2
ፆሳ ፒርዳ
ሄዋ ዲራው፥ ኔኖ ሃራንቱ ቦላ ፒርዲያዎ፥ ኔው ጋሶዪያባይ ባዋ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኔኒ ሃራንቱ ቦላ ፒርዳዴ፥ ሄ ኔኒ ኡንቱንቱ ቦላ ፒርዲያዋ ማላ ኡዶፔ፥ ኔ ቦላ ፒርዳሳ። ኑኒ ሃዋ ማላ ኦሱዋ ኦꬂያዋንቱ ቦላ ፆሳይ ፂሎ ፒርዳ ፒርዲያዋ ኤሬቶ። ኔኖ፥ ሃዋ ማላ ኦሱዋ ኦꬂያዋንቱ ቦላ ፒርዲያዎ፥ ቃሲ ሄ ኔኒ ፒርዲያዋ ማላ ኦꬂያዎ፥ ኔኒ ፆሳ ፒርዳፔ ኣቲያዋ ማላቲ? ዎይ ፆሳ ዎልቃማ ኬካቴꬃ፥ ጌንጩዋኔ ዳንዳያ ካꬋዪሻ? ፆሳይ ኔና ናጋራፔ ዛራናው ኮዪያ ዲራው፥ ኢ ኬካ ጊዲያዋ ኔኒ ኤራሳ።
ሺን ሂንቴንቶ ጉዙማ ዎዛናይኔ ናጋራፔ ሲሜና ዎዛናይ ዴዔ፤ ሄዋ ዲራው፥ ፆሳ ሃንቁኔ ፂሎ ፒርዳይ ቆንጪያ ጋላሲ፥ ኔኒ ኔ ቦላ ሃንቁዋ ካሴዋፔ ዳሪሳሳ። ፆሳይ ኣሳ ኡባው ኣ ኦሱዋ ማላ ኢማናዋ። ማዝ 62፡12፤ ሌም 24፡12 ኢቲ ኢቲ ኣሳቱ ሎዖባ ዳንዳያን ኦꬂኖ፤ ቃሲ ጋላታ፥ ቦንቹዋኔ ባዬና ዴዑዋ ኮዪኖ፤ ኡንቱንቶ ፆሳይ ሜꬊና ዴዑዋ ኢማና። ሺን ሃራንቱ ኢታባ ኦꬃናው ያሬቲኖኔ ቱማቴꬃ ኢፂኖ፤ ፆሳይ ኡንቱንቱ ቦላ ባሻኔ ሃንቁዋ ዬዳና። ኢታባ ኦꬂያ ኣሳይ ኡባይ ሜቶታናኔ ዋዬታና፤ ሄዌ ካሴቲዴ፥ ኣዪሁዳ ኣሳ ጋካና፤ ሄዋፔ ቃሲ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳ ጋካና። 10 ሺን ፆሳይ ሎዖ ኦሱዋ ኦꬂያ ኡባቶ ጋላታ፥ ቦንቹዋኔ ሳሮቴꬃ ኢማና። ካሴቲዴ ኣዪሁዳቶ ኢማና፤ ሄዋፔ ቃሲ ኣዪሁዳ ጊዴናዋንቶ ኢማና። 11 ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ኣዪፊያን ኣሳይ ኡባይ ኢቲ ማላ። ዛር 10፡17
12 ሙሴ ሂጊ ባይናን ናጋራ ኦꬄዳ ኡባይ ሂጊ ባይናን ꬋያና። ሙሴ ሂጊ ዴዒሺን፥ ናጋራ ኦꬄዳ ኡባይ ሂጊያን ፒርዴታና። 13 ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ሲንꬃን ሂጊያ ናጊያዋንቱ ፂሊኖፔ ኣቲን፥ ሂጊያ ሲሲያዋንቱ ፂሊኪኖ። 14 ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳው ሂጊ ባዋ፤ ሺን ባሬንቱ ቲላ ቆፋን ሂጊ ኣዛዚያዋ ኦꬂኖ፤ ኡንቱንቶ ሂጊ ꬋዮፔካ፥ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ሁጴው ሂጌ። 15 ሂጊ ኣዛዚያዌ ኡንቱንቱ ዎዛና ጊዶን ፃፌቴዳዋ ኡንቱንቱ ሃኖታይ ቤሴ፤ ኢቲ ኢቲ ካላ ኡንቱንቱ ቲላ ቆፋይ ኡንቱንቶ ማርካቲያ ዲራዉኔ ቃሲ ኢቲ ኢቲ ካላ ኡንቱንቱ ቆፋይ ኡንቱንታ ሞቲያ ዲራው፥ ዎይ ቃሲ ኡንቱንቱና ጋዳቲያ ዲራው፥ ሄዌ ቱማ ጊዲያዋ ኤሪሴ። 16 ታኒ ታማሪሴዳ ሚሺራቹዋ ቃላዳን፥ ኣሳ ዎዛናን ጌሜዳ ቆፋ ፆሳይ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ባጋና ሃዋዳን ፒርዳና።
ኣዪሁዳቱዋኔ ሙሴ ሂጊያ
17 ሺን ኔኒ ኔና ኣዪሁዳ ጋሳ፤ ሂጊያን ዜምፓዴ ፆሳን ጬቄታሳ። 18 ኔኒ ኦꬃና ማላ፥ ፆሳይ ኮዪያዌ ኣዬንቶ ኤራ፤ ቃሲ ቱማ ጊዲያዋ ዶራናው ሂጊያፔ ታማራዳ። 19-20 ኔኒ ቆቃቱዋ ካሌꬂያዋ፥ ቃሲ ꬉማኒ ዴዒያዋንቶካ ፖዒሲያዋ፥ ኤሬናዋንታ ኤሪሲያዋኔ ናናቱዋ ታማሪሲያዋ ጊዲያዋ ኤራዲ፤ ሂጊያፔ ኔኒ ኩሜንꬃ ኤራቴꬃኔ ቱማቴꬃ ዴሚያዋ ኤራሳ። 21 ያቲና፥ ኔኒ ሃራቱዋ ታማሪሲያዌ ኔና ኔ ሁጴው ኣዪሲ ታማሪሲኪ? ኔኒ፥ «ዉዖፓ» ያጋዴ ቃላ ኦዳሳ። ሺን ኔኒ ኔ ሁጴው ዉዓዬ? 22 ኔኒ፥ «ዎሹሞፓ» ያጋ። ሺን ኔኒ ኔ ሁጴው ዎሹማይ? ኔኒ ኤቃ ሼኔታ። ሺን ኤቃይ ዴዒያ ጎሊያ ቦንቃይ? 23 ፆሳ ሂጊ ኔው ዴዒያ ዲራው፥ ኔኒ ጬቄታሳ፤ ሺን ሄ ሂጊያ ሜንꬃዴ ፆሳ ዬላያይ? 24 ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ማፃፋይ፥ «ኣዪሁዳ ኣሳቶ፥ ሂንቴ ጋሱዋን ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳቱዋ ጊዶን ፆሳ ሱንꬃይ ባዬ» ያጌ። ኢሳ 52፡5
25 ኔኒ ሂጌው ኣዛዜቶፔ፥ ኔ ቃፃራይ ማዱዋና ዴዔ፤ ሺን ኔኒ ሂጊያ ሜንꬆፔ፥ ኔኒ ቃፃሬቴዳዌ ቃፃሬቲቤናዋዳን ፓይዴቴ። 26 ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳይ ቃፃሬቴናን ሂጊ ኣዛዚያዋ ናጎፔ፥ ፆሳይ ኣ ቃፃሬቴዳዋዳን ፓይዴኔ? 27 ሂንቴንቱ፥ ኣዪሁዳ ኣሳቱ፥ ሂንቴንቶ ፃፌቴዳ ሂጊ ዴዖፔካ ቃሲ ሂንቴ ቃፃሬቶፔካ፥ ሂጊያ ሂንቴ ሜንꬂያ ዲራው፥ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳይ ቦላ ቃፃሬታና ꬋዮፔካ፥ ሂጌው ኣዛዜቲዴ፥ ሂንቴ ቦላ ፒርዳና።
28 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣዪሁዳ ኣሳ ማላቲያ ኡባይ ቱሙ ኣዪሁዳ ኣሳ ጊዴና፤ ቃሲ ኣሳይ ባሬ ኣሹዋ ኣሳቴꬃ ቃፃሬቴዳ ዲራው፥ ቱሙ ኣዪሁዳ ኣሳ ጊዴና። 29 ሺን ቱሙ ኣዪሁዳ ኣሳ ጊያ ኡራይ ጋርሳ ባጋና ኣዪሁዳ ኣሳ * ኣዪሁዳ ጉሳይ ጋላቴቲያዋ ጊዲዴ ሱንꬃይ ዪሁዳፔ ዬዳ። ጊዴዳዋ፤ ቃፃሬቲያዋ ፆሳ ኣያናን ኦሴቲያ ዎዛና ቃፃራፔ ኣቲን፥ ፃፌቴዳ ሂጊያና ጊዴና፤ ሄ ኡራይ ባሬ ጋላታ ፆሳፔ ኣኪያዋፔ ኣቲን፥ ኣሳፔ ኣኪቤና። ዛር 30፡6

2:6 ማዝ 62፡12፤ ሌም 24፡12

2:11 ዛር 10፡17

2:24 ኢሳ 52፡5

*2:29 ኣዪሁዳ ጉሳይ ጋላቴቲያዋ ጊዲዴ ሱንꬃይ ዪሁዳፔ ዬዳ።

2:29 ዛር 30፡6