ዮሃኒሳው ዬዳ
ሳፃ
ጌሉዋ
ዮሃኒሳው ዬዳ ሳፃይ ፃፌቴዳዌ፥ ኣማኒያ ኣሳቱ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ባሬንቱ ጎዳ ኡዲዴ፥ ጌሻቴꬃን ዴዔዳ ዲራው፥ ኡንቱንታ ሜቱኔ ዋዪ ጋኬዳ ዎዲያና። ፃፊያ ሁጴ ቆፋይ፥ ናባቢያዋንቱ ሂዶታይ ኩሜንꬃ ጊዳናዳን፥ ኡንቱንታ ሜንꬄꬃናሳኔ ባሬንታ ጋኬዳ ዬዴሳኔ ሜቱዋ ጊዶን ባሬንቱ ኣማኑዋን ሚናናዳን፥ ኡንቱንታ ሚኒሳናሳ።
ማፃፋ ጊዶን ዳሪያ ባጋይ ዳራኔ ካሊ ካሊዴ ቆንጬዳ ሳፃቱዋ ኦይቄዳዋ። ሳፃቱዋ ሄ ላይꬃን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳሲ ጌሊያዋንታ። ሺን ሃራቱዋሲ ፁራ ጊዲዴ ቆንጬና ሃሳያን ሺቄዲኖ። ማዚሙሪያ ኣዚማቺ ዛሬꬄቲያዋዳን፥ ሃ ማፃፋ ጊዶን ዴዒያ ሁጴ ዬዋቱዋ ዱማ ዱማ ሳፃቱዋ ባጋና ዱማ ዱማ ማላኒኔ ዱማ ዱማ ሚሲሊያ ፓይዳቱዋን ዛሪ ዛሪዴ ሺቄዲኖ። ሃ ማፃፋ ፄሊያዋን ዱማ ዱማ ቆፋይ ዴዖፔኔ ኣው ጊዶ ቆፋይ ቆንጬ። ሄዌኔ፥ «ፆሳይ ጎዳ ጊዴዳ ኪሪስቶሳ ባጋና ላዔꬄና ሃኖታን፥ ባሬ ሞርኬቱዋ፥ ሴፃናናካ ኢቲፔ፥ ኢቲ ጌዴ ዉርሴꬃ ፆኑዋ ፆናና። ፖሌዳዋፔ ጉዪያን ባሬው ኣማኔቲዴ ዴዔዳ፥ ባሬ ባጋቱዋ ኦራꬃ ሳሉዋኔ ኦራꬃ ሳዓ ኣንጁዋ ላቲሳና» ያጊያዋ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ (1፡1-8)
ሳፃ ዶያኔ ላፑ ዎሳ ጎሌቶ ኪቴቴዳ ኪታ (1፡9-3፡22)
ማፃፋኔ ላፑ ማታፋቱዋ (4፡1-8፡1)
ላፑ ማልካታቱዋ (8፡2-11፡19)
ዳዊያኔ ላዑ ሜሄቱዋ (12፡1-13፡18)
ዱማ ዱማ ሳፃቱዋ (14፡1-15፡8)
ፆሳ ሃንቁዋ ላፑ ፁዓቱዋ (16፡1-21)
ባቢሎኔ ባሻ፥ ዱዓ፥ ዎርዶ ናቢያኔ ሴፃናይ ፆኔቲያዋ (17፡1-20፡10)
ዉርሴꬃ ፒርዳ (20፡11-15)
ኦራꬃ ሳሉዋ፥ ኦራꬃ ሳዓኔ ኦራꬃ ዬሩሳላሞ (21፡1-22፡5)
ዉርሴꬃ ቁቲያ (22፡6-21)
1
ኤሌሊ ሃናናው ቤሲያዋ ባሬ ኦሳንቻቱዋ ቤሳና ማላ፥ ፆሳይ ዬሱሲ ኪሪስቶሳው ኢሜዳ ሳፃይ ሃዋ፤ ዬሱሲ ባሬ ኪታንቻ ኪቲዴ፥ ሃ ሳፃ ባሬ ኦሳንቻ ዮሃኒሳ ኤሪሴዳ። ዮሃኒሲ ቤዒዴ ቱማቴꬃን ኦዴዳ ኡባብይ፥ ፆሳ ቃላኔ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ማርካቴꬃ። ሃ ማፃፋ ናባቢያ ኡራይ * ናባቢያ ኡራይ፡ ሃዋ ጉሳይ ኡባ ኣሳይ ኢቲፔ ፆሳ ጎሼቲያ ዎዴን ሄዋንቱሲ ቃላ ናባቢያ ኡራይ ኣንጄቴዳዋ ጉሳ። ኣንጄቴዳዋ፤ ቃሲ ሃ ቲምቢቲያ ማፃፋ ሲሲያዋንቱኔ ሃ ማፃፋን ፃፌቴዳዋ ናጊያዋንቱ ኣንጄቴዳዋንታ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃ ዬዉ ፖሌታናው ዎዲ ማታቴዳ።
ኢሲያን ዴዒያ ላፑ ዎሳ ጎሌቱዋሲ ኪቴቴዳ ሳሮታ
ታኒ ዮሃኒሲ፥ ኢሲያ ጋዲያን ኢሲያ ጋዲያ፥ 1፡4-3፡22 ዴዒያዌ ዳቢዳቢያ ጊዲዴ ፃፌቴዳ። ኢሲያ ጋዲ ኣዋዪፊ ዶሊያ ባጋና ዴዒያ ሮሜ ካዉቴꬃ ጊዲዴ ሃዒ ሃ ዎዲያን ቱሪኬ ጋዲያ ጊዴ ፄሴቲያዋ። ዴዒያ ላፑ ዎሳ ጎሌቶ ያጋይ፤
ካሴ ዴዒያ ፆሳፔ፥
ሃዒካ ዴዒያ ፆሳፔ፥
ሲንꬃፔካ ያና ፆሳፔ፥
ቃሲ ኣ ካዉቴꬃ ኦይዲያ ሲንꬃን
ዴዒያ ላፑ ኣያናቱዋፔ፥
ኣꬎ ኬካቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ
ሂንቴንቱሲ ጊዶ። ኬስ 3፡14፤ ሳፅ 4፡5
ቃሲ ኣማኔቴዳ ማርካ፥
ሃይቁዋፔ ኮይሮ ዴንዴዳ
ናዓፔ፥
ሳዓ ካታቱዋ ሞዲያ
ዬሱሲ ኪሪስቶሳፔ
ኣꬎ ኬካቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ
ሂንቴንቱሲ ጊዶ።
ኢ ኑና ሲቄኔ
ቃሲ ኑ ናጋራ ኣይሌቴꬃፔካ
ባሬ ሱꬃን
ኑና ኬሴዳ። ኢሳ 55፡4፤ ማዝ 89፡27
ኑኒ ባሬ ፆሳዉኔ ኣዎ
ኦꬃና ማላ፥
ኢ ኑና ካታቱዋኔ
ቄሳቱዋ ኦꬄዳ፤
ኣው ሜꬊናፔ ሜꬊና ጋካናው
ቦንቹኔ
ሞዲያ ዎልቃይ ጊዶ። ኣሜንዒ። ኬስ 19፡6፤ ሳፅ 5፡10
ቤዒቴ፥
ዬሱሲ ሻርያኒ ዬ።
ኣሳይ ኡባይ፥ ሃራይ ኣቶ፥
ኣ ጫዴዳዋንቱካ
ኣ ቤዓና፤
ሳዓን ዴዒያ ኣሳይ ኡባይ
ኣ ጋሱዋን ዬካናዋንታ።
ሃዌ ቱሙፔ ሃናናዋ። ኣሜንዒ። ዳን 7፡13፤ ማት 24፡30፤ ማር 13፡26፤ ሉቅ 21፡27፤ 1ቴስ 4፡17፤ ዛክ 12፡10፤ ዮህ 19፡34፣ 37
ካሴ ዴዒያዌ፥ ሃዒካ ዴዒያዌ፥ ሲንꬃፔካ ያና ጎዳይ፥ ኡባፔ ዎልቃማ ፆሳይ፥ «ኡባባው ኣልፋይኔ ኦሜጋይ፥ ኮይሩኔ ዉርሴꬃይ ታና» ኣልፋይኔ ኦሜጋይ፡ ሃዋ ጉሳይ ኦራꬃ ጫቁ ኮይሮ ግሪኬ ቃላን ፃፌቴዳ ዲራው፥ ኮይሩኔ ዉርሴꬃይ ጋናው ኮዪዴ፥ ኣልፋ ጊያ ግሪኬ ኮይሮ ፒዶሊያ ኣኪዴ ዉርሴꬃው ቃይ ኦሜጋ ጊያ ዉርሴꬃን ዴዒያ ፒዶሊያ ኣኬዲኖ። ሃዋንታ ጉሳይ ሌሚሱዋን ዳዉሮꬁዋ ፒዶላቱዋ ኣኪንቶ [ኣ፥ ዝ] ያጊያዋ ማላ ጉሳ። ያጌ። ሳፅ 22፡13፤ ኬስ 3፡14
ኪሪስቶሲ ሳፃን ቆንጬዳዋ
ታኒ ዮሃኒሲ፥ ሂንቴንቱ ኢሻይ፥ ሂንቴናና ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዋዪያኔ ኣ ካዉቴꬃ ቃሲ ኣ ዳንዳያ ኢቲፔ ሻኬቲያዌ፥ ፆሳ ቃላ ኦዴዳ ዲራዉኔ ዬሱሳዋ ማርካቴዳ ዲራው፥ ፒፂሞ ጊያ ሃꬃይ ዶዶ ቢታን ዴዓዲ። 10 ጎዳ ጋላሳን ታኒ ኣያናን ዴዓይ፤ ታኒ ታፔ ጉዬና ማላካታ ዋሱዋ ማላ ዎልቃማ ኮሻ ሲሳዲ። 11 ሄ ኮሻይ ታና፥ «ኔኒ ቤዒያዋ ማፃፋን ፃፋ፤ ኢሲያን ዴዒያ ላፑ ዎሳ ጎሌቶ፥ ኤፌሶና፥ ሳሚሪኔሳ፥ ጴርጋሞና፥ ቲያፂሮና፥ ሳርዴሳ፥ ፒላዴሊፊያ፥ ሎዶቂያ ዎሳ ጎሌቶ ዬዳ» ያጌዳ።
12 ታኒ ታው ኦዲያ ኮሻ ቤዓናው ጉዬ ሲማዲ፤ ፆምፒያ ዎꬂያ ላፑ ዎርቃ ባላቱዋ ቤዓዲ። 13 ሄ ባላቱዋ ጊዶን ኣሳ ናዓ ማላቲያዋ ቤዓዲ፤ ኣዱሳ ኣፊላ ባሬ ጌዲያ ጋꬂ ማዪዴ፥ ዎርቃ ዳንጩዋ ባሬ ቲራን ዩሺ ኣꬄዳ። ዳን 7፡13፤ 10፡5 14 ኣ ሁጲኔ ኣ ሁጲያ ቢናናይ ቦꬃ ዶርሳ ኢሲኪያኔ ሄዋፔካ ኣꬊዴ ሻቻ ማላቴ፤ ኣ ኣይፊካ ታማ ላጩዋ ማላቴ። ዳን 7፡9፤ 10፡6 15 ኣ ጌዲካ ጮጪያ ታማን ቴሪዴ ጶሊያ ናሃሲያ ጊያ ቢራታ ማላቴ፤ ኣ ኮሻይካ ዎልቃማ ሻፋ ጉንꬃ ማላ። ሂዝ 1፡24፤ 43፡2 16 ኢ ባሬ ኡሼቻ ኩሺያን ላፑ ፆሊንታቱዋ ኦይቄዳ። ኣ ዶናፔ ላዑ ባጋና ቃሬቴዳ ማሻይ ኬሴዳ። ኣ ዴሙካ ሎይꬂ ፖዒያ ኣዋይፊያ ማላቴ።
17 ታኒ ኣ ቤዔዳ ዎዴ ሃይቄዳዋዳን ሃናዴ፥ ኣ ጌዲያ ማታን ኩንዳዲ። ባሬ ኡሼቻ ኩሺያ ታ ቦላ ዎꬂዴ፥ ታና ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ያዮፓ፤ ኮይሩካ ዉርሴꬃይካ ታና። ኢሳ 44፡6፤ 48፡12፤ ሳፅ 2፡8፤ 22፡13 18 ታኒ ዴዑዋን ዴዒያዋ። ታኒ ሃይቃዲ፤ ሺን ቤዓ፥ ሜꬊ ሜꬊናዉካ ዴዑዋን ዴዓይ። ሃይቁዋ ቁልፒኔ ሲዖሊያ ቁልፒ ታ ኩሺያን ዴዔ። 19 ሲሚ ኔኒ ቤዔዳባኔ ሃዒ ዴዒያዋ፥ ቃሲ ሲንꬃፔ ሃናናባ ፃፋ። 20 ኔኒ ታ ኡሼቻ ኩሺያን ቤዔዳ ላፑ ፆሊንታቱዋ ቢሌꬃይኔ ቃሲ ፆምፓቱዋ ዎꬂያ ላፑ ዎርቃ ባላቱዋ ቢሌꬃይ ሃዋ፤ ላፑ ፆሊንታቱ ላፑ ዎሳ ጎሌቱዋ ኪታንቻቱዋ፤ § ኪታንቻቱዋ፡ ሃዋንታ ጉሳይ ኣማኒያዋንታ ካሌꬂያ ጪማቱዋ ዎይ ኣማኒያዋንቶ ኪቴቴዳዋንታ። ዎሳ ጎሊያ ላፑ ዎርቃ ባላቱ ላፑ ዎሳ ጎሊያ።

*1:3 ናባቢያ ኡራይ፡ ሃዋ ጉሳይ ኡባ ኣሳይ ኢቲፔ ፆሳ ጎሼቲያ ዎዴን ሄዋንቱሲ ቃላ ናባቢያ ኡራይ ኣንጄቴዳዋ ጉሳ።

1:4 ኢሲያ ጋዲያ፥ 1፡4-3፡22 ዴዒያዌ ዳቢዳቢያ ጊዲዴ ፃፌቴዳ። ኢሲያ ጋዲ ኣዋዪፊ ዶሊያ ባጋና ዴዒያ ሮሜ ካዉቴꬃ ጊዲዴ ሃዒ ሃ ዎዲያን ቱሪኬ ጋዲያ ጊዴ ፄሴቲያዋ።

1:4 ኬስ 3፡14፤ ሳፅ 4፡5

1:5 ኢሳ 55፡4፤ ማዝ 89፡27

1:6 ኬስ 19፡6፤ ሳፅ 5፡10

1:7 ዳን 7፡13፤ ማት 24፡30፤ ማር 13፡26፤ ሉቅ 21፡27፤ 1ቴስ 4፡17፤ ዛክ 12፡10፤ ዮህ 19፡34፣ 37

1:8 ኣልፋይኔ ኦሜጋይ፡ ሃዋ ጉሳይ ኦራꬃ ጫቁ ኮይሮ ግሪኬ ቃላን ፃፌቴዳ ዲራው፥ ኮይሩኔ ዉርሴꬃይ ጋናው ኮዪዴ፥ ኣልፋ ጊያ ግሪኬ ኮይሮ ፒዶሊያ ኣኪዴ ዉርሴꬃው ቃይ ኦሜጋ ጊያ ዉርሴꬃን ዴዒያ ፒዶሊያ ኣኬዲኖ። ሃዋንታ ጉሳይ ሌሚሱዋን ዳዉሮꬁዋ ፒዶላቱዋ ኣኪንቶ [ኣ፥ ዝ] ያጊያዋ ማላ ጉሳ።

1:8 ሳፅ 22፡13፤ ኬስ 3፡14

1:13 ዳን 7፡13፤ 10፡5

1:14 ዳን 7፡9፤ 10፡6

1:15 ሂዝ 1፡24፤ 43፡2

1:17 ኢሳ 44፡6፤ 48፡12፤ ሳፅ 2፡8፤ 22፡13

§1:20 ኪታንቻቱዋ፡ ሃዋንታ ጉሳይ ኣማኒያዋንታ ካሌꬂያ ጪማቱዋ ዎይ ኣማኒያዋንቶ ኪቴቴዳዋንታ።