26
ዬሱሳ ቦላ ማቄቴዲኖ
(ማር 14፡1-2፤ ሉቅ 22፡1-2፤ ዮህ 11፡45-53)
ዬሱሲ ሃ ቲሚርቲያ ኡባ ዉሪሴዳ ዎዴ፥ ባሬና ካሊያዋንታ፥ «ላዑ ጋላሳፔ ጉዪያን፥ ፓሲጋ ባላ ቦንቺያ ጋላሳ ጊዲያዋ ኤሪታ። ሄ ጋላሲ ታና፥ ኣሳ ናዓ፥ ኣሳይ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺዴ ካቃናው ኣꬂዴ ኢማና» ያጌዳ። ኬስ 12፡1-27
ሄ ዎዴ ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ጋዲያ ጪማቱ ቃያፋ ጌቴቲያ ቄሳቱዋ ኡባቱዋ ካፑዋ ዎጋ ጎሊያን ሺቂዴ፥ ኣሳይ ኤሬናን ዬሱሳ ኦይቂዴ፥ ዎꬋናው ማቄቴዲኖ። ሺን ኡንቱንቱ፥ «ኣሳይ ዋላሳ ኬሴና ማላ፥ ፓሲጋ ቦንቺያ ጋላሲ ሄዋ ኦꬆኮ» ያጌዲኖ።
ኢቲ ማጫ ሚሺራታ ዬሱሳ ሺቱዋ ጫጫፋዱ
(ማር 14፡3-9፤ ዮህ 12፡1-8)
ዬሱሲ ቢታኒያ ካታማን ኦሉዋ ሃርጊያ ሲሞና ሶዪን ዴዒሺን፥ ኢቲ ሚሺራታ ኣልባስፂሮሳ ጌቴቲያ ሹቻፔ ኦሴቴዳ ቢልቃሲያ ኩሜዳ ዳሪ ኣልዖ ሺቱዋ ኣካዴ ዬዳዉና ቁማ ኢ ሚና፥ ሄ ሺቱዋ ዬሱሳ ሁጲያን ጫጫፋዱ። ሺን ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ሄዋ ቤዒዴ፥ «ሃ ሺቱዋ ጮ ባዪዙሳይ ኣያሴ? ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃ ሺቱዋ ኣልዖ ጋቲያን ዛሊዒዴ፥ ሚሻ ሂዬሳው ኢማናው ዳንዳዬቴ» ያጌዲኖ።
10 ዬሱሲ ኡንቱንቱ ጊያዋ ኤሪዴ፥ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ሃ ሚሺራቶ ኣያው ዋዪሲቴ? ኢዛ ታው ሎዖባ ኦꬃዱ። 11 ሂዬሳቱ ኡባ ዎዴ ሂንቴናና ዴዒኖ፤ ሺን ታኒ ሂንቴናና ኡባ ዎዴ ዴዒኬ፤ ዛር 15፡11 12 ኢዛ ሃ ሺቱዋ ታ ቦላ ቲጊያዌ ታና ሞጋናው ጊጊሳናሳ። 13 ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሳዓ ኡባን ሃ ዎንጋላ ሚሺራቹዋ ኦዲያሳን ሃቃኒኔ፥ ኣሳይ ኢዞ ዎዛና ኣꬃና ማላ፥ ኢዛ ኦꬄዳዌ ኦዴታናዋ» ያጌዳ።
ዪሁዳይ ዬሱሳ ኣꬂዴ ኢማናው ዬዉዋን ጊጌዳ
(ማር 14፡10-11፤ ሉቅ 22፡3-6)
14 ሄ ዎዴ ታማኔ ላዑ ዬሱሳ ካሊያዋንቱፔ ኢቱ ዪሁዳ ኣስቆሮቱ ያጌቲያዌ ቄሳቱዋ ካፓቱዋኮ 15 ቢዴ፥ «ታኒ ሂንቴንቱሲ ዬሱሳ ኦይꬆፔ፥ ታው ኣያ ኢማኒቴ?» ያጊና ኡንቱንቱ ኣው ሃታሙ ቢራ ቆፒዴ ኢሜዲኖ። ዛክ 11፡12 16 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዪሁዳይ ዬሱሳ ኣꬂ ኢማናው ኢንጄቲያ ዎዲያ ዎቼ።
ዬሱሲ ኣዪሁዳቱ ፓሲጋ ካዉዋ ባሬና ካሊያዋንቱና ሜዳ
(ማር 14፡12-21፤ ሉቅ 22፡7-14፣ 21-23፤ ዮህ 13፡21-30)
17 ባላ ዳቡዋ ሚያ ጋላሳ ቦንቺያ ኮይሮ ጋላሲ፥ ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ኣኮ ዪዴ፥ «ፓሲጋ ቦንቺያ ጋላሲ ኔኒ ማና ቁማ ሃቃን ጊጊሳኔ?» ያጌዲኖ።
18 ሄዋፔ ጉዬ ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ካታማ ቢዴ፥ ኢቲ ቢታኒያ፥ ‹ታማሪሲያዌ ኔና፥ «ታው ዎዲ ጋኬዳ፤ ታኒ ታና ካሊያዋንቱና ፓሲጋ ቦንቺያ ጋላሳ ኔ ሶዪን ኣꬃና» ጌዳ› ጊቴ» ያጌዳ።
19 ኣ ካሊያዋንቱ ዬሱሲ ባሬንታ ኣዛዞዋዳን ኦꬂዴ፥ ፓሲጋ ቦንቺያ ጋላሲ ማና ቁማ ጊጊሴዲኖ።
20 ሳዓይ ኦማርሴዳ ዎዴ፥ ዬሱሲ ታማኔ ላዑ ኣ ካሊያዋንቱና ቁማ ማናው ኡቴዳ። 21 ኡንቱንቱ ሚሺን፥ ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሂንቴፔ ኢቲ ኡራይ ታና ኣꬂዴ ኢማናዋ» ያጌዳ።
22 ኡንቱንቱ ዳሪ ዳጋሚዴ፥ ሁጲያን ሁጲያን፥ «ጎዳው፥ ቱሙ ታኔሻ?» ጉሳ ዶሜዲኖ።
23 ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ባሬ ኩሺያ ታናና ኢቲፔ ዎጪቲያፔ ዬዲዴ ቱሺያዌ ታና ኣꬂ ኢማና። ማዝ 41፡9 24 ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ፆሳ ማፃፋይ ሃይቃና ጌዳዋዳን ሃይቃና፤ ሺን ታና፥ ኣሳ ናዓ፥ ኣꬂ ኢሚያ ኡራው ኣዬሮ፤ ሄ ኡራይ ዬሌቴናን ኣቴዴንቶ ኣው ሎዓሺን» ያጌዳ።
25 ኣ ኣꬂ ኢሚያ ዪሁዳይ ዛሪዴ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኔኒ ጊያዌ ታኔ?» ያጌዳ።
ዬሱሲ ዛሪዴ ኣ፥ «ኔኒ ኔ ሁጲያን ጋዳ» ያጌዳ።
ጎዳ ካዉዋ ኣኪያ ዎጋ
(ማር 14፡22-26፤ ሉቅ 22፡15-20፤ 1ቆር 11፡23-25)
26 ኡንቱንቱ ሚሺን፥ ዬሱሲ ዳቡዋ ኣኪዴ፥ ፆሳ ጋላቴዳ፤ ሄ ዳቡዋ ሜንꬄሬꬂዴ፥ ባሬና ካሊያዋንቱሲ ኢሚዴ፥ «ሄይቴ፤ ሚቴ፤ ሃዌ ታ ኣሹዋ» ያጌዳ።
27 ፁዓ ኣኪዴ፥ ፆሳ ጋላቴዳ። ኡንቱንቶ ኢሚዴ፥ «ኡባይ ሃዋፔ ኡሺቴ፤ 28 ኣያው ጎፔ፥ ሃዌ ዳሮ ኣሳ ናጋራይ ኣቶ ጌቴታና ዲራው ጉኪያ ታ ሱꬃ፤ ታ ሱꬃይ ኦራꬃ ጫቁዋ። ኬስ 24፡8፤ ኤርም 31፡31-34 29 ሺን ታኒ ሂንቴንቶ ኦዳይ፤ ታኒ ታ ኣቡ ካዉቴꬃን ኦራꬃ ዎዪኒያ ኤሳ ሂንቴንቱና ኡሻና ጋላሳይ ጋካናው፥ ላዔꬁዋ ሃ ዎዪኒያ ኤሳ ኡባካ ኡሺኬ» ያጌዳ።
30 ማዚሙሪያ ዬፆዋፔ ጉዪያን፥ ዴብሬ ዛይቴ ጌቴቲያ ዴሪያ ቤዲኖ።
ዬሱሲ ጴፂሮሲ ካዳናዋ ካሴቲዴ ኦዴዳ
(ማር 14፡27-31፤ ሉቅ 22፡31-34፤ ዮህ 13፡36-38)
31 ዬሱሲ ሄ ዎዴ ኡንቱንታ፥ «ሃቼ ቃማ ሂንቴንቱ ኡባይ ታና ኣጊዴ ኪቻና፤ ኣያው ጎፔ፥ ፆሳ ማፃፋይ፥
‹ፆሳይ ዶርሳ ሄሚያዋ ዎꬋናዋ፤
ሄዋፔ ጉዪያን ዶርሳ ዉዲ ላሌታናዋ›
ያጌ። ዛክ 13፡7 32 ሺን ታኒ ሃይቁዋፔ ዴንዶዋፔ ጉዪያን፥ ሂንቴፔ ካሴታዴ ጋሊላ ባና» ያጌዳ።
33 ጴፂሮሲ ዛሪዴ፥ «ኡንቱንቱ ኡባቱ ኔና ኣጊዴ ኪቻናዋንታ፤ ታኒ ኔና ኡባካ ዬጋዴ ኪቺኬ» ያጌዳ።
34 ዬሱሲ ጴፂሮሳ፥ «ታኒ ኔው ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሃቼ ቃማ ኩቱ ዋሳናፔ ካሴ፥ ኔኒ ታና ሄዙ ካላ ካዳናሳ» ያጌዳ።
35 ጴፂሮሲ ዛሪዴ፥ «ታኒ ሃራይ ኣቶ፥ ኔናና ኢቲፔ ሃይቂንቶካ፥ ኔና ኡባካ ካዲኬ» ያጌዳ። ቃሲ ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ኡባቱካ ሄዋዳን ጌዲኖ።
ዬሱሲ ጌቴሴማኒያን ዎሴዳ
(ማር 14፡32-42፤ ሉቅ 22፡39-46)
36 ዬሱሲ ሄ ዎዴ ባሬና ካሊያዋንቱና ጌቴሴማኒያ ጌቴቲያሳ ቢዴ ኡንቱንታ፥ «ታኒ ሂኒ ባዴ ፆሳ ዎሲሺን፥ ሂንቴንቱ ሃዋን ኡቲሺቴ» ያጌዳ። 37 ሄዋፔ ጉዬ ጴፂሮሳኔ ዛቢዲዮሳ ናና ላዑዋ ባሬናና ኣፊዴ፥ ዳሮ ካዩዋኔ ኡጋ ዶሜዳ። 38 ቃሲ ኡንቱንታ፥ «ታኒ ሃይቃና ጋካናሲካ ካዮታይ፤ ሃዋን ቤጎቲዴ፥ ታናና ናጊቴ» ያጌዳ።
39 ላፋ ሲንꬃኮ ሺቂዴ፥ ሳዓን ጉፋኒዴ፥ «ታ ኣቦ፥ ዳንዳዬቲያዋ ጊዶፔ፥ ሃ ፁዓ ታፔ ዲጋ፤ ሺን ኔኒ ኮዪያዋዳን ሃኖፔ ኣቲን፥ ታኒ ኮዪያዋዳን ሃኖፖ» ያጊዴ ፆሳ ዎሴዳ።
40 ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቱኮ ሲሚዴ ዬዳ፤ ጌሚዒሾዋንታ ዴሚዴ ጴፂሮሳ፥ «ሂንቴንቱ ኢቲ ሳቴንቶኔካ ጌሚዒሼናን ታናና ናጋናው ዳንዳዪቤይኪቴ? 41 ፓጪያን ሂንቴንቱ ጌሌና ማላ፥ ሚኒቴኔ ፆሳ ዎሲቴ፤ ኣያናይ ጊጊ ኡቴዳ፤ ሺን ኣሳቴꬃ ኤሻይ ዳቡራንቻ» ያጌዳ።
42 ዬሱሲ ቃሲ ላዔንꬁዋ ቢዴ፥ «ታ ኣቦ፥ ታኒ ሃ ዎሊቃማ ሜቱዋ ኣኬናን ዴዒሺን ፁዓ ዴንꬃናው ዳንዳዬቴናዋ ጊዶፔ፥ ኔኒ ጊያዌ ሃኖ» ያጊዴ ፆሳ ዎሴዳ። 43 ቃሲካ ሲሚ ዪዴ፥ ኣ ካሊያዋንቱ ኣይፊያ ጌሚዒሹ ጎዚ ዎꬄዳ ዲራው፥ ጌሚዒሾዋንታ ዴሜዳ።
44 ቃሲካ ኡንቱንታ ዬጊ ቢዴ፥ ሄዜንꬁዋ ካሴ ቃላ ዛሪዴ፥ ፆሳ ዎሴዳ። 45 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ባሬና ካሊያዋንቶ ዪዴ፥ «ሃዒ ጋካናዉካ ጌሚዒሺቴኔ ሼምፒቴ? ቤዒቴ፥ ታና፥ ኣሳ ናዓ፥ ናጋራንቻ ኣሳቱዋሲ ኣꬂዴ ኢሚያ ዎዲ ጋኬዳ። 46 ዴንዲና ቦይቴ፤ ቤዒቴ፥ ታና ኣꬂ ኢሚያዌ ሃዌኩ ጋኬዳ» ያጌዳ።
ዬሱሲ ባሬ ሞርኬቱዋን ኦይቄቴዳ
(ማር 14፡43-50፤ ሉቅ 22፡47-53፤ ዮህ 18፡3-12)
47 ዬሱሲ ሄዋ ቢሮ ሃሳዪሺን፥ ታማኔ ላዑ ኣ ካሊያዋንቱፔ ኢቱ፥ ዪሁዳይ፥ ጋኪ ዎꬌዳ፤ ቃሲ ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ጋዲያ ጪማቱ ኪቲና፥ ማሻኔ ፃምዓ ኦይቄዳ ጮራ ኣሳይ ኣናና ኢቲፔ ዬዳ። 48 ዬሱሳ ኣꬂ ኢሚያዌ ሄ ጮራ ኣሳ፥ «ታኒ ዬሪያዌ ኣ፤ ኣ ኦይቂቴ» ያጊዴ ማላ ኦዲ ዎꬄዳ።
49 ኤሌካ ዬሱሳኮ ሺቂዴ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ሳሮ ዴዓይ» ያጊዴ ኣ ዬሪ ኣኬዳ።
50 ዬሱሲ ዪሁዳ፥ «ታ ላጌው፥ ኔኒ ኦꬃናባ ኦꬃ ኣጋ» ያጌዳ።
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ሄ ጮራ ኣሳይ ሺቂዴ፥ ዬሱሳ ሎይꬂ ኦይቄዳ። 51 ዬሱሳና ዴዒያዋንቱፔ ኢቱ ባሬ ማሻ ኬሲዴ ቄሳቱዋ ኡባቱዋ ካፑዋ ቆማ ሃይꬃ ቃንፂ ኦሌዳ። 52 ዬሱሲ ሄ ዎዴ ኣ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ኔ ማሻ ኣኬዳሳኒ ዛራዴ ዎꬃ፤ ኣያው ጎፔ፥ ማሻ ዴንꬂያ ኡባይ ማሻን ሃይቃና። 53 ታ ኣቡ ዳሮ ሻዓ ኪታንቻቱዋ ኢቲ ኩꬃን ዬዲዴ፥ ታና ማዳና ማላ፥ ታኒ ኣ ዎሳናው ዳንዳዪያዋ ኤሪኪ? 54 ያቲና፥ ፆሳ ቃላይ ሃዋዳን ሃናናው ቤሴ ያጌዳዌ ዋኒዴ ፖሌታናው ዳንዳዪ?» ያጌዳ።
55 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ሄዋን ሺቄዳ ጮራ ኣሳ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ታና ካዪሶ ኬሲዴ፥ ካዪሱዋ ኦይቂያዋዳን ኦይቃናው ማሻኔ ፃምዓ ኦይቂዴ ዬዲቴ? ታኒ ጌሻ ጎሊያን ታማሪሳዴ፥ ጋላሳን ጋላሳን ሂንቴንቱና ኦꬂያ ዎዴ ታና ኦይቂቤይኪታ፤ 56 ሺን ሃዌ ኡባይ ሃኔዳዌ ናባቱ ፆሳ ቃላን ፃፌዳዌ ፖሌታናሳ» ያጌዳ።
ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ሄ ዎዴ ኡባቱ ኣ ዬጊ ቤዲኖ።
ዬሱሲ ፒርዳ ሻንጎ ኣꬌዳ
(ማር 14፡53-65፤ ሉቅ 22፡54-55፣ 63-71፤ ዮህ 18፡13-14፣ 19-24)
57 ዬሱሳ ኦይቄዳዋንቱ ቄሳቱዋ ኡባቱዋ ካፑዋ ቃያፋኮ፥ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱኔ ጪማቱ ሺቄዳሳ ኣኪዴ ቤዲኖ። 58 ሺን ጴፂሮሲ ቄሳቱዋ ኡባቱዋ ካፑዋ ዲርሳ ጊዶ ጋካናው፥ ሃኩዋን ኣ ካሌዳ፤ ዬዉዋ ዉርሴꬃ ቤዓናው ዲርሳ ጊዶ ጌሊዴ፥ ናጊያዋንቱና ኡቲ ኣጌዳ።
59 ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ሺቄዳ ኣሳይ ኡባይ ዬሱሳ ዎꬋናው ኣ ቦላ ዎርዱዋ ማርካ ዴማናው ኮዬዲኖ። 60 ሺን ሃራይ ኣቶ ጮራ ኣሳይ ዪዴ፥ ኣ ቦላ ዎርዱዋን ማርካቲናካ ኣፔ ኣይኔ ዴሚቤይኪኖ። ጉዬፔ ላዓቱ ዪዴ፥ 61 «ሃ ቢታኒ፥ ‹ታኒ ፆሳ ጌሻ ጎሊያ ኮላዴ፥ ሄዙ ጋላሳን ዛራዴ ኬፃናው ዳንዳያይ› ጌዳ» ያጌዲኖ።
62 ቄሳቱዋ ኡባቱዋ ካፑ ዴንዲ ኤቂዴ ዬሱሳ፥ «ሃዋንቱ ኔና ሞቲያ ሞቶ ኔው ዛሪያባይ ባዌ?» ያጌዳ። 63 ሺን ዬሱሲ ጮዑ ጌዳ፤ ቃሲካ ቄሳቱዋ ኡባቱዋ ካፑ ኣ፥ «ታኒ ኔና ዴዑዋ ፆሳ ሱንꬃን ጫላይ፤ ኔኒ ፆሳ ናዓ ኪሪስቶሳ ጊዶፔ ኑሲ ኦዳ» ያጌዳ።
64 ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ኔኒ ኔ ሁጴዉካ ጋዳ፤ ሺን ታኒ ሂንቴንቱሲ ኦዳይ፤ ሃዋፔ ሲንꬃን፥ ሂንቴንቱ ታና፥ ኣሳ ናዓ፥ ዎልቃማ ፆሳፔ ኡሼቻ ባጋና ኡቴዳዋኔ ሳሉዋ ሻሪያና ዪሺን ቤዓና» ያጌዳ። ዳን 7፡13
65 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ቄሳቱዋ ኡባቱዋ ካፑ ባሬ ማዩዋ ጴꬊ ኦሊዴ፥ «ሃዌ ቦሬዳ፤ ኑና ሃዋፔ ሲንꬃን ኣያው ሃራ ማርካ ኮሺ? ኢ ሃዒ ቦሪያዋ ሂንቴንቱ ሲሴዲታ። 66 ሂንቴንቱ ቆፋይ ኣዬ?» ያጌዳ።
ኡንቴንቱ፥ «ኣው ሃይቁ ቤሴ» ያጊዴ ዛሬዲኖ። ዎግ 24፡16
67 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኡንቱንቱ ኣ ዴሙዋን ጩቺዴ፥ ኣ ዴቼዲኖ፤ ሃራንቱ ቃሲ ኣ ባቂዴ፥ ኢሳ 50፡6 68 «ኪሪስቶሳ! ኔን ኔና ናቤ ጋሳሺን፥ ኔና ሾጬዳዌ ኦኔንቶ ኣኔ ኑሲ ኦዳ!» ያጌዲኖ።
ጴፂሮሲ ዬሱሳ ካዴዳ
(ማር 14፡66-72፤ ሉቅ 22፡56-62፤ ዮህ 18፡15-18፣ 25-27)
69 ጴፂሮሲ ጎሊያፔ ካሬና ዲርሳ ጊዶን ኡቲዴዒሺን፥ ኢቲ ኣሺካራታ ኣኮ ያዴ፥ «ኔኒካ ጋሊላ ዬሱሳና ኢቲፔ ዴዓ» ያጋዱ።
70 ሺን ኢ ኡንቱንቱ ኡባ ሲንꬃን ሄ ኣሺካራቶ፥ «ኔኒ ጊያዌ ኣዬንቶ ታኒ ኤሪኬ» ያጊዴ ካዴዳ።
71 ቃሲ ቢዴ ዲርሳ ፔንጊያኮ ኬሲሺን፥ ሃራ ኣሺካራታ ኣ ቤዓዴ፥ ሄዋን ዴዒያ ኣሳቱዋሲ፥ «ሃ ቢታኒ ናዚሬቲያ ዬሱሳና ዴዔ» ያጋዱ።
72 ጴፂሮሲ ላዔንꬁዋ ጫቂዴ፥ «ታኒ ሄዋ ቢታኒያ ኤሪኬ» ያጌዳ።
73 ላፋ ጋሚዒሺን፥ ሄዋን ኤቄዳ ኣሳይ ጴፂሮሳኮ ዪዴ፥ «ኔኒካ ቱማ ኡንቱንቱና ኢቲፔ ዴዓ፤ ኣያው ጎፔ፥ ኔኒ ሃሳዪያ ሃሳያይካ ኔና ኤሪሴ» ያጌዲኖ።
74 ሄዋፔ ጉዪያን ጴፂሮሲ፥ «ታኒ ሄዋ ቢታኒያ ኤሪኬ!» ያጊዴ፥ ባሬና ሼቃኔ ጫቁዋ ዶሜዳ።
ሄ ዎዴ ኤሌካ ኩቱ ዋሲ ኣጌዳ። 75 ጴፂሮሲ ባሬና ዬሱሲ፥ «ኔኒ ኩቱ ዋሳናፔ ካሴ ሄዙ ካላ ታና ካዳናሳ» ጌዳዋ ሃሳዪዴ፥ ካሬ ኬሲዴ፥ ሴሌቲ ዬኬዳ።

26:2 ኬስ 12፡1-27

26:11 ዛር 15፡11

26:15 ዛክ 11፡12

26:23 ማዝ 41፡9

26:28 ኬስ 24፡8፤ ኤርም 31፡31-34

26:31 ዛክ 13፡7

26:64 ዳን 7፡13

26:66 ዎግ 24፡16

26:67 ኢሳ 50፡6