14
Abatuulaga beꞌSamariya bakahuba, banayiyogookola Rurema wabo,
kyanatuma bagaahanwa.
Bagayitwa ku ngooti.
Naꞌbaana baabo, bagahondwa-hondwa.
Na bamaawe ábakoli hiiti inda, bagabunduulwa amabunda.
Ábali mu twikira ku byaha, bali mu gashaanirwa
E Bahisiraheeri! Si birya byaha biinyu byo bitumiri mukatindimazibwa!
Aaho! Mugalukirage Rurema Nahamwinyu!
 
Neꞌkyanya mugamúgalukira, mumúhuune ulukogo, mu kumúbwira:
«Utukogage amabi giitu gooshi, unatuyakiire ku lukogo lwawe.
Kwokwo, lyo tugakuyivuga ku mitima yitu yoshi.
Abahasuriya boohe, batashobwiri ukutukiza.
Tutanganaki langaalira ifwarasi ziꞌzibo.
Kiri neꞌyo migisi yo tukayibaajira twenyene,
tutagaki shubi gitabaaza, ti: “We Rurema witu!”
Si imwawe naaho, yo munda ifuuvi iri mu bonerwa indengeerwa!»
 
Nahano adetaga kwokuno:
«Kundu mutali bemeera, haliko ngamùkiza.
Na njubi mùkunda ku mutima gwani gwoshi.
Emwe! Ndâye ki mùrakarire kandi.
ImwaꞌBahisiraheeri, ngayama ndi nga kimi.
Nabo, bagayasa nga muzabibu.
Bagayisa imizi mu luvu bweneene, nga kiti kyoꞌmwerezi gweꞌLebanooni.
Amatavi gaabo, gagayajabana bweneene,
nga matavi geꞌbiti byeꞌmizehituuni.
Banabe noꞌmuhongolo mwija, nga gwa twaso twoꞌmwerezi gweꞌLebanooni.
Bagashubi tuula mwiꞌdako lyoꞌbulaazi bwani,
Bagakizi gangaala nga ngano,
Banayase bwija nga mizabibu.
Bagaaba noꞌmuhongolo mwija, nga gweꞌdivaayi yeꞌLebanooni.
 
«E beene Hifurahimu maashi! Mutwikire lwoshi ku migisi.
Ikyanya mugweti mugandabaaza, si nie mu mùshuvya,
na ndi mu kizi mùkuya-kuya.
Ngamùbeera nga kimbehwa kyeꞌkiti íkiyamiri neꞌbihunda.
Neꞌbitumbwe biinyu byoshi, mugakizi bilongera imwani.»
 
10 Yago magambo, ngiisi úli noꞌbwitegeereze, akizi gasobanukirwa.
Anakizi gayuvwiriza ku bwitegeereze.
Bweꞌnjira za Nahano zigolosiri, abandu boꞌkuli bali mu zikulikira.
Si abanabyaha boohe, bagweti bagazigwa mwo.