25
ታሙ ዎዶራቱዋ ሌሚሱዋ
«ሄ ዎዴ ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ባሬንቱ ኩራዚያ ኦይቂዴ፥ ማቻቶ ኣኪያዋ ሞካናው ካሬ ኬሴዳ ታሙ ዎዶራቱዋ ማላታና። ኡንቱንቱፔ ኢቼሻቱ ቦዛቱዋ፤ ቃሲ ኢቼሻቱ ጪንጫ። ቦዛቱ ባሬንቱ ኩራዚያ ኦይቄዲኖ፤ ሺን ላምባ ኦይቂቤይኪኖ። ሺን ጪንጫቱ ባሬንቱ ኩራዚያኔ ፃሩሙሲያን ላምባ ኦይቄዲኖ። ማቻቶ ኣኪያዌ ዬናን ጋሚዒና፥ ሄ ዎዶራቱ ባሬንታ ጌሚዒሺሲና ጊሲ ኣጌዲኖ።
«ቢላሄ ጊዴዳ ዎዴ፥ ‹ቤዒቴ፥ ማቻቶ ኣኪያዌ ጋኬዳ፤ ኣ ሞካናው ካሬ ኬሲቴ› ያጊያ ዎልቃማ ጫቡ ዴንዴዳ።
«ሄ ዎዴ ሄ ዎዶራቱ ኡባቱ ቤጎቲዴ፥ ባሬንቱ ኩራዚያ ጊጊሴዲኖ። ቦዛቱ ጪንጫቱዋ፥ ‹ኑ ኩራዚ ቶዓና ሃኒያ ዲራው፥ ሂንቴንቱ ላምባፔ ኑሲ ኢሜሪኪቴ› ያጌዲኖ።
«ሺን ጪንጫቱ ዛሪዴ ኡንቱንታ፥ ‹ኣጊቴ፥ ኑሲኔ ሂንቴንቱሲ ጊዴና፤ ሄዋ ዲራ ሂንቴው ዛሊዒያዋንቱኮ ቢዴ ሻሚ ኣኪቴ› ያጌዲኖ። 10 ሄዋፔ ጉዬ ቦዛ ዎዶራቱ ላምባ ሻማናው ቢዲጊና፥ ማቻቶ ኣኪያዌ ፑቱ ጊና፥ ጊጊ ኡቴዳ ኢቼሹ ዎዶራቱ ኣናና ኢቲፔ ቡላቻ ጎሊያ ጌሌዲኖ፤ ኢፒꬃይካ ጎርዴቲ ኣጌዳ።
11 «ጉዬፔ ቃሲ ዮኮ ዎዶራቱ ዪዴ፥ ‹ጎዳው፥ ጎዳው፥ ኑሲ ዶያሪኪ› ያጌዲኖ።
12 «ሺን ማቻቶ ኣኪያዌ ዛሪዴ፥ ‹ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ታኒ ሂንቴንታ ኤሪኬ› ያጌዳ።
13 «ሲሚ ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ያና ጋላሳ ዎይ ሳቲያ ሂንቴንቱ ኤሬና ዲራው፥ ናጊ ኡቲቴ።
ሄዙ ቆማቱዋ ሌሚሱዋ
(ሉቅ 19፡11-27)
14 «ኣዪሲ ጎፔ፥ ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ባሬ ቆማቱዋ ፄሲዴ፥ ባሬው ዴዒያዋ ኡንቱንቶ ሼꬊዴ፥ ኦጊያ ባና ሃኒያ ቢታኒያ ቤሴ። 15 ኡንቱንቱ ሁጲያን ሁጲያን ኡንቱንቱ ዎልቃ ኬና ኢቶ ኢቼሹ ሻዓ ቢራ፥ ኢቶ ላዑ ሻዓ ቢራ፥ ቃሲ ኢቶ ኢቲ ሻዓ ቢራ ኢሚዴ፥ ባሬ ኦጊያ ቤዳ። 16 ኢቼሹ ሻዓ ቢራ ኣኬዳ ቆማይ ኤሌካ ቢዴ ዛሊዒዴ፥ ሃራ ኢቼሹ ሻዓ ቢራ ዎꬊሴዳ። 17 ሄዋዳንካ፥ ቃሲ ላዑ ሻዓ ቢራ ኣኬዳ ቆማይ ሃራ ላዑ ሻዓ ቢራ ዎꬊሴዳ። 18 ሺን ኢቲ ሻዓ ቢራ ኣኬዳዌ ቢዴ፥ ኦላ ቦኪዴ፥ ባሬ ጎዳ ሚሻ ሞጊ ኣጌዳ።
19 «ዳሮ ዎዲያፔ ጉዪያን፥ ሄ ቆማቱዋ ጎዳይ ዪዴ፥ ባሬ ሚሻ ኡንቱንቱና ሄቴቴዳ። 20 ኢቼሹ ሻዓ ቢራ ኣኬዳ ቆማይ ዪዴ፥ ሃራ ኢቼሹ ሻዓ ቢራ ሼꬊዴ፥ ‹ታ ጎዳው፥ ኔኒ ታው ኢቼሹ ሻዓ ቢራ ኢማዳ፤ ቤዓ፥ ሃራ ኢቼሹ ሻዓ ቢራ ዎꬊሳዲ› ያጌዳ። 21 ኣ ጎዳይ ኣ፥ ‹ሃያናሾ! ኔኒ ሎዓኔ ኣማኔቲያ ቆማ፤ ኔኒ ጉꬃባን ኣማኔታዳ። ታኒ ኔና ዳሮባው ካፖ ኦꬃና፤ ሃ ጌላዴ ኔ ጎዳና ናሼታ› ያጌዳ።
22 «ቃሲ ላዑ ሻዓ ቢራ ኣኬዳዌካ ዪዴ፥ ‹ታ ጎዳው፥ ኔኒ ታው ላዑ ሻዓ ቢራ ኢማዳ፤ ቤዓ፥ ታኒ ሃራ ላዑ ሻዓ ቢራ ዎꬊሳዲ› ያጌዳ። 23 ኣ ጎዳይ ኣ፥ ‹ሃያናሾ! ኔኒ ሎዓኔ ኣማኔቲያ ቆማ፤ ኔኒ ጉꬃባን ኣማኔታዳ። ታኒ ኔና ዳሮባው ካፖ ኦꬃና፤ ሃ ጌላዴ ኔ ጎዳና ናሼታ› ያጌዳ።
24 «ኢቲ ሻዓ ቢራ ኣኬዳዌ ቃሲ ዪዴ፥ ‹ታ ጎዳው፥ ኔኒ ዜራቤናሳፔ ቆይጪያ ኣሳ ጊዲያዋኔ ካꬃ ላላቤናሳፔ ማፂያ ሜቄꬂ ባይና ኣሳ ጊዲያዋ ታኒ ኤራይ። 25 ታኒ ያያዲ፤ ያታዴ ባዴ ኔ ቢራ ቢታን ሞጋዲ፤ ቤዓ፥ ኔ ቢራይ ሃዌኩ› ያጌዳ።
26 «ኣ ጎዳይ ዛሪዴ፥ ኣ ሃዋዳን ያጌዳ፤ ‹ሃ ኢታ ኣዛላ ኣሺካሬው፥ ታኒ ዜራቤናሳፔ ቆይጪያ ኣሳ ጊዲያዋኔ ካꬃ ላላቤናሳፔ ማፂያ ኣሳ ጊዲያዋ ኤራዲ? 27 ያቲና፥ ኔኒ ታ ሚሻ ዎꬊሲያዋንቱ ማታን ዎꬄዳዋ ጊዲንቶ፥ ታኒ ሲሚያ ዎዴ ታ ሚሻ ዎꬊያና ኣካናዋሺን ኣቴዳ። 28 ሄዋ ዲራው፥ ሄ ሚሻ ኣፔ ዎꬂ ኣኪዴ፥ ታሙ ሻዓ ቢራይ ዴዒያዎ ኢሚቴ። 29 ኣዪሲ ጎፔ፥ ዴዒያ ኡባው ሃራይ ጉጄታና፤ ኢ ባሬው ጊዲያዋፔ ዳሪሲዴ ኣካና፤ ሺን ባይናዎ ሃራይ ኣቶ፥ ሄ ኣው ዴዒያ ጉꬃይካ ኣፔ ኣኬታናዋ። 30 ጎዔና ቆማ ካሬ ꬉማ ኬሲ ኦሊቴ፤ ሄዋን ኢ ዬካናኔ ባሬ ኣቻ ꬋቃና› ያጌዳ።
ዎዲያ ዉርሴꬃን ሃናና ፒርዳ
31 «ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ኪታንቻቱዋ ኡባቱዋና ቦንቹዋን ዪያ ዎዴ፥ ታ ቦንቾ ካዉቴꬃ ኦይዲያን ኡታና። ማት 16፡27፤ 19፡28 32 ሳዓን ዴዒያ ኣሳይ ኡባይ ታ ሲንꬃ ሺቃናዋንታ፤ ሄሚያዌ ዶርሳቱዋ ዴሻቱዋፔ ሻኪያዋዳን፥ ታኒ ሄ ኣሳ ላዑ ኬሳዴ ሻካና። 33 ቃሲ ዶርሳቱዋ ታፔ ኡሼቻ ባጋና ኤሳዴ፥ ዴሻቱዋ ታፔ ሃዲርሳ ባጋና ኤሳና።
34 «ሄዋፔ ጉዪያን፥ ታኒ ካቲ ታፔ ኡሼቻ ባጋና ዴዒያዋንታ ሃዋዳን ያጋና፤ ‹ታ ኣቡ ኣንጄዳዋንቶ፥ ሃ ዪዴ ሳዓይ ሜꬌቶዴፔ ሃቼ ጋካናው፥ ሂንቴንቶ ጊጌዳ ካዉቴꬃ ላቲቴ። 35 ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ኮሻቲና ሚዜዲታ፤ ሳሜቲና ኡሼዲታ፤ ኢማꬃ ጊዳዴ ቢናካ ሞኬዲታ። 36 ታኒ ካሎቲና ማዪዜዲታ፤ ሃርጊና ቤዔዲታ፤ ቃሼቲና ታኮ ጋኪዴ ኦቼዲታ› ያጋና።
37 «ሄዋፔ ጉዪያን፥ ፂላቱ ዛሪዴ፥ ኣ ሃዋዳን ያጋና፤ ‹ጎዳው፥ ኔኒ ኮሻቲና፥ ኣዉዴ ቤዒዴ ሚዜዶ? ዎይ ኔኒ ሳሜቲና፥ ኣዉዴ ቤዒዴ ኡሼዶ? 38 ኔኒ ኢማꬃ ጊዳዴ ዪና ኣዉዴ ቤዒዴ ሞኬዶ? ዎይ ኔኒ ካሎቲና ኣዉዴ ማዪዜዶ? 39 ቃሲ ኔኒ ሃርጊና፥ ዎይ ቃሼቲና ኔኮ ቢዴ ኣዉዴ ኔና ቤዔዶ?› ያጋናዋንታ። 40 ታኒ ካቲ ዛራዴ፥ ‹ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሂንቴንቱ ሃ ታ ኢሻቱዋ ኡባፔ ሃራይ ኣቶ፥ ላፊያ ኢቶ ኦꬄዳዋ ጊዲንቶካ፥ ሄዋ ታው ኦꬄዲታ› ያጋና።
41 «ሄ ዎዴ፥ ታፔ ሃዲርሳ ባጋና ዴዒያዋንታ ታኒ ያጋና፤ ‹ሃ ሼቄቴዳዋንቶ፥ ታ ማታፔ ኪቺቴ፤ ቢዴ ፃላሂያ ካፖኔ ኣ ኪታንቻቱዋሲ ጊጌዳ ሜꬊና ታማን ጌሊቴ። 42 ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ኮሻቲና፥ ታና ሚዚቤይኪታ፤ ሳሜቲና ኡሺቤይኪታ። 43 ታኒ ኢማꬃ ጊዳዴ ቢና፥ ታና ሞኪቤይኪታ፤ ካሎቲና ማዪዚቤይኪታ፤ ቃሲ ሃርጊና፥ ቃሼቲናካ ታና ቤዒቤይኪታ› ያጋና።
44 «ሄ ዎዴ ኡንቱንቱ ቃሲ ሃዋዳን ያጊዴ ዛራናዋንታ፤ ‹ጎዳው፥ ኔኒ ኮሻቲና ዎይ ሳሜቲና፥ ዎይ ኢማꬃ ጊዳዴ ቢና ዎይ ካሎቲና፥ ዎይ ሃርጊና ዎይ ቃሼቲና፥ ኣዉዴ ቤዒዴ፥ ኔና ማዴናን ኢፄዶ?› ያጋናዋንታ።
45 «ሄ ዎዴ ታኒ ካቲ ዛራዴ ኡንቱንታ፥ ‹ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሂንቴንቱ ሃ ኡባፔ ላፊያ ኢቱዋ ማዴናን ኢፄዳዌ፥ ታና ማዴናን ኢፄዳዋ› ያጋና። 46 ሄዋንቱ ሜꬊና ሙራው ባና፤ ሺን ፂላቱ ሜꬊና ዴዖ ባና» ያጌዳ። ዳን 12፡2

25:31 ማት 16፡27፤ 19፡28

25:46 ዳን 12፡2