APOCALIPSI
JESUCRITOBA JUAɅ̃A CAWABID̸A
Jesu ume nĩbad̶a Juaʌ̃ba naʌ̃ cartada b̶ʌsia. Poa 95are b̶ʌsia. Griego bed̶ead̶e apocalipsiba jara b̶ʌa “unubid̶a” wa “cawabid̶a.”
Domitiano abadada poa 81neba ab̶a 96d̶aa Romanebema boro basía. Maʌ̃ ewarid̶e leyda b̶ʌsid̶aa jũmarãba Ãcõrẽa bia bed̶eabʌda quĩrãca Romanebema boroa bia bed̶ead̶ida panʌda. Mãwã oẽ́ b̶ʌ carea Juaʌ̃ra preso b̶asia.
Maʌ̃ne Jesucritoba Juaʌ̃a naʌ̃ cartara b̶ʌbisia djabarã siete purud̶e b̶earã itea. Jesuba b̶ʌbid̶ada Juaʌ̃ba jũma cãĩmocara quĩrãca unusia. Juaʌ̃ba Jesu ĩjã b̶earãa cawabisia Jesura wãrãda ãdjirã ume b̶ʌda idjab̶a dãrãẽ́ne dji quĩrũda jũma poyaida. Jarasia Jesucrito zed̶acarea Ãcõrẽba diauruda, jũma idjiare b̶ea sid̶a babueida. Idjab̶a jarasia diauruba Critod̶erã beabʌrʌ sid̶a ewariza Ãcõrẽ purud̶e bia duananida.
Dadjirãba naʌ̃ crĩcha droma 2:10d̶e b̶ʌ́ b̶ʌra quĩrãnebad̶ida panʌa: “Bãrã dãrãẽ́ne bia mĩgad̶ira wayarãnadua. ¡Ũrĩnadua! Diauruba ʌ̃cʌrʌ bãrãnebemada preso jidabiya ĩjã panani cawaya. Bãrãra dãrãnaẽ́ bia mĩgad̶ia. Baribʌrʌ bãrã beabʌda sid̶a ĩjã pananadua. Maʌ̃be mʌ̃a bãrãra ewariza zocai b̶ʌya.”
1
Naʌ̃ cartad̶e Juaʌ̃ba naãrã b̶ʌd̶a
Mʌ̃ra Jesucrito nezoca Juaʌ̃a. Naʌ̃ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa Jesucritoba bajãneba mʌ̃́a cawabid̶ada. Maʌ̃ cawabid̶ara Ãcõrẽba Jesucritoa cawabisia idji ĩjã b̶eaa cawabimãrẽã dãrãẽ́ne cãrẽda sãwãida.* Idji ĩjã b̶eaa. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “nezocarãa.” Jesucritoba bajãnebema nezocada mʌ̃maa diabuesia maʌ̃ra cawabimãrẽã. Jũma mʌ̃a ununara wãrãda jara b̶ʌa. Mʌ̃a jaraya naʌ̃ bed̶eara Ãcõrẽneba ze b̶ʌda idjab̶a Jesucritoba wãrãda cawabisida. Maʌ̃ sãwãinebema bed̶ea djabarã quĩrãpita lebʌrʌra bio bia b̶aya. Idjab̶a naʌ̃ bed̶ea ũrĩnaped̶a ĩjã o b̶eara bio bia b̶ead̶ia, naʌ̃ bed̶eara dãrãẽ́ne mãwãi bẽrã.
Djabarã Asia druad̶ebema itea Juaʌ̃ba b̶ʌd̶a
Mʌ̃ra Juaʌ̃a. Naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa djabarã Asia druad̶ebemarã itea. Siete purud̶aa diabuebʌrʌa. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba idji biad̶eba bãrãra careba b̶aida idjab̶a necai b̶aira bãrãa dia b̶aida. Idjira b̶ʌa, naẽna b̶asia, idjab̶a ewariza b̶aya. Idjab̶a mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽ bugue biya quiru quĩrãpita siete jaure panʌba mãwã o pananida. Siete jaure panʌba. Ʌ̃cʌrʌmaarã maʌ̃ siete jaure panʌra Ãcõrẽ Jaureda mãwã b̶ʌa. Idjab̶a ʌ̃cʌrʌmaarã maʌ̃ jaure siete panʌra bajãnebema nezocarã dji dromada mãwã b̶eaa. Maʌ̃ awara quĩrĩã b̶ʌa Jesucritoba mãwã o b̶aida. Idjia Ãcõrẽnebemada wãrãda jarabaria. Beu b̶ad̶ada naãrã ʌ̃rẽbasia ewariza zocai b̶ai carea. Jũma naʌ̃ ẽjũãnebema bororã cãyãbara dji dromaara b̶ʌa. Idjia dadjirãra quĩrĩã b̶ʌa idjab̶a idji oad̶eba cadjiruad̶ebemada ẽdrʌ b̶ʌsia. Dadjirãra b̶ʌsia Ãcõrẽ purud̶e sacerdoteda b̶ead̶amãrẽã. Mãwã idji Zeza Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌra o panania. Idjía bia bed̶ead̶ida panʌa. Bia b̶ʌa idjidrʌ ewariza jũmarã Boroda b̶aida. Wãrãda bia b̶ʌa mãwã b̶aida. Wãrãda bia b̶ʌa mãwã b̶aida. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Amén.”
Ũrĩnadua. Critora jʌ̃rãrãne zeya. Maʌ̃ne jũmarãba ununia. Idji suped̶ad̶a bid̶a ununia.
Idji unubʌdad̶e jũma naʌ̃ ẽjũãnebemara jĩãnia.§ Mateo 24:30; Juaʌ̃ 19:34-37. Wãrãda mãwã b̶aya.
Dadjirã Boroba jarasia: “Mʌ̃ra ne jũma poya o b̶ʌ Ãcõrẽa. Mʌ̃ra dji Alpaa idjab̶a dji Omegaa.* Griego alfabetod̶e alpara dji naãrãbema letraa, omegara dji jĩrũarebema letraa. Maʌ̃ba jara b̶ʌa mʌ̃ra dji naãrãbemada idjab̶a dji jĩrũarebemada. Mʌ̃ra b̶ʌa, naẽna b̶asia, idjab̶a ewariza b̶aya.”
Juaʌ̃ba Crito ununa
Mʌ̃ra bãrã djaba Juaʌ̃a. Dadjirãra Jesucrito ume panʌ bẽrã mʌ̃ra bãrã ume Ãcõrẽ purud̶ebemaa, bãrã ume bia mĩga b̶ʌa, idjab̶a bãrã ume jũma droa b̶ʌa. Ãcõrẽ bed̶ea jaradia b̶ʌ carea idjab̶a Jesud̶ebema wãrãana a b̶ʌ carea mʌ̃ra morro droma Patmo abadad̶e b̶ʌsid̶aa. 10 Dadjirã Boro Jesucrito itea wagabada ewarid̶e mʌ̃ra Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶asia. Dadjirã Boro Jesucrito itea wagabada ewarid̶e. Jesu ʌ̃rẽbad̶acarea domiaza djabarãba idji ʌ̃rẽbad̶ara quĩrãnebabadjid̶aa. Id̶ira domingoza mãwã obadaa. Maʌ̃ne mʌ̃ ẽcarraare ab̶aʌba bed̶ea b̶ʌda ũrĩsia. Idji bed̶eara cachiru jĩgua quĩrãca b̶asia. 11 Maʌ̃ba jarasia: “Bʌa unubʌrʌda cartad̶e b̶ʌped̶a djabarã siete puru b̶ead̶e panʌmaa diabuedua: Epesod̶aa, Esmirnanaa, Pergamonaa, Tiatirad̶aa, Sardid̶aa, Piladelpiad̶aa, idjab̶a Laodicead̶aa.” Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e naʌ̃ sid̶a b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃ra dji Alpaa idjab̶a dji Omegaa. Maʌ̃ba jara b̶ʌa mʌ̃ra dji naãrãbemada idjab̶a dji jĩrũarebemada.”
12 Maʌ̃ne mʌ̃a jẽda acʌsia caida bed̶ea b̶ʌ cawaya. Acʌbʌrʌd̶e siete ĩbĩrã oro od̶ada unusia. 13 Maʌ̃ siete ĩbĩrã ẽsi ẽberã zaca b̶ʌda unusia.§ Ẽberã zaca b̶ʌda. Griego bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Naʌ̃ djara edad̶aca b̶ʌda unusia.” Ab̶ari quĩrãca jara b̶ʌa Daniel 7:13d̶e. Idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra ed̶u jĩrũ daucha jũẽ b̶asia. Idji ju caita oro od̶ada trãjʌ̃ b̶asia. 14 Idji bud̶ara totroa querasia oveja cara quĩrãca wa nieve quĩrãca. Idji daura tʌbʌ urua quĩrãca b̶asia. 15 Idji jĩrũra bronce tʌbʌd̶e dorrab̶ariped̶a ʌrad̶a quĩrãca urua b̶asia. Idji bed̶eara do jururua b̶ʌ quĩrãca jĩguasia. 16 Idji jʌwa araare chĩdauda siete erob̶asia. Idji ited̶eba djõbada neco quid̶a umena pewed̶ea era b̶ʌda odja nũmasia. Idji quĩrãra ʌ̃mãdau dorrodorroa quĩrãca b̶asia.
17 Idji unusid̶e ne wayaaba mʌ̃ra idji jĩrũ caita beud̶a quĩrãca egode tab̶esia. Baribʌrʌ idji jʌwa araarebemada mʌ̃ ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a jarasia: “Ne wayarãdua. Mʌ̃ra dji naãrãbemaa idjab̶a dji jĩrũarebemaa. 18 Mʌ̃ra dji Zocai B̸ʌa. Mʌ̃ra beud̶amĩna acʌdua zocai b̶ʌda, idjab̶a ewariza zocai b̶aya. Mʌ̃abʌrʌ beud̶arãra ʌ̃rẽbabida b̶ʌa.* Mʌ̃abʌrʌ beud̶arãra ʌ̃rẽbabida b̶ʌa. Griego bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃abʌrʌ ẽberãrã beud̶id̶ebema yavera erob̶ʌa. Beuped̶ad̶a duanʌmabema yavera erob̶ʌa.” 19 Bʌa unu b̶ʌda cartad̶e b̶ʌdua. Id̶i sãwã nũmʌda idjab̶a jĩrũare sãwã nũmainebema sid̶a b̶ʌdua. 20 Mʌ̃a cawabiya bʌa ununa siete chĩdau mʌ̃ jʌwa araarebemane erob̶ʌba cãrẽda jara b̶ʌda idjab̶a maʌ̃ siete ĩbĩrã oro od̶aba cãrẽda jara b̶ʌda. Maʌ̃ siete chĩdauba jara b̶ʌa bajãnebema nezocarã siete panʌda. Maʌ̃ siete panʌba djabarã siete puru b̶ead̶e panʌda wagabadaa. Ãdjiza djabarã puru ab̶aʌd̶e panʌda wagabadaa. Dji ĩbĩrã siete panʌba jara b̶ʌa djabarã siete puru b̶ead̶e panʌnebemada.”

*1:1 Idji ĩjã b̶eaa. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “nezocarãa.”

1:4 Siete jaure panʌba. Ʌ̃cʌrʌmaarã maʌ̃ siete jaure panʌra Ãcõrẽ Jaureda mãwã b̶ʌa. Idjab̶a ʌ̃cʌrʌmaarã maʌ̃ jaure siete panʌra bajãnebema nezocarã dji dromada mãwã b̶eaa.

1:6 Wãrãda bia b̶ʌa mãwã b̶aida. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Amén.”

§1:7 Mateo 24:30; Juaʌ̃ 19:34-37.

*1:8 Griego alfabetod̶e alpara dji naãrãbema letraa, omegara dji jĩrũarebema letraa.

1:10 Dadjirã Boro Jesucrito itea wagabada ewarid̶e. Jesu ʌ̃rẽbad̶acarea domiaza djabarãba idji ʌ̃rẽbad̶ara quĩrãnebabadjid̶aa. Id̶ira domingoza mãwã obadaa.

1:11 Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e naʌ̃ sid̶a b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃ra dji Alpaa idjab̶a dji Omegaa. Maʌ̃ba jara b̶ʌa mʌ̃ra dji naãrãbemada idjab̶a dji jĩrũarebemada.”

§1:13 Ẽberã zaca b̶ʌda. Griego bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Naʌ̃ djara edad̶aca b̶ʌda unusia.” Ab̶ari quĩrãca jara b̶ʌa Daniel 7:13d̶e.

*1:18 Mʌ̃abʌrʌ beud̶arãra ʌ̃rẽbabida b̶ʌa. Griego bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃abʌrʌ ẽberãrã beud̶id̶ebema yavera erob̶ʌa. Beuped̶ad̶a duanʌmabema yavera erob̶ʌa.”