23
Ukusiguusa kwa Dahudi
Dahudi mugala Yese, ye Rurema akakuza bweneene. Rurema wa Yakobo, ye kamútoola kwo abe mwami. Dahudi ye kanayandikira Abahisiraheeri inyimbo nyiija íziyuvwikiini bweneene. Amagambo goꞌkusiguusa ga Dahudi, go gaaga:
 
«Umutima gwa Nahano, guli mu deta mu kati kaani.
Amagambo gaage, gali mu kanwa kaani.
Rurema waꞌBahisiraheeri akyula.
Ulwala lwaꞌBahisiraheeri akambwira:
“Umundu, ikyanya ali mu rongoora abandu ku njira íkwaniini,
anabe ali mu simbaha Rurema mu kutwala,
haaho, ali nga lukula úwatema,
anali ngiꞌzuuba íriri mu tunduuka, buzira kuhangirirwa neꞌbibungu.
Ali nga nvula, íri mu meza umuyonga.”
 
«Imbaga yani ikola ndegeke imbere lya Rurema.
Keera tukanywana ikihango kyeꞌmyaka neꞌmyakuula.
Yikyo kihango kiyimaaziri ibiringiini.
Agakizi ndanga, na ngizi genduukirwa.
Na ngiisi byo ndoziizi, agabimbeereza.
Si banangora-mabi boohe, bagakabulirwa nga migenge,
bataganashubi kumanibwa.
Ee! Imigenge, ikyanya umundu aloziizi ukugihuma kwo,
akwaniini agigoboose neꞌkyuma,
kandi iri urusaati.
Yabo bandu, umuliro gugabajigiivya.»
Indwani za Dahudi
Amaziina geꞌbikalage byeꞌndwani íbyâli kuguma na Dahudi, go gaaga:
Yoshebu-Bashibeeti, weꞌTakimooni, ye wâli kirongoozi mu ndwani zishatu. Ku kyanya kiguma, uyo Yoshebu-Bashibeeti, akayabiira itumu, anayami yita abandu magana galimunaana.
Mu yibyo bikalage bishatu, indwani ya kabiri, Heryazaari mugala Doodo, na shokulu wage âli weꞌHahoohi. Lusiku luguma, uyo Heryazaari bo na Dahudi, bâli kizi shomboroza Abafirisiti, ku kyanya bâli mali kuumana kwo bayiji teera Abahisiraheeri. Na kundu Abahisiraheeri bakapuumuka, 10 si Heryazaari yehe anazibiiriza abangwiri ingooti, anaminika Abafirisiti, halinde ukuboko kwage kwanasigala kutigaliiri. Ku yulwo lusiku, Nahano akalonga ubuhimi buhamu ku njira yage. Ha nyuma, Abahisiraheeri banashubi galukira áhali Heryazaari, banashahula ibindu bya ábakafwa.
11 Indwani ya kashatu, Shaama mugala Hage, weꞌHaraari. Lusiku luguma, Abafirisiti bakakuumana i Leehi, áhali indalo yaꞌmajeeri mingi. Heꞌyo ndalo, Abafirisiti banayimula Abahisiraheeri. 12 Kundu kwokwo, Shaama anasikama mwiꞌyo ndalo, anaminika Abafirisiti bingi, anagifuusa. Ku yulwo lusiku, Nahano analonga ubuhimi buhamu ku njira yage.
13 Ku kyanya kyoꞌkuyimbula ingano, mu ndwani makumi gashatu, mwanayimuka ibikalage bishatu. Yibyo bikalage bishatu byanagenda imunda Dahudi mu lwala lweꞌHadulaamu. Ku yikyo kyanya, Abafirisiti nabo, bâli mali shumbika mu ndekeera yeꞌRefahimu. 14 Ku yikyo kyanya, abasirikaani baꞌBafirisiti bâli mali gwata akaaya keꞌBetereheemu, na Dahudi âli mwiꞌbundo. 15 Mu yulwo lwala, Dahudi ananyooterwa bweneene, anadeta: «Ka hali úwangandeetera amagoloovi mu kirigo íkiri kwiꞌrembo lyaꞌkaaya keꞌBetereheemu?»
16 Haaho, yibyo bikalage bishatu byanayimuka, byanahyeduka mu shumbi zaꞌBafirisiti, byanagendi vwoma amiiji mu kirigo kyeꞌBetereheemu, byanagaleetera Dahudi.
Haliko yago miiji, Dahudi analahira ukuganywa. Na ho angaganywiri, anagayonera haashi libe ituulo imwa Nahano. 17 Anadeta kwokuno: «E Nahano, yaga magoloovi, ndakwaniini kwo nganywe. Si gali nga muko gwo ábakayitanga gira bagendi gavwoma.» Kwokwo, yago magoloovi, Dahudi atanaganywa.
Yizo ndwani zishatu, kwokwo kwo bâli kizi gira, ku bukalage bwingi.
18 Mu ndwani makumi gashatu, Habishaayi, mwene wabo Yohabu mugala Zeruya, ye wâli kirongoozi kyabo. Uyo Habishaayi, yenyene akalwisa abandu magana gashatu, anabaminika booshi niꞌtumu. Kwokwo, analumbuuka nga yibyo bikalage bishatu. 19 Mu zirya ndwani makumi gashatu, Habishaayi ye wâli kizi huuzibwa bweneene. Kyanatuma bagamúgira abe mwimangizi wabo. Kundu kwokwo, atâli kizi haruurirwa mu birya bikalage bishatu.
20 Benaya mugala Yehoyada, wa mu kaaya keꞌKabuzeeri, âli musirikaani kikalage,* 23.20 musirikaani kikalage kandi iri mugala musirikaani kikalage. anakizi gira amagambo gaꞌkahebuuza. Ubwa mbere, akayita babiri mu bikalage byeꞌMohabu. Na kwakundi, anamanuka mu kishimo ku kyanya kyeꞌmbeho ngayu, anayita mweꞌndare. 21 Na kandi, anagwana ikihagange kiguma kyoꞌMumiisiri kifumbiiti i kijabo. Na kundu Benaya akamúteera neꞌngoni naaho, haliko anamúnyaga yikyo kijabo, anakikoleesa mu kumúyita. 22 Uyo Benaya, kwokwo kwo akagira, kyanatuma naye, iziina lyage ligakizi lumbuuka, ngaꞌmaziina ga yibyo bikalage bishatu. 23 Âli kizi longa ulushaagwa ukubihima. Kundu kwokwo, atâli kizi haruurirwa mu kati kaabyo. Dahudi anamúbiika akizi yimangira abasirikaani boꞌkukizi múlanga.
24 Mu yizo ndwani makumi gashatu, mwâli:
Hasaheeri, mwene wabo Yohabu;
na Herihanani mugala Doodo, weꞌBetereheemu;
25 na Shaama, kuguma na Herika, bombi beꞌHaroodi;
26 na Hereezi weꞌPeleti;
na Hira mugala Hikeeshi weꞌTekowa;
27 na Habyezeeri weꞌHanatooti;
na Mebunayi weꞌHusha;
28 na Zalumooni weꞌHahoohi;
na Maharayi weꞌNetofa;
29 na Hereebu mugala Baana weꞌNetofa;
na Hitayi mugala Ribayi weꞌGibeya, woꞌmulala gwa Binyamiini;
30 na Benaya weꞌPiratooni;
na Hidayi wa mu tulira tweꞌGaashi;
31 na Habyalibooni weꞌHaraba;
na Hazimaweti weꞌBahuriimu;
32 na Heryaba weꞌSalaboni;
na bagala Yasheeni, kuguma na Yonataani;
33 na Shaama weꞌHaraari;
na Ahyamu mugala Sharaari weꞌHaraari;
34 na Herifereeti mugala Ahasibayi weꞌMaka;
na Heryamu mugala Ahitofeeri weꞌGilo;
35 na Hesiro weꞌKarimeeri;
na Parayi weꞌHaraba;
36 na Higaari mugala Natani weꞌZoba;
na Baani woꞌmulala gwa Gaadi;
37 na Zereeki waꞌBahamooni;
na Naharayi weꞌBerooti, úwâli kizi genda abetwiri ibyugi bya Yohabu mugala Zeruya;
38 na Hira, na Garebu, Abayeteeri;
39 na Huriya, Umuhiti.
Yago, go maziina geꞌndwani makumi gashatu na zirinda za Dahudi.

*23:20 23.20 musirikaani kikalage kandi iri mugala musirikaani kikalage.