^
2 Teselonqqa
Kiristtoosa Yuussaa Gallassi Hanana Pirddaa
Yesuusa Laa7ethuwa Yuussaabaa
Atotethaw Dooretteedda Asatuwaa
Phawuloosi, <> Yaageedda
Kiitaa Kiitetti De7anawe Gidde
Wurssetha Sarotaa