24
ዬሱሲ ጌሻ ጎሊ ኮሌታናዋ ካሴቲዴ ኦዴዳ
(ማር 13፡1-2፤ ሉቅ 21፡5-6)
ዬሱሲ ጌሻ ጎሊያፔ ኬሲዴ ቢያ ዎዴ፥ ጌሻ ጎሊያ ዲርሳ ጊዶን ዴዒያ ጎሊያ ቤሳናው ኣ ካሊያዋንቱ ኣኮ ዬዲኖ። ዬሱሲ ዛሪዴ ኡንቱንታ፥ «ሄዋ ኡባ ቤዒቴ? ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሃ ጎሌቱዋን ዴዒያ ኢቲ ሹቻይኔ ኣቴናን ኡባይ ኮሌታና» ያጌዳ።
ዎዲያ ዉርሴꬃባ
(ማር 13፡3-13፤ ሉቅ 21፡7-19)
ዬሱሲ ዴብሬ ዛይቴ ጌቴቲያ ዴሪያ ቦላን ኡቲዴዒሺን፥ ኣ ካሊያዋንቱ ባሬንቱ ፃላላ ኣኮ ዪዴ ኣ፥ «ሄዌ ኣዉዴ ሃናኔንቶ፥ ኑሲ ኦዳሪኪ፤ ቃሲ ኔ ዩሳዉኔ ዎዲያ ዉርሴꬃው ማላይ ኣያ ጊዳኔ?» ያጌዲኖ።
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ሂንቴንታ ኦኒኔ ባሌꬄና ማላ ናጌቲቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ዳሮ ኣሳይ ታ ሱንꬃን፥ ‹ታኒ ኪሪስቶሳ› ያጊዴ ያና፤ ያቲዴ ዳሮ ኣሳ ባሌꬃና። ማታን ዴዒያ ኦላ ዋሱዋኔ ሃኩዋን ዴዒያ ኦላ ኦዱዋ ሲሳናው ሂንቴንቱ ዴዒታ፤ ሄዋ ማላባይ ሃናናው ቤሲያ ዲራው፥ ናጌቲቴ፤ ሂርጎፒቴ፤ ሺን ዉርሴꬃይ ቢራ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢቲ ጋዲያ ኣሳይ ሃራ ጋዲያ ኣሳና ኦሌታና፤ ቃሲ ኢቲ ካዉቴꬃይ ሃራ ካዉቴꬃና ኦሌታና፤ ኮሻይኔ ቢታ ቃꬃይ ኡባሳን ዴዓናዋ። ሄዌ ኡባይካ ኮይሮ ኦይꬃ ማላ።
«ኣሳይ ሄ ዎዴ ሂንቴንታ ዋዪሳናኔ ዎꬋናዋ፤ ታ ሱንꬃ ዲራው፥ ጋዴ ኡባይ ሂንቴንታ ኢፃናዋ። ማት 10፡22 10 ሄ ዎዴ ጮራ ኣሳይ ኣማኑዋ ኣጋናዋንታ፤ ባሬንቱ ጊዶን ኢቱ ኢቱዋ ኣꬂዴ ኢማናኔ ኢቱ ኢቱዋ ኢፃናዋ። 11 ቃሲ ዎርዶ ናባቱ ጮራቱ ዴንዲዴ፥ ዳሮ ኣሳ ጪማናዋንታ። 12 ማካላይ ዳሪያ ዲራው፥ ጮራ ኣሳ ሲቁ ኢርፃናዋ። 13 ሺን ዉርሴꬃይ ጋካናው ጌንጪያ ኡራይ ኣታናዋ። 14 ኣሳው ኡባው ማርካ ጊዳና ማላ፥ ካዉቴꬃ ዎንጋላ ሚሺራቹ ሳዓ ኡባን ኦዴታናዋ፤ ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዉርሴꬃይ ጋካናዋ።
ባሻ ቱናቴꬃ
(ማር 13፡14-23፤ ሉቅ 21፡20-24)
15 «ሄዋ ዲራው፥ ናቢያ ዳኔል ኦዴዳ ባሻ ቱናቴꬃይ ጌሻ ሳን ኤቄዳዋ ሂንቴንቱ ቤዓና፤ ሄዌ ዋጊያዌንቶ፥ ናባቢያዌ ኣኬኮ። ዳን 9፡27፤ 11፡31፤ 12፡11
16 «ዪሁዳ ጋዲያን ሄ ዎዴ ዴዒያዋንቱ ዴሪያኮ ኬሲኖ። 17 ጎሊያ ሁጲያን ዴዒያ ኡራይካ ባሬ ሶዪን ዴዒያዋ ኣካናው ዎꬎፖ። 18 ጋዴን ዴዒያዌ ባሬ ማዩዋ ኣካናው ጉዬ ሲሞፖ። 19 ሄ ዎዴ ሻሃራ ማጫዋንቱሲኔ ꬋንꬂያ ማጫዋንቱሲ ኣዬሮ። 20 ባልጉዋን ዎይ ሳምባታን ሂንቴንቱ ቤቴና ማላ፥ ፆሳ ዎሲቴ፤ 21 ኣያው ጎፔ፥ ኣላሚ ሜꬌቶዴፔ ሃቼ ጋካናው ዴዒቤናባይኔ ቃሲ ሃዋፔ ሲንꬃዉካ ኡባ ዴዔና ኢታ ዋዪ ሄ ዎዴ ዴዓናዋ። ዳን 12፡11፤ ሳፅ 7፡14 22 ፆሳይ ሄ ጋላሳቱዋ ፓይዱዋ ጉꬂያዌ ባዌንቶ፥ ኣሳ ጊዴዳ ኦኒኔ ኣቴና፤ ሺን ኢ ባሬ ዶሬዳ ኣሳቱዋ ዲራው፥ ሄ ጋላሳቱዋ ፓይዱዋ ጉꬃናዋ።
23 «ሄ ዎዴ ኦኒኔ ሂንቴንታ፥ ‹ቤዒቴ። ኪሪስቶሲ ሃዋን ዴዔ› ዎይ፥ ‹ሄዋን ዴዔ› ያጎፔ ኣዋ ኣማኖፒቴ። 24 ኣዪሲ ጎፔ፥ ዎርዶ ኪሪስቶሳቱኔ ዎርዶ ናባቱ ዴንዳና፤ ያቲዴ ባሬንቶ ዳንዳዬቶፔ፥ ሃራይ ኣቶ ፆሳይ ዶሬዳዋንታካ ባሌꬃናው ዎልቃማ ማላታኔ ማላሊሲያባ ቤሳናዋ። 25 ቤዒቴ፥ ታኒ ሂንቴው ሄዋ ካሴታዴ ኦዳዲ።
26 «ሄዋ ዲራው፥ ኣሳይ ሂንቴንታ፥ ‹ቤዒቴ፥ ኪሪስቶሲ ባዙዋን ዴዔ› ጎፔ፥ ያ ቦፒቴ፤ ዎይ ሂንቴንታ፥ ‹ቤዒቴ፥ ቆልዖን ዴዔ› ጊንቶካ፥ ኡንቱንቱባ ኣማኖፒቴ። 27 ኣዪሲ ጎፔ፥ ዋልቃንꬃይ ኣዋይፊ ዶሊያ ባጋፔ ዋልቃሚዴ፥ ኣዋይፊ ዉሊያ ባጋ ጋካናው ጶልቁጊያዋዳን፥ ታ ዩሳይ፥ ኣሳ ናዓ ዩሳይ፥ ሄዋዳን ሃናናዋ።
28 «ባኩታይ ዴዒያሳ ሾርቲ ሺቃና።
ኣሳ ናዓይ፥ ኪሪስቶሲ ላዔꬁዋ ያና
(ማር 13፡24-27፤ ሉቅ 21፡25-28)
29 «ሄ ዎዴ ዋዪያፔ ጉዪያን፥
ማንዒያን ኣዋይ ꬉማና፤
ኣጌናይ ፖዒያዋ ኣጋናዋ፤
ፆሊንታቱ ሳሉዋፔ ኩንዳናዋንታ፤
ቃሲ ሳሉዋን ዴዒያ ዎልቃቱካ ቃፄታናዋንታ። ኢሳ 13፡10፤ 34፡4፤ ሂዝ 32፡7፤ ኢዩ 2፡10፣ 31፤ 3፡15፤ ሳፅ 6፡12-13
30 ሄ ዎዴ ታ ማላይ፥ ኣሳ ናዓ ማላይ፥ ሳሉዋን ቤታናዋ፤ ሳዓን ሄ ዎዴ ዴዒያ ኣሳ ዛሪ ኡባይ ዬካናዋንታ። ቃሲ ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ዎልቃናኔ ዎልቃማ ቦንቹዋና ሳሉዋፔ ሻሪያ ጊዶና ዪሺን፥ ኡንቱንቱ ቤዓና። ዳን 7፡13፤ ዛክ 12፡10-14፤ ሳፅ 1፡7 31 ኢ ባሬ ኪታንቻቱዋ ዎልቃማ ማላካታና ኪታና፤ ኪታንቻቱ ኣላሜው ሃ ጋፃፔ ያ ጋፃ ጋካናው፥ ቃሲ ሳዓን ኦይዱ ባጋፔ ኣው ዶሬቴዳ ኣሳ ሺሻናዋ።
ጎዳይ ያና ጋላሳ ማላታ
(ማር 13፡28-31፤ ሉቅ 21፡29-33)
32 «ሌሚሱዋ ባላሳቶ ጌቴቲያ ሚꬃቲፔ ኣኬኪቴ፤ ባላሳታ ኣጪያ ዎዴኔ ኢዚ ሃይꬃይ ቆሌቲያ ዎዴ፥ ቦኒ ማቴዳዋ ሂንቴንቱ ኤራኒታ። 33 ሄዋዳንካ፥ ሂንቴንቱ ሄ ኡባባ ቤዒያ ዎዴ፥ ኢ ማቲዴ ፔንጊያ ሺቄዳዋ ኤሪቴ። 34 ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሃ ኡባባይ ሃናና ጋካናው፥ ሃ ዎዲያ ኣሳይ ሃይቂዲጌና። 35 ሳሉኔ ሳዓይ ኣꬋና፤ ሺን ታ ቃላይ ኡባካ ኣꬌና።
ጎዳይ ያና ጋላሳ ኦኒኔ ኤሬና
(ማር 13፡32-37፤ ሉቅ 17፡26-30፣ 34-36)
36 «ሺን ሄ ጋላሳኔ ሄ ሳቲያ ኣዉዋ ፃላላፔ ኣቲን፥ ሃራይ ኣቶ ሳሉዋን ዴዒያ ኪታንቻቱዋ ጊዲና፥ ዎይ ታና ናዓ ጊዲናካ ኦኒኔ ኤሪያዌ ባዋ። 37 ታ ዩሳይ፥ ኣሳ ናዓ ዩሳይ፥ ኖሄ ዎዴ ሃኖዋ ማላ ጊዳናዋ። ዶም 6፡5-8 38 ኣዪሲ ጎፔ፥ ባሻ ሃꬃ ዩሳፔ ካሴ ዎዴ፥ ኖሄ ማርካቢያን ጌሌዳ ጋላሳይ ጋካናው፥ ኣሳይ ሜኔ ኡሼኔ፤ ቃሲ ኣቱማ ኣሳይ ኣኬኔ ማጫ ኣሳይ ኣሲና ጌሌ። 39 ባሻ ሃꬃይ ዪዴ፥ ኡንቱንታ ኡባ ኣፋና ጋካናው፥ ኡንቱንቱ ኣኬኪ ቤይኪኖ፤ ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ዪያ ዎዲ፥ ሄዋ ማላ ጊዳናዋ። ዶም 7፡6-24
40 «ሄ ዎዴ ላዑ ኣሳቱ ጋዴን ኦꬂያዋንቱፔ ኢቱዋ ኣፋና፤ ኢቱ ኣታናዋ። 41 ላዑ ማጫዋንቱ ዎፃን ጋጪያዋንቱፔ ኢቲኖ ኣፋና፤ ኢቲና ኣታና።
42 «ሲሚ ሂንቴ ጎዳይ ኣይ ጋላሲ ያናዌንቶ ሂንቴንቱ ኤሬና ዲራው፥ ናጊ ኡቲቴ። 43 ሺን ካዪሱ ቃማፔ ዎይሳ ዎዲያን ያኔንቶ ጎሊያ ጎዳይ ኤሬዴንቶ፥ ባሬ ጎሊ ቦኬቴና ማላ፥ ቤጎቲዴ ናጊ ኡታናዋ ኤሪቴ። 44 ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴንቱካ ጊጊ ኡቲቴ፤ ኣያው ጎፔ፥ ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ሂንቴንቱ ቆፔና ሳቲያን ያና።
ኢታኔ ሎዖ ቆማ ሌሚሱዋ
(ሉቅ 12፡41-48)
45 «ያቲና፥ ባሬ ሶይ ኣሳው ቁማ ኮሺያ ዎዲያን ኢማና ማላ፥ ኣ ጎዳይ ሱንꬄዳ ኣማኔቴዳ ዎዛናማ ቆማይ ኦኔ? 46 ኢ ሄዋዳን ኦꬂሺን፥ ኣ ጎዳይ ዪዴ ዴሚያ ቆማይ ኣንጄቴዳዋ። 47 ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ጎዳይ ሄ ቆማ ባሬዋ ኡባ ቦላ ሱንꬃና። 48 ሺን ቆማይ ኢታ ጊዶፔ፥ ‹ታ ጎዳይ ጋሚዒዴ ያናዋ› ያጊዴ ባሬ ዎዛናን ቆፒዴ፥ 49 ባሬ ላጌꬃ ቆማቱዋ ዋꬋ ዶሞፔ፥ ማꬆቲያዋንቱና ሞፔኔ ኡሾፔ፥ 50 ሄ ቆማ ጎዳይ ኢ ቆፒቤና ጋላሳኒኔ ኢ ኤሪቤና ሳቲያን ያና። 51 ሄዋፔ ጉዪያን ኣ ቃንፄሬꬂዴ፥ * ኣ ቃንፄሬꬂዴ፥ ጉሳይ ኬሲ ካሬ ኦላናዋ ጊያዋ። ሎዓ ማላቲያ ኢታ ኣሳቱ ዴዒያሳን ዎꬃና፤ ሄዋን ኢ ዬካናኔ ኣቻ ꬋቃና።

24:9 ማት 10፡22

24:15 ዳን 9፡27፤ 11፡31፤ 12፡11

24:21 ዳን 12፡11፤ ሳፅ 7፡14

24:29 ኢሳ 13፡10፤ 34፡4፤ ሂዝ 32፡7፤ ኢዩ 2፡10፣ 31፤ 3፡15፤ ሳፅ 6፡12-13

24:30 ዳን 7፡13፤ ዛክ 12፡10-14፤ ሳፅ 1፡7

24:37 ዶም 6፡5-8

24:39 ዶም 7፡6-24

*24:51 ኣ ቃንፄሬꬂዴ፥ ጉሳይ ኬሲ ካሬ ኦላናዋ ጊያዋ።