27
ዬሱሲ ጲላፆሳ ሲንꬃ ፒርዳው ሺቄዳ
(ማር 15፡1፤ ሉቅ 23፡1-3፤ ዮህ 18፡28-32)
ዎንታ ጉራን ቄሳቱዋ ካፓቱ ኡባቱኔ ጋዲያ ጪማቱ ዬሱሳ ዎꬋናው ማቄቴዲኖ፤ ኡንቱንቱ ዬሱሳ ቃቺ ኣፊዴ፥ ጋዲያ ኣዪሲያ ጲላፆሳው ኣꬂ ኢሜዲኖ።
ዬሱሳ ሄ ዎዴ ኦይꬄዳ ዪሁዳይ ጲላፆሲ ዬሱሳ ቦላ ፒርዴዳዋ ቤዒዴ፥ «ኣዬሮ! ኦይꬄናን ኣጋሪኪታ!» ያጊዴ፥ ሄ ማንዒያንካ ሃታሙ ቢራ ቄሳቱዋ ካፓቶኔ ጋዲያ ጪማቶ ጉዬ ዛሪዴ፥ «ታኒ ጌሻ ኣሳ ኦይꬃዴ ናጋራ ኦꬃዲ» ያጌዳ።
ሺን ኡንቱንቱ ኣ፥ «ሄዌ ኑሲ ኣያ ሜቴ? ሄዌ ኔ ሼኔ» ያጌዲኖ።
ዪሁዳይ ቢራ ጌሻ ጎሊያን ኦሊ ኣጌዳ፤ ኡንቱንቱ ማታፔ ቢዴ፥ ሱሌቲ ሃይቄዳ።
ቄሳቱዋ ካፓቱ ቢራ ኣኪዴ፥ «ሃ ቢራይ ሱꬃ ሚሻ ጊዲሺን፥ ኑኒ ጌሻ ጎሊያ ሚሻና ጋꬂያዌ ዎጋ ጊዴና» ያጌዲኖ። ሄዋፔ ጉዬ ኢቲፔ ዞሬቲዴ፥ ኢማꬃ ኣሳው ሞጎ ጋዲያ ኦꬃናው ኡርቃፔ ሚሻ ሜꬊያዋንቱ ጋዲያ ሻሜዲኖ። ሄዋ ዲራው፥ ሄ ጋዲ ሃቼ ጋካናዉካ፥ ሱꬃ ጋዲያ ጌቴቲዴ ፄሴቴ።
ናቢያ ኤርሚያሲ፥ «ኡንቱንቱ ኣው ኢማናው ቆፔዳ ሃታሙ ሹቻ ቢራ ኣኪዴ፥ 10 ጎዳይ ታና ኣዛዞዋዳን፥ ኡርቃፔ ሚሻ ሜꬊያዋንቱ ጋዲያ ሻማናው ኢሜዲኖ» ጌቴቶዌ ሄ ዎዴ ፖሌቴዳ ጌዳ። ዛክ 11፡12-13
ጲላፆሲ ዬሱሳ ኡባባ ኦቼዳ
(ማር 15፡2-5፤ ሉቅ 23፡3-5፤ ዮህ 18፡33-38)
11 ዬሱሲ ጋዲያ ኣዪሲያዋ ሲንꬃ ሺቂና፥ ጋዲያ ኣዪሲያዌ ኣ፥ «ኔኒ ኣዪሁዳቱዋ ካቴ?» ያጊዴ ኦቼዳ።
ዬሱሲ ኣ፥ «ኔኒካ ጋዴዓ» ያጌዳ።
12 ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ጋዲያ ጪማቱ ኣ ሞቲና፥ ኡንቱንቶ ኣይኔ ዛሩዋ ኢሚቤና። 13 ሄ ዎዴ፥ ጲላፆሲ ዬሱሳ፥ «ሃዋንቱ ኔና ሞቲያባ ኡባ ሲሲኪ?» ያጌዳ።
14 ዬሱሲ ሃራይ ኣቶ፥ ኢቲ ቃላካ ዛሬናን ኢፂና፥ ጋዲያ ኣዪሲያዋንቱ ዳሪ ማላሌቴዳ።
ዬሱሲ ሃይቆ ፒርዴቴዳ
(ማር 15፡6-15፤ ሉቅ 23፡13-25፤ ዮህ 18፡39-40፤ 19፡1-16)
15 ጋዲያ ኣዪሲያዌ ፓሲጋ ቦንቺያ ጋላሳን፥ ኣሳይ ኮዪያ ኢቲ ኡራ ቃሹዋፔ ቢሊያ ዎጋይ ዴዔ። 16 ሄ ዎዴ ኢቲ ባርባና ጌቴቲያ ዬሱሲ ዳሮ ኤሬቴዳ ኢታ ቢታኒ ቃሾ ጎሌን ዴዔ። 17 ሄዋ ዲራው፥ ጮራ ኣሳይ ኢቲሳ ሺቄዳሳን ጲላፆሲ፥ «ታኒ ሂንቴንቶ ባርባና ጊያ ዬሱሳ ቢሎ፥ ዎይ ኪሪስቶሳ ጌቴቲያ ዬሱሳ ቢሎ?» ያጊዴ ኣሳ ኦቼዳ። 18 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኡንቱንቱ ቃናቲዴ ዬሱሳ ኦꬄዳዋ ኢ ኤሬ።
19 ጲላፆሲ ፒርዳ ጎሌን ኡቲዴዒሺን፥ ኣ ማቻታ ኣው፥ «ሄ ፂሎ ቢታኒያ ኣይኔ ኦꬆፓ፤ ኣያው ጎፔ፥ ታኒ ሃቼ ቃማ ኣኩሙዋን ኣባን ዳሮ ሜቶታዲ» ያጋዴ ኪታዱ።
20 ሺን ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ጋዲያ ጪማቱ ጲላፆሲ ባርባና ቢሊዴ፥ ዬሱሳ ዎꬋናዳን፥ ሺቄዳ ኣሳይ ኣ ዎሳና ማላ፥ ኣሳ ጪሜዲኖ።
21 ጲላፆሲ ዛሪዴ ኡንቱንታ፥ «ታኒ ኡንቱንቱ ላዓቱዋፔ ሂንቴው ኦና ቢላናዳን ኮዪቴ?» ያጊና ኡንቱንቱ፥ «ባርባና ቢላናዳን ኮዬቶ» ያጌዲኖ።
22 ጲላፆሲ፥ «ያቲና፥ ኪሪስቶሳ ጌቴቲያ ዬሱሳ ዎቶ?» ያጊዴ ኡንቱንታ ኦቺና ኡባይ፥ «ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሼቲዴ ካቄቶ» ያጌዲኖ።
23 ጲላፆሲ ኣሳ፥ «ኣዪሲ? ኣይ ኢታባ ኦꬄዴ?» ያጌዳ።
ሺን ኣሳይ ካሴዋፔካ ባሬንቱ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሼቲዴ ኢ ካቄቶ» ያጌዲኖ።
24 ዋላሳይ ዴንዳናዋፔ ኣቲን፥ ኣይኔ ሃኔናዋ ጲላፆሲ ቤዒዴ፥ ሃꬃ ኣኪዴ፥ «ሃ ቢታኒ ሃይቂያዋን ታኒ ጌሊኬ፤ ሄዋ ሂንቴንቱ ኤሪቴ» ያጊዴ ሺቄዳ ኣሳ ሲንꬃን ባሬ ኩሺያ ሜጬቴዳ። ዛር 21፡6-9
25 ሺቄዳ ኣሳይ ኡባይ ዛሪዴ፥ «ኣ ሱꬃ ጎሚ ኑናኔ ኑ ናና ጋኮ» ያጌዳ።
26 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ጲላፆሲ ባርባና ኡንቱንቶ ቢሌዳ፤ ሊሱዋን ዬሱሳ ሾጪዴ፥ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺዴ ካቃናው ኡንቱንቶ ኣꬂዴ ኢሜዳ።
ዎታዳራቱ ዬሱሳ ቦላ ቂሊጬዲኖ
(ማር 15፡16-20፤ ዮህ 19፡2-3)
27 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ጲላፆሳ ዎታዳራቱ ዬሱሳ ጋዲያ ኣዪሲያዋ ቤሩዋ ኣፊና፥ ዎታዳራቱ ኡባይ ኣ ሚዪያን ዩዪ ኣꬊዴ ኤቄዲኖ። 28 ኣ ማዩዋ ቃሪ ኣኪዴ፥ ዞዖ ማዩዋ ኣ ማዪዜዲኖ። 29 ቃሲ ኣጉንꬃ ኣኪሊሊያ ጊጊሲዴ፥ ኣ ሁጲያን ዎꬄዲኖ፤ ኣ ኡሼቻ ኩሺያን ማቃ ፃምዓ ኦይꬂዴ፥ ኣ ሲንꬃን ጉልባቲዴ፥ «ኣዪሁዳቱዋ ካቴው፥ ሳሮ ዴዓይ!» ያጊዴ፥ ኣ ቦላ ቂሊጬዲኖ። 30 ኣ ቦላ ጩቼዲኖ፤ ሄ ማቃ ፃምዓ ኣኪዴ፥ ኣ ሁጲያ ሾጬዲኖ። 31 ኡንቱንቱ ኣ ቦላ ቂሊጬዳዋፔ ጉዪያን፥ ዞዖ ማዩዋ ኣፔ ቃሪ ኣኪዴ፥ ኣ ማዩዋ ኣ ማዪዜዲኖ፤ ቃሲ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺዴ ኣ ካቃናው ኣፌዲኖ።
ዬሱሲ ካቄቴዳ
(ማር 15፡21-32፤ ሉቅ 23፡25-43፤ ዮህ 19፡17-27)
32 ኡንቱንቱ ካሬ ኬሲዴ፥ ኢቲ ሲሞና ጌቴቲያ ቄሬና ጋዴ ኣሳ ዴሚዴ፥ ዬሱሳ ማስቃሊያ ዎልቃን ቶሴዲኖ። 33 ጎልጎታ ጌቴቲያሳ ጋኬዲኖ። «ጎልጎታ» ያጌቲያዌ «ሁጲያሳ» ጊያዋ። 34 ሄዋን ኡንቱንቱ ጫሜዳ ዎዪኒያ ኤሳ ዬሱሳው ኡሻናው ኢሜዲኖ፤ ኢ ሄዋ ጋንፂ ፄሊዴ፥ ኡሼናን ኢፄዳ። ማዝ 69፡21
35 ኡንቱንቱ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺዴ ኣ ካቆዋፔ ጉዪያን፥ ኣ ማዩዋ ሻኪዴ፥ ሳማ ዬጊዴ ኣኬዲኖ። ማዝ 22፡18 36 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኣ ናጋናው ሄዋን ኡቲ ኣጌዲኖ። 37 ቃሲ፥ «ሃዌ ኣዪሁዳቱ ካቲያ ዬሱሳ» ያጊዴ ሞቱ ፃፌቶዋ ኣ ሁጴ ባጋና ዎꬄዲኖ። 38 ዬሱሳና ሄ ዎዴ ላዑ ካዪሳቱዋ ኢቱዋ ኣፔ ኡሼቻ ባጋና፥ ቃሲ ኢቱዋ ኣፔ ሃዲርሳ ባጋና፥ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺዴ ካቄዲኖ።
39 ኦጊያና ኣꬊያ ኣሳይ ዬሱሳ ካꬊዴ፥ ባሬንቱ ሁጲያ ቃꬂዴ ቦሬዲኖ። ማዝ 22፡7፤ 109፡25 40 «ጌሻ ጎሊያ ኮላዴ ሄዙ ጋላሳ ጊዶን ኬፂያዎ፥ ኔ ሁጲያ ኣሻ፤ ኔኒ ፆሳ ናዓ ጊዶፔ፥ ኣኔ ማስቃሊያ ቦላፔ ዎꬋ» ያጌዲኖ። ማት 26፡61፤ ዮህ 2፡19
41 ሄዋዳንካ፥ ቄሳቱዋ ካፓቱ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱናኔ ጪማቱዋና ኢቲፔ ዬሱሳ ቦላ ቂሊጪዴ፥ ሃዋዳን ያጌዲኖ፤ 42 «ሃራንታ ኣሼዳ፤ ሺን ባሬና ኣሻናው ዳንዳዬና። ኢ ኢስራዔሊያ ካቲያ፤ ኣኔ ማስቃሊያ ቦላፔ ሃዒ ዎꬎ፤ ኑኒካ ቃሲ ኣኒ ኣማናና። 43 ፆሳን ኢ ኣማኔቴ፤ ፆሳይ ኣ ኣሻናው ኮዮፔ ኣኔ ኣሾ፤ ኣያው ጎፔ፥ ኢ ባሬና፥ ‹ታኒ ፆሳ ናዓ› ጌ» ያጌዲኖ። ዛር 22፡8
44 ቃሲ ሃራይ ኣቶ፥ ኣናና ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሼቲዴ ካቄቴዳ ካዪሳቱካ ሄዋዳን ጊዴ፥ ኣ ቦላ ቂሊጬዲኖ።
ዬሱሲ ሃይቄዳ
(ማር 15፡33-41፤ ሉቅ 23፡44-49፤ ዮህ 19፡28-30)
45 ኡሱፑን ሳቲያፔ ዶሚዴ፥ ኡዱፑ ሳቲያ ጋካናው፥ ቢታይ ኡባይ ꬉሜዳ። 46 ኡዱፑ ሳቴ ጊዲያ ሄራን ዬሱሲ ባሬ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ኤሎሄ፥ ኤሎሄ፥ ላማ ሳባቂታኒ?» ያጌዳ። ሄዋ ጉሳይ፥ «ታ ፆሳው፥ ታ ፆሳው፥ ታና ኣዪሲ ጮዑ ጋዲ?» ጉሳ። ማዝ 22፡1
47 ሄዋን ኤቄዳ ኣሳፔ ኢቱ ሄዋ ሲሲዴ፥ «ሃ ቢታኒ ኤላሳ ፄሴ» ያጌዳ። 48 ሄ ማንዒያንካ ኡንቱንቱፔ ኢቱ ዎፂዴ፥ ኢስፖንጂያ ኣኪዴ፥ ጫላ ዎዪኒያ ኤሳ ጊዶ ዬጊዴ፥ ሄዋ ማቃ ፃምዓ ፄራን ዎꬂዴ፥ ኡሻናው ኣ ዶናኮ ሺሼዳ። ማዝ 69፡21 49 ሺን ዮኮንቱ፥ «ኣኔ ዴዓሻ፥ ኤላስ ኣ ኣሻናው ያናዌንቶ ቤዓና» ያጌዲኖ። 50 ዬሱሲ ላዔንꬁዋ ባሬ ቃላ ꬎቁ ኦꬂ ዋሲዴ፥ ሃይቂ ኣጌዳ።
51 ኣኬኪቴ፤ ጌሻ ጎሊያን ካቄቴዳ ጋሪዱ ቆሞፔ ዱጌ ጋካናው፥ ላዑ ኬሲዴ፥ ፖሼቲ ዎꬌዳ፤ ሳዓይ ቃፄዳ። ቃሲ ዛላይካ ጳልቄቴዳ፤ ኬስ 26፡31-33 52 ጮራ ዱፉ ዶዬቴዳ። ፆሳ ኣሳፔ ጮራቱ ሃይቄዳዋንቱ፥ ሃይቁዋፔ ዴንዴዲኖ። 53 ኡንቱንቱ ዱፉዋፔ ኬሲዴ፥ ዬሱሲ ሃይቁዋፔ ዴንዶዋፔ ጉዪያን፥ ጌሻ ካታማ ቤዲኖ፤ ሄዋን ኡንቱንታ ጮራ ኣሳይ ቤዔዳ።
54 ፄቱዋ ካፑኔ ኣናና ዬሱሳ ናጊያ ዎታዳራቱ ሳዓይ ቃፂያዋኔ ሄዋን ሃኔዳዋ ኡባ ቤዔዳ ዎዴ ዳሮ ያዬዲኖ፤ ያሻ ጋሱዋን፥ «ቱሙ ሃዌ ፆሳ ናዓ» ያጌዲኖ።
55 ሄዋን ጮራ ማጫዋንቱ፥ ጋሊላፔ ዶሚዴ፥ ዬሱሳ ማዲዴ ካሊያዋንቱ፥ ሃኩዋን ኤቂዴ ፄሊኖ። 56 ኡንቱንቱ ጊዶን ማግዳላ ጌቴቲያ ካታማፔ ዬዳ ማይራማ፥ ያዪቆባኔ ዮሴፎ ዳያ ማይራማኔ ዛቢዲዮሳ ናና ዳያ ዴዒኖ።
ዬሱሲ ሞጌቴዳ
(ማር 15፡42-47፤ ሉቅ 23፡50-56፤ ዮህ 19፡38-42)
57 ሳዓይ ኦማርሲያ ዎዴ፥ ዮሴፋ ጌቴቲያ ኢቲ ዱሬ ቢታኒ፥ ኣርማቲያሳ ካታማ ቢታኒ ዬዳ፤ ኢ ባሬ ሁጴዉካ ዬሱሳ ካሊያዋ። 58 ዮሴፎ ጲላፆሳኮ ቢዴ፥ ዬሱሳ ኣኃ ኣካናው ዎሴዳ፤ ጲላፆሲ ዮሴፎ ኢሜታና ማላ ኣዛዜዳ። 59 ዬሱሳ ኣኃ ኣኪዴ፥ ጌሻ ሞጉዋ ማዩዋን 60 ፃፂዴ ባሬው ሞጌታናው ሹቻ ዎጬዳ ኦራꬃ ጎንጎሉዋ ጊዶን ኣ ኣኃ ዎꬄዳ፤ ቃሲ ሄ ጎንጎሉዋ ዶናን ዎጋ ሹቻ ጎንዶርሲ ዎꬂዴ፥ ባሺ ቤዳ። 61 ማግዳላ ካታማፔ ዬዳ ማይራማኔ ዮኮ ማይራማ ሄዋን ጎንጎሉዋኮ ሲሚዴ ኡቴዲኖ።
62 ሳምባታሲ ጊጌቲያ ጋላሳፔ ዎንቴꬃ ጋላሲ፥ ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ፓሪሳዋቱ ጲላፆሳና ጋኬቲዴ፥ ሃዋዳን ያጌዲኖ፤ 63 «ጎዳው፥ ሄ ዎርዱ ፓፃ ዴዒያ ዎዴ፥ ‹ታኒ ሄዙ ጋላሳፔ ጉዪያን፥ ሃይቁዋፔ ዴንዳና› ያጎዋ ኑኒ ሃሳዬዶ። ማት 16፡21፤ 17፡23፤ 20፡19፤ ማር 8፡31፤ 9፡31፤ 10፡33-34፤ ሉቅ 9፡22፤ 18፡31-33 64 ሄዋ ዲራው፥ ኣ ሞጌዳ ጎንጎሉዋ ሄዙ ጋላሳ ጋካናው፥ ሎይꬂ ናጋና ማላ ኣዛዛሪኪ፤ ሄዌ ꬋዮፔ ኣ ካሊያዋንቱ ቢዴ፥ ኣ ኣኃ ዉዒዴ ኣሳው፥ ‹ሃይቁዋፔ ዴንዴዳ› ያጋናዋንታ፤ ላዔንꬂያ ባላይ ካሴ ባላፔ ኡባ ያ ኢታና» ያጌዲኖ።
65 ጲላፆሲ ኡንቱንታ፥ «ሂንቴንቶ ናጊያዋንቱ ዴዒኖ፤ ቢዴ ሂንቴንቶ ዳንዳዬቲያ ኬና ናጊሺቴ» ያጌዳ።
66 ሄዋፔ ጉዬ ኡንቱንቱ ቢዴ፥ ሹቻ ቦላ ማታፋ ኣታሚዴ፥ ቃሲ ናጊያዋ ያኒ ዎꬂዴ፥ ዬሱሳ ሞጌዳ ጎንጎሉዋ ናጊሴዲኖ።

27:10 ዛክ 11፡12-13

27:24 ዛር 21፡6-9

27:34 ማዝ 69፡21

27:35 ማዝ 22፡18

27:39 ማዝ 22፡7፤ 109፡25

27:40 ማት 26፡61፤ ዮህ 2፡19

27:43 ዛር 22፡8

27:46 ማዝ 22፡1

27:48 ማዝ 69፡21

27:51 ኬስ 26፡31-33

27:63 ማት 16፡21፤ 17፡23፤ 20፡19፤ ማር 8፡31፤ 9፡31፤ 10፡33-34፤ ሉቅ 9፡22፤ 18፡31-33