያዋንቶ፥ ሂንቴንቶ ኣዬሮ። 17 ሃ ኤያቱ፥ ሃ ቆቃቱ፥ ዎርቃይ ኣꬊዬ? ዎርቃ ጌሻ ኦꬂያ ጌሻ ጎሊ ኣꬊ? 18 ቃሲ ሂንቴንቱ፥ ‹ኦኒኔ ያርሹዋ ያርሺያባን ጫቆፔ፥ ኣይኔካ ባዋ፤ ሺን ኦኒኔ ኣ ቦላ ዴዒያ ያርሹዋን ጫቆፔ፥ ሄ ጫቁ ኣ ጋኬ› ያጊዴ ታማሪሲታ። 19 ሃ ኤያቱ፥ ሃ ቆቃቱ፥ ያርሹ ኣꬊዬ? ዎይ ያርሹዋ ጌሻ ኦꬂያ ኣ ያርሺያባይ ኣꬊ? 20 ሄዋ ዲራው፥ ያርሹዋ ያርሺያባን ጫቂያ ኡራይ ሄ ያርሺያዋኒካ ጫቄ፤ ቃሲ ኣ ቦላ ዴዒያ ኡባባንካ ጫቄ። 21 ጌሻ ጎሊያን ጫቂያ ኡራይ፥ ሄ ጌሻ ጎሊያኒኔ ኣ ጊዶን ዴዒያ ፆሳን ጫቄ። 22 ሳሉዋን ጫቂያ ኡራይ፥ ፆሳ ካዉቴꬃ ኦይዲያኒኔ ሄ ኦይዲያን ኡቲያዋን ጫቄ። ኢሳ 66፡1፤ ማት 5፡34
23 «ሎዓ ማላቲያ ኢታቶ፥ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቶኔ ፓሪሳዋቶ፥ ሂንቴንቶ ኣዬሮ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ካሬꬃ ኣኑጋፔ፥ ሺላሪያፔኔ ኦካሺያፔ ኣሲራታ ሂንቴንቱ ኢሚታ፤ ሺን ሂጊያን ዴዒያ ዳሪ ኮሺያዋንታ ኣጊታ፤ ሄዋንቱ ፒርዳ፥ ማሮቴꬃኔ ፂሎቴꬃ። ሃራንታካ ኣጌናን፥ ሂንቴንቱ ኦꬃናው ቤሲያ ዬዋቱ ሃዋንታ። 24 ሂንቴንቶ ቆቂ ኡቲዴ፥ ኣሳ ካሌꬂያዋንቶ፥ ሂንቴንቱ ኡሻፔ ኡዱንፂያ ጋጪዴ፥ ጋሉዋ ሚቲታ።
25 «ሎዓ ማላቲያ ኢታቶ፥ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቶኔ ፓሪሳዋቶ፥ ሂንቴንቶ ኣዬሮ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴንቱ ሻታኔ ኬሪያ ቦላ ባጋ ጌሺታ፤ ሺን ኣ ጊዱዋን ቦንቂያኒኔ ኡዜቴꬃን ኩንꬄዲታ። 26 ሃ ቆቃ ፓሪሳዌው፥ ሻታኔ ኬሪያ ጋርሳ ካሴታዴ ጌሻ ዲጋ፤ ሄዋፔ ጉዪያን፥ ቦላ ባጋይካ ጌሻ ጊዳናዋ።
27 «ሎዓ ማላቲያ ኢታቶ፥ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቶኔ ፓሪሳዋቶ፥ ሂንቴንቶ ኣዬሮ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ካሬ ባጋና ቦሺንቻን ኦኬቲዴ፥ ሎዒ ኡቲዴ፥ ቃሲ ጋርሳ ባጋና ሃይቄዳ ኣሳ ሜቄꬃይኔ ዎቄዳባይ ኡባባይ ኩሜዳ ዱፎቱዋ ማላቲታ። 28 ሄዋዳንካ፥ ቃሲ ቦላ ባጋና ኣሳ ኡባው ፂሉዋ ማላቲታ፤ ሺን ሂንቴንቶ ጋርሳ ባጋና ሎዓ ማላቲያ ኢታቴꬃይኔ ማካላይ ኩሚ ኡቴዳ።
29 «ሎዓ ማላቲያ ኢታቶ፥ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቶኔ ፓሪሳዋቶ፥ ሂንቴንቶ ኣዬሮ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ናባቱዋ ዱፉዋ ቦላ ጎሊያ ኬፂታ፤ ቃሲ ፂላቱዋ ዱፉዋካ ሎይꬂታ። 30 ቃሲ ሂንቴንቱ፥ ‹ኑኒ ቤኒ ኑ ኣዎቱዋ ዎዴ ዴዔዳዋንታ ጊዲንቶ፥ ኡንቱንቱና ኢቲፔ ናባቱዋ ዎꬎኮ ሺን› ያጊታ። 31 ሄዋ ጊዶፔ፥ ናባቱዋ ዎꬌዳዋንቱ ናና ሂንቴንቱ ጊዴዳዋ ሂንቴንቱ ሁጲያን ማርካቲታ። 32 ሲሚ ሂንቴንቱ ኣዎቱ ዶሜዳዋ ፖሊኪቴ!
33 «ሃ ሾሻቶ፥ ሾሻ ናናው፥ ጋናሚያ ፒርዳፔ ዋኒዴ ኣታኒቴ? 34 ሄዋ ዲራው፥ ቤይቴ፥ ታኒ ናባቱዋ ኣꬎ ኤራንቻቱዋኔ ሂጊያ ታማሪሲያዋንታ ሂንቴኮ ኪታና። ኡንቱንቱፔ ኢቱዋ ኢቱዋ ሂንቴንቱ ዎꬋናኔ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺዴ ካቃኒታ፤ ቃሲ ኢቱዋ ኢቱዋ ሂንቴንቱ ዎሳ ጎሌቱን ሊሱዋን ሾጫኒታኔ ካታማፔ ካታማ ዬዴርሳኒታ። 35 ሄዋ ዲራው፥ ፂሉዋ ኣቤላ ዎꬎዴፔ ዶሚዴ፥ ጌሻ ጎሊያፔኔ ያርሺያሳፔ ጊዱዋን ሂንቴንቱ ዎꬌዳ ባራኪያ ናዓ ዛካራሳ ዎዲያ ጋካናው፥ ሃይቄዳ ፂላቱዋ ኡባቱዋ ሱꬃ ዲራው፥ ሂንቴንቱ ሙሬታኒታ። ዶም 4፡8፤ 2ኦድ 24፡20-21 36 ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሃ ኡባባይ ሃ ዎዲያ ኣሳ ቦላ ጋካናዋ።
ዬሩሳላሜሲ ኦዴቴዳ ሚኖ ኦዱዋ
(ሉቅ 13፡34-35)
37 «ዬሩሳላሜ ካታማ ኣሳው፥ ዬሩሳላሜ ካታማ ኣሳው፥ ናባቱዋ ሂንቴንቱ ዎꬊታ፤ ፆሳይ ሂንቴንቱኮ ኪቴዳዋንታካ ሹቻን ጫዲታ፤ ኩታታ ባሬ ማራቱዋ ባሬ ቄፊያን ሃጲያዋዳን፥ ታኒ ሂንቴንቱ ኣሳ ኢቲሳ ሺሻናው ኣፑ ካላ ኮያዲታ! ሺን ታና ዲጌዲታ። 38 ቤዒቴ፥ ሂንቴንቱ ጎሊ ኡባካ ኦና ጊዳናዋ። ኤርም 22፡5 39 ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሂንቴንቶ ኦዳይ፤ ሂንቴንቱ፥ ‹ጎዳ ሱንꬃን ዪያዌ ኣንጄቴዳዋ ጋና ጋካናው፥ ላዔንꬁዋ ታና ቤዒኪታ› ጋይ» ያጌዳ። ማዝ 118፡26

23:5 ማት 6፡1፤ ፓይ 15፡37-41፤ ዛር 6፡8

23:22 ኢሳ 66፡1፤ ማት 5፡34

23:35 ዶም 4፡8፤ 2ኦድ 24፡20-21

23:38 ኤርም 22፡5

23:39 ማዝ 118፡26