No Pakpakat ta
JUT
I nanaas bia Jut ia no tasi ne Iesu (nas Matiu 13.55 ma Mak 6.3) ma no tasi ne Jemes mah (Jut 1; ma nas no ula nianga tano pakpakat ta Jemes). Ma ira haleng na nianga ta Jut i manga haruat ma aring nianga ta 2 Pita 2.1-22. Ta iakano pakana bung ira tunatuna ing diet ga manga sakena tutun at, diet gata laka ta ira lotu, diet gaam kios no tahut na hinhinawas ma diet ga tangai bia i bilai bia ira Kristian diet na gil ra sakena (Jut 4). Senbia Jut ga halilik lah ira Kristian bia pai tale bia no tahut na hinhinawas na kikios (Jut 3) ma ga hinhinawas ma aring pir ta ira pakpakat manaluai wara hamhaminis bia Kalou i nunurei wara haphapidinau ira tena sakena (Jut 5-16).
1
Iau Jut no tena tinaram tano pinapalim Iesu Karisito i tar tagu, ma iau no tasi ne Jemes. Ma iau pakat kaiken ra nianga tupas muat ing Kalou i ta tatau muat, muat ing muat kis tano harmarsai ta Kalou no adahat Sus ma no nuna harbalaurai narako ta Iesu Karisito. Io, a tamat na malum ma ra harmarsai um tupas muat.
Harbalaurai timaan uta ira tena hausur bisbis
Ira nugu bilai na harhis, iau manga nem bia ena pakpakat tupas muat utano harhalon nong dahat bakut dahat ta kap ia. Senbia iau kilinganei bia i tahut bia ena pakpakat ukatika ta muat wara harharagat muat bia muat na tur dadas tano hinhinawas nong muat gata nurnur tana. Iau manga saring muat bia muat na harubu timaan wara gaiana iakano hinhinawas nong pa na kikios nong di ga tar ia ta ira mataniabar tus ta Kalou. Ma i tahut bia muat na gil hua kanong aring tunatuna diet ta kinau huat nalamin ta muat. Diet ing diet sala turtur talur Kalou. Ma diet kios no harmarsai ta Kalou nong a hartabar bia mon ia, diet gi tangai bia iakano harmarsai i halangalanga diet bia diet na mur no magingin na hilawai ma ira mes na sakana tintalen mah. Diet harhus sei Iesu Karisito ia no nudahat kapawena Watong nong i sala kurei tar dahat. Ma manaluai sakit a pakpakat ga luena hinawas bia a harpidinau na haan tupas um diet. Ma i hoken.
I tutuna bia muat palai taar ta kaiken ra linga bakut senbia iau nem bia ena halilik tar muat ta ing no Watong ga gil. Ga halon hasur ira nuna mataniabar Israel marau Isip senbia namur um ga haliarei diet ing pa diet ga nurnur. Ma ira angelo diet ga kap aring mangana kinkinis bia diet na balaurei aring linga. Senbia aring angelo diet ga haan talur ira nudiet kinkinis ing gaar tahut bia diet na kis taar at kaia. Kaikek ra angelo Kalou i ta his kahai diet kaia ra kankado. Ma pai tale diet bia diet na haan talur kaikek ra hinhisaan. Taia. Ira hinhisaan na palim hadadas hathatikanei diet utano warkurai tano tamat na bung namur. Hoing a mon Sodom ma Gomora ma ira taman diet ga kis luhutanei dir. Ira magingin ta ira mataniabar kaia i haruat ma ira magingin ta kaikek ra angelo. Diet ga manga mur no magingin na hilawai, ma pataia bia iakano magingin sena mon. Diet ga manga sip bia diet na mur ra mes na mangana sinsinua harsakit ta ing Kalou i kilam bia i takodas. No nudiet harpidinau bia diet na kis tano ula iaah nong pa na pataam. Ma a hatumarang ia ta ira mataniabar.
Senbia kaiken ra tunatuna nalamin ta muat, diet sakena mah hua. Ira nudiet barbarien i lam diet wara gilgil ira bilingana magingin ma ira palatamai diet. I lam diet mah bia diet na mola wara kinkinis manapu ta ira warkurai ta Kalou ma bia diet na tangai hagawai ira angelo aram naliu. Senbia Maikel, tiga lualua ta ira angelo, ia at pa ga gil hua. Ing ga hargau ma ne Satan panei no palatamai ne Moses ma ga wara tangtangai bia i gil sakena, ga larlarang dahina bia na takun Satan ma ra dadas na nianga. Ga tangai mon bia, “No Watong na pir uga utano num sakena.” 10 Senbia kaiken ra tunatuna nalamin ta muat, diet ianga sakasaka diet gi bul hanapu ira linga ing pa diet palai tanai. Diet haruat ma ira roka ing pataia nudiet ta lilik. Diet mur a mon ira mangana nemnem ta ira palatamai diet ing diet nunurei tar. Ma kaiken ra nemnem na haliarei um diet.
11 Maris ta diet, na ubal diet! Diet ta mur no ngaas nong Kain ga haan tana. Diet ta manga nem bia diet na siel laah tano takodasiana ngaas wara gaiana kinewa hoing Balaam ga gil. Diet ul pat ta Kalou haruat ma ne Kora ma tutuna sakit diet na hirua hoing ia. 12 Kaiken ra tunatuna nalamin ta muat, diet hoira ula maat bia na hagawai muat. Diet iaan tikai ma muat ta ira numuat gil nian ing muat gil wara hamhaminis ira numuat harmarsai hargilaas. Senbia pa diet hirhir bia diet na iaan tikai ma muat hua. Pa diet tahut na tena harbalaurai. Diet lik at diet, ma ira mesa, taia. Diet hoira baakut na bata a dadaip na kap sei ma pa na bata um. I hoing bia diet ta maat airua pakaan kanong diet hoira dahai ing pai huai tano pakana bung na hunhunuai ta kaikek ra dahai, ma diet hoira dahai ing i ta tamaragat mah. 13 Hoing ira pakananah i la gugunanei hani ira karakora, kaiken ra tunatuna diet hapuasnei ira nudiet miligiruana magingin hua. Diet hoira tagul ing i kakari talur ira nudiet kinkinis aram ra mawai. Ma sen Kalou i ta tagurei tar no nudiet kinkinis kaia ra tamat na kankado sakit. 14-15 Enok no len ma irua ta ira nudiet harmur marau ta Adam ga ianga na poropet uta kaiken ra tunatuna mah gaam tangai, “Nas baa! No Watong na hanuat tikai ma ra haleng na arip ta ira nuna halhaliana ing naga bul no nuna warkurai ta ira mataniabar bakut. Na hanuat bia no nuna warkurai na karat diet ing diet ga tur talur ia hoira ul pat ma ira nudiet sakana magingin. Diet ira ul pat diet na tur ra warkurai mah ta ira nudiet dadas na nianga ing diet ga tangai hagawai Kalou manei.” 16 Kaiken ra tunatuna nalamin ta muat, a tena rungurung ma a tena hartakun diet. Diet mur ira nudiet sakana nemnem ma diet ira tena latlaat. Diet hau aring mataniabar bia diet na tar ra harharahut ta diet.
17 Senbia ira nugu bilai na harhis, i tahut bia muat um, muat na lik lah ira nianga ing ira apostolo gar tano nudahat Watong Iesu Karisito diet ga luena hasasei muat tanai. 18 Diet ga tangai ta muat bia, “Tano mutuaina pakana bung a mon tena hasakit diet na hanuat ma diet na mur ira nudiet nemnem ing i lam hasisingen diet talur Kalou.” 19 Kaiken ra tunatuna ing diet la bulbul harbasianei muat, ma diet mur ira mangana lilik makai napu. Pa diet kap no Halhaliana Tanua.
Dahat na hatur hadadas dahat tano tahut na hinhinawas
20 Senbia ira nugu bilai na harhis, i tahut bia muat um, muat na hatur hadadas muat tano bilai na gamgamatien na hinhinawas muat nurnur tana. Muat na taram lah no Halhaliana Tanua bia na kurei ira numuat sinsaring. 21 Kalou i manga sip muat. Ma i tahut bia muat na kis taar at tano nuna sinisip ing baa muat kiskis kahai no nudahat Watong Iesu Karisito bia na tar no nilon hathatikai ta muat maram narako tano nuna harmarsai. 22 Ma diet ing i irirua ira nudiet lilik, i tahut bia muat na marsei diet. 23 Ma aring mesa, muat na sangau lah diet talur no ula iaah, muat naga halon diet. Ma aring mesa, muat na marsei diet senbia muat na harbalaurai timaan ma ra bunurut ta diet. I tutuna bia ira nudiet sakana magingin i harango diet bakut ing diet kis huteta ta diet hoing tiga bilingana tunatuna na habilinga no nuna sigasigam. I tutuna bia muat miligiruanei ira nudiet magingin senbia muat na marsei diet.
A pirharlat
24 Iau pirlat ia nong i tale bia na balaurei timaan muat bia kaba muat gi puka. Ma ia mah nong na hatur muat ra matmataan tana ing a mon minamar kaia. Ma ing na hatur muat pai tale bia tikai na kilam tar tiga sakena ta muat ma muat na tur taar kaia ma ra tamat na gungunuama. 25 Io, iau pirlat ia, no kapawena Kalou no nudahat Tena Harhalon bia a nuna no minamar, no tamat na kinkinis, no dadas, ma no kinkinis na warkurai. Iau pirlat ia hua bia i sala kis taar naluai ta ira linga bakut ma i kis taar kaiken ma na kis taar hua hathatikai. Iau pirlat ia narako tano pinapalim ta Iesu Karisito no nudahat Watong. Amen.