28
ዬሱሲ ሃይቁዋፔ ዴንዴዳ
(ማር 16፡1-10፤ ሉቅ 24፡1-12፤ ዮህ 20፡1-10)
ሳምባታይ ኣꬊና ዎጋ ጋላሲ ዎንታ ባካሊያን፥ ማግዳላ ጌቴቲያ ካታማፔ ዬዳ ማይራማኔ ዮኮ ማይራማ ዬሱሲ ሞጌቴዳ ጎንጎሉዋ ቤዓናው ቤዲኖ። ጎዳ ኪታንቻይ ሳሉዋፔ ዎꬌዳ ዲራው፥ ሳዓይ ዳሮ ቃፄዳ፤ ሄ ኪታንቻይ ዪዴ፥ ሹቻ ጎንዶርሲ ኦሊዴ፥ ኣ ቦላ ኬሲ ኡቴዳ። ኣ ማላይ ዋልቃንꬃ ማላቴ፤ ኣ ማዩካ ሻቻዳን ቦꬃ። ናጊያዋንቱ ኪታንቻው ያሻ ኮኮሪዴ፥ ሃይቄዳ ኣሳዳን ሃኔዲኖ።
ኪታንቻይ ማጫዋንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ያዮፒቴ፤ ኣያው ጎፔ፥ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺዴ ካቄዳ ዬሱሳ ሂንቴንቱ ኮዪያዋ ታኒ ኤራይ። ኢ ሃዋን ባዋ፤ ኣያው ጎፔ፥ ኢ ባሬ ጌዳዋዳንካ ሃይቁዋፔ ዴንዲ ዲጌዳ፤ ሃ ዪዴ፥ ኢ ሞጌቲ ጊሶሳ ቤዒቴ። ሂንቴንቱ ሃዒ ኤሌካ ቢዴ፥ ዬሱሳ ካሊያዋንቶ፥ ‹ዬሱሲ ሃይቁዋፔ ዴንዲ ዲጌዳ። ቃሲ ኢ ሂንቴፔ ካሴቲዴ፥ ጋሊላ ቤ፤ ሂንቴንቱ ኣ ያኒ ቤዓና› ያጊዴ ኦዲቴ። ቤዒቴ፥ ታኒ ሂንቴንቱሲ ኦዳዲ» ያጌዳ።
ኡንቱንቱ ያዪዲኔ ቃሲ ዳሮ ናሼቲዴ፥ ዬሱሲ ሞጌቴዳ ጎንጎሉዋ ማታፔ ኤሌካ ኪቺዴ፥ ዬሱሳ ካሊያዋንቶ ኦዳናው ዎፄዲኖ።
ሄ ማንዒያንካ ዬሱሲ ኡንቱንቱና ጋኬቲዴ ኡንቱንታ፥ «ሳሮ ዴዒቴ» ያጊ ኣጌዳ፤ ኡንቱንቱ ኣኮ ሺቂ ኣ ጌዲያ ኦይቂዴ፥ ኣው ጎዪኔዲኖ። 10 ዬሱሲ ሄ ዎዴ ኡንቱንታ፥ «ያዮፒቴ፤ ታ ኢሻቱ ጋሊላ ባና ማላ፥ ቢዴ ኡንቱንቶ ኦዲቴ፤ ኡንቱንቱ ታና ያኒ ቤዓናዋንታ» ያጌዳ።
11 ሄ ማጫዋንቱ ቢያ ዎዴ፥ ጎንጎሉዋ ናጊያ ዎታዳራቱዋፔ ኣማሬዳዋንቱ ካታማ ቢዴ፥ ሃኔዳዋ ኡባ ቄሳቱዋ ካፓቶ ኦዴዲኖ። 12 ቄሳቱዋ ካፓቱ ጪማቱዋና ኢቲፔ ሺቂ ዞሬቲዴ፥ ዎታዳራቶ ዳሮ ሚሻ ኢሚዴ፥ 13 « ‹ኑኒ ጌሚዒሹዋን ዴዒሺን ኣ ካሊያዋንቱ ቃማ ዪዴ፥ ኣ ኣኃ ዉዔዲኖ› ያጊቴ። 14 ሃ ዬዉዋ ጋዲያ ኣዪሲያዌ ሲሶፔ፥ ኑኒ ኣው ኦዲ ኣማንꬃና፤ ቃሲ ሂንቴንታ ኣይኔ ሂርጊሴናዳን ኦꬃና» ያጌዲኖ።
15 ዎታዳራቱ ሚሻ ኣኪዴ፥ ባሬንቶ ኦዴዳዋዳን ኦꬄዲኖ። ሃ ዬዉ ኣዪሁዳቱዋ ማታን ሃቼ ጋካናው፥ ኦዴቲዴ ዴዔ።
ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንቶ ቤቴዳ
(ማር 16፡14-18፤ ሉቅ 24፡36-49፤ ዮህ 20፡19-23፤ ኪት 1፡6-8፤ 1ቆር 15፡3-8)
16-17 ሺን ታማኔ ኢቲ ኣ ካሊያዋንቱ ዬሱሲ ባሬንታ ቢቴ ጌዳ ጋሊላ ጋዲያ ቢዴ ኣ ቤዔዳ ዎዴ፥ ኣው ጎዪኔዲኖ፤ ሺን ኡንቱንቱፔ ኢቱ ኢቱ ሲꬌዲኖ። ማት 26፡32፤ ማር 14፡28
18 ዬሱሲ ኡንቱንቱኮ ሺቂዴ፥ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ማታይ ኡባይ ሳሉዋኒኔ ሳዓን ታው ኢሜቴዳ። 19 ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴንቱ ቢዴ፥ ኣሳ ኡባ ታና ካሊያዋንታ ኦꬂቴ፤ ኣዉዋ ሱንꬃን፥ ናዓ ሱንꬃኒኔ ጌሻ ኣያና ሱንꬃን ኡንቱንታ ፃማቂቴ። ኪት 1፡8 20 ታኒ ሂንቴንታ ኣዛዜዳባ ኡባ ኡንቱንቱ ናጋና ማላ፥ ኡንቱንታ ታማሪሲቴ፤ ታኒ ዎዲያ ዉርሴꬃይ ጋካናሲካ ኡባ ዎዴ ሂንቴንቱና ዴዒያዋ ኣኬኪቴ» ያጌዳ።

28:16-17 ማት 26፡32፤ ማር 14፡28

28:19 ኪት 1፡8