24
Bahisiraheeri baharuurwa
Nahano anashubi rakarira Abahisiraheeri, kyanatuma agaashimya Dahudi, ti: «Ugendage mu Bahisiraheeri, na mu Bayuda, gira ubaharuure booshi.»
Uyo mwami Dahudi, iri akayuvwa kwokwo, anahamagala Yohabu, kuguma naꞌbaabo bakulu baꞌbasirikaani, anababwira: «Mugendage mugalenga mu Bahisiraheeri booshi, ukulyokera i Daani, halinde i Beeri-Sheba. Mugendi haruura abashosi booshi, balya ábangagira izibo. Mango mwayusa, munandeetere umuharuuro gwabo.»
Ulya Yohabu anashuvya mwami, ti: «E nahamwitu! Rurema Nahamwinyu, aluze Abahisiraheeri ubugira igana, ukuhima kwo bali zeene. Neꞌkyanya bagaaba keera baluguuka, ubayibonere naꞌmasu gaawe wenyene. E mwami, nahamwitu, kituma kikagi wasiima ukugira ibala mwene yiryo?»
Kundu Yohabu akalooza ukulahira, kuguma naꞌbaabo bakulu baꞌbasirikaani, haliko mwami âli mali gwanwa akyula, ndaanakwo kundi. Kwokwo, uyo Yohabu naꞌbaabo, banayimuka, banagendi haruura Abahisiraheeri.
Iri bakajabuka ulwiji Yorodaani, banatee shumbika hoofi neꞌHaroweri, uluhande lweꞌkisaka lwa yako kaaya mu ndekeera, banalenga i Gaadi, banagenda halinde i Yazeeri. Banayimuka yaho, banagenda i Giryadi, banahika neꞌKadeeshi mu kihugo kyaꞌBahiti.
Iri bakayimuka yaho, banayingira i Daani-Yani, halinde i Sidooni. Ha nyuma, banahika i Tiiro, mu kaaya ákâli zungulusirwi neꞌnzitiro ngomu, banalenga-lenga mu twaya twoshi twaꞌBahivi, noꞌtwaꞌBakaanani.
Iri hakazinda, banayingira mwiꞌshamba lyeꞌBeeri-Sheba, uluhande lweꞌkisaka kyeꞌBuyuda.
Iri bakayusa ukulenga mu yutwo twaya twoshi, banagalukira i Yerusaleemu. Yukwo kuharuura abandu, banahisa imyezi mwenda, neꞌsiku makumi gabiri.
Ikyanya bakagaluka, Yohabu analeetera mwami umuharuuro gwaꞌbandu. Mu kihugo kyoshi kyaꞌBahisiraheeri, mwâli abashosi bihumbi magana galimunaana ábâli shobwiri ukukoleesa ingooti. Na mu kyeꞌBuyuda, mwâli abandu bihumbi magana gataanu.
10 Dahudi, ikyanya akayusa ukuharuura abasirikaani, anagwatwa neꞌbihamba bweneene, anabwira Nahano: «E nahamwitu, mu kuharuura yaba bandu, nagira ikyaha kihamu. Kundu kwokwo, ndi mukozi wawe. Ku yukwo, nakuyinginga, ungoge. Mukuba, yibi nagira, biri bya buhwija.»
11 Uyo Dahudi, mbu avyuke shesheezi, Nahano anamútumira umuleevi Gaadi, ye na muhanuuzi wage. 12 Uyo Gaadi, Nahano anamúbwira: «Ugendi bwira Dahudi: “Nahano adetaga kwokuno: Mu bihano bishatu, utoole mwo kiguma. Ngiisi kyo ugatoola, kyo nganakuhana kwo.”»
13 Uyo Gaadi anagendi bwira Dahudi kwokuno: «E mwami, biki byo wangalooza? Mu kino kihugo kyawe, ka mulonge umwena gweꞌmyaka ishatu? Kandi iri, abagoma baawe bahise imyezi ishatu bagweti bagakuhiiva? Kandi iri, habe ikiija, kimale isiku zishatu mu kihugo kyawe? Yaga magambo gashatu, ugayitoneese kwo, unatwe uluhango, gira ndonge ukugendi shuvya Nahano.»
14 Dahudi, ti: «Ngoli shengusiri bweneene. Bwangabiiri bwija mbanwe na Nahano yenyene. Mukuba, yehe, ye riiri noꞌlukogo luhamu. Si ndaloziizi ukubiikwa mu maboko gaꞌbandu!»
15 Buzira kutindirira, Nahano anatuma ikiija mu Bahisiraheeri. Mu siku zishatu naaho, kyanabaminika mwaꞌbandu bihumbi makumi galinda, ukulyokera i Daani halinde i Beeri-Sheba.
16 Neꞌkyanya umuganda akagololera ukuboko kwage uluhande lweꞌYerusaleemu, gira nayo ihanwe, Nahano anayishuhiza, anahindula ishungi, anabwira umuganda woꞌkushereeza: «Lekaga! Utaki bayite.» Ku yikyo kyanya, ulya muganda âli yimaaziri hoofi neꞌkiyeluuliro kyeꞌngano kyeꞌmwa Harahuna, Umuyebuusi.
17 Ulya muganda nakiminika, iri mwami Dahudi akamúbona, anabwira Nahano: «Lolaga, e Nahamwitu! Nie kagira ikyaha, na mbubiri imbere lyawe. Si yaba bandu, ndaabyo bakagira. Bahanirwa ubusha. Ku yukwo, nakuyinginga mbe nie ugaahana, kuguma neꞌmbaga yani.»
18 Lwolwo lusiku, uyo muleevi Gaadi anagendera Dahudi anamúbwira: «E Dahudi, uzamuukage, ugendi yubakira Nahano akatanda ha kirya kiyeluuliro kya Harahuna, Umuyebuusi.»
19 Kwokwo, Dahudi anasimbaha, anazamuuka nga kwo Gaadi akadeta kwiꞌziina lya Nahano. 20 Uyo Harahuna, iri akalangiiza iꞌfwo, anabona mwami Dahudi kuguma naꞌbakozi baage, bagweti bagayija imunda ali. Haaho, Harahuna anayami gendi músanganira. Iri Dahudi akahika ho ali, Harahuna anayinama imbere lyage, anahisa amalanga haashi, 21 anadeta: «E mwami, nahamwitu, ndi mukozi wawe. Kituma kiki wanyijira?»
Dahudi anamúshuvya: «Yaha handu ho kuyeluulira ingano, nayiji hagula, gira nyubakire ho Rurema wani akatanda, halinde lyo yiki kiija kimale.»
22 Harahuna anamúshuvya: «E mwami, nahamwitu, ngiisi byo usiimiri, ngakuheereza byo, gira ulonge ukutanga ituulo. Nakuheereza yizi shuuli, uzitange imwa Rurema. Na hano, hali ibikolanwa byo tuli mu yeluula mweꞌngano, na yibi biti byo tuli mu tambika ingaavu mwiꞌgosi. Yibyo byoshi, zibe shaali. 23 E mwami, yibi byoshi, nakusikiiriza byo. Íbiri ho naaho, Rurema Nahamwinyu, alonge ukukuyemeera.»
24 Haliko, mwami anashuvya: «Nanga! Ngwaniini ngule ku kishingo íkikwaniini. Ndangatwalira Nahano, Rurema wani ituulo lyeꞌmwawe. Iri nangagira kwokwo, ndaabyo ngaaba natanga.»
Kwokwo, Dahudi anagula ahandu ho bâli kizi yeluulira ingano, anagula na yizo shuuli. Yibyo byombi, bikagula ibingorongoro makumi gataanu.
25 Dahudi anayubakira Nahano haꞌkatanda, anamútangira kwaꞌmatuulo goꞌkusiriiza lwoshi, na goꞌkuyerekana ingoome. Lyeryo, Nahano anayuvwa amahuuno gaage. Yikyo kiija íkyâli teeziri Abahisiraheeri, kyanamala.