No Tahut na Hinhinawas
LUK
ga Pakat Ia
Luk ga pakat no nuna pakpakat wara gaian tiga tunatuna no hinsana ne Tiopilas, a watong ia (nas Luk 1.1). Ia tiga tamat na watong aras Rom dak. Ma Luk ga nem bia Tiopilas na palai tano kinakaha, no nilon, no minaat, ma no tamtaman tut hut talur ra minaat ta Iesu ma bia ia no ‘Karisito’ nong i haruat bia na halon ira Iudeia ma diet mah ing pai Iudeia diet. Ia no Karisito utano ula hanua bakut. Ma Luk ga bul halaka ra haleng na pir dahin ing i panim ta Matiu ma Mak (nas no ula nianga ta Matiu). Ma sen iakan ra Tahut na Hinhinawas ta Luk no nuna luena pakpakat mon. Ia no hatahun tano pir nong Luk ga nem bia na hasasai Tiopilas utana. Da nas no haphapataam tano nuna pir tano pakpakat ‘Ira Pinapalim ta ira Kaba Apostolo’ (Apostolo 1.1-2). Da nas tano haphapataam ta Luk bia Iesu ga hasasai ira nuna bulu na hausur bia diet na kis kahai no linga Kalou ga kukubus wara utana (Luk 24.49). Iesu ga ianga utano Halhaliana Tanua. Ma tano hathatahun ta Apostolo da nas habal bia Iesu ga hasasai diet bia diet na kis kahai no Tanua nong Kalou ga kukubus bia na tulei tar ia ta diet. Io hua, Luk ma Apostolo, dir tiga kapawena pir mon uta Iesu ma no hinahaan kakari tano tahut na hinhinawas nong uta Iesu.
1
Watong Tiopilas, a haleng diet ta walar bia diet na pakat mur ira linga ing i ta hanuat nalamin ta mehet. Diet ta mur ira hasahesa ta diet ira tena harpir tano tahut na hinhinawas. Ma diet ira tena harpir, diet at, ing diet ga nas tutun kaiken ra linga makarawa laah ra hathatahun. Io hua, iau hamaan mah bia i tahut bia iau na pakat no harmur ta kaiken ra linga wara num, kanong iau at iau ta tiri murmur timaan uta kaiken ra linga makarawa laah tano hathatahun. Ma iau lik bia iau na gil hua ing u naga nunurei ira tutun uta ira linga u ta kap hausur tanai.
No angelo ga luena hasahesa utano kinakaha tane Ioanes
Tano pakana bung bia Herot ga king taar tano hanua Iudeia, ga mon tiga pris hinsana ne Sekaraia. Ma ia makatika tano kabana ta ira pris gar Abisa. Ne Elisabet, no nuna hahina, ia tikai tano huntunaan tane Aron. Dir bakut dir ga tena takodas tano matmataan gar ta Kalou. Dir ga mur ira nianga ma ira warkurai gar tano Watong. Pa ga tale bia tikai na takun dir ma tiga sakena. Senbia ga taia ta nati dir kanong Elisabet ga tuur ma dir gata manga patuana um.
Tiga bung Sekaria ga gilgil ira pinapalim ta ira pris ra matmataan ta Kalou kanong ga pakana bung bia no nuna kabana diet na papalim. Ma haruat ma ira nudiet magingin ira pris, diet ga mamagu ma ra mangana haat hokek ra satu, ma no haat ga tangai haminis Sekaria. Io hua, ga laka tano halhaliana sibaan tano tamat na hala na lotu tano Watong wara tuntun hartabar nong i sangsangina timaan. 10 Ma ing no pakana bung wara tuntun no hartabar i sangsangina timaan ga hanuat, ira tunatuna ing diet gata hanuat hulungai taar wara lotu kaia diet ga saasaring aras nataman.
11 Io, tiga angelo ga hanuat puasa taar ta Sekaria. Ma no angelo ga tur taar tano palpal na sot tano suuh na tun hartabar i sangsangina timaan. 12 Ing Sekaria ga nas no angelo, ga karup ma a tamat na bunurut ga kap ia. 13 Senbia no angelo ga tangai tana bia, “Sekaria, waak u burburut. Kalou i ta hadadei no num sinsaring. No num hahina, ne Elisabet, na kaha num tiga bulu tunana ma u na kilam no hinsana bia Ioanes. 14 Ia na haguama uga ma u na guama utana ma haleng mah diet na guama kanong da kaha ia. 15 Ma na ngan hua kanong ia na tiga tamat na tunatuna ra matmataan gar tano Watong. Ma waak i mamai ta wain bia ta mes na dadas na taah. Ma na hung laah ma no Halhaliana Tanua tur lah maram tano balana no pawasina. 16 Na lam pukus a haleng na mataniabar na Israel taar tano Watong no nudiet God. 17 Na kap no tintalen ma no dadas ta Elaija ma na luluai haan tano Watong wara hamaraam pakur ira tata ma ira nati diet. Ma na pukusanei ira tena ul pat taar tano mangana lilik ta ira tena takodas. Ma na gil hua wara tangtagurei ira mataniabar gar tano Watong waing diet naga tagura panei ia.”
18 Sekaria ga tiri no angelo bia, “Iau na nunurei hoeh bia a tutuna iakan ra nianga? Iau ta patuana um ma no nugu hahina mah i ta para.”
19 Io, no angelo ga babalu bia, “Iau Gabriel. Iau la tur taar tano matmataan gar ta Kalou ma i ta tulei iau bia iau na me hasasei uga ta iakan ra tahut na hinhinawas. 20 Ken ra nugu nianga na hanuat tutuna tano nuna pakana bung at, senbia pau nurnur tanai. Io hua, u na tabuna nianga ma pau na tale bia u na ianga tuk taar tano bung bia iakan ra linga na hanuat.”
21 Ma ira mataniabar kana diet ga nanaho uta Sekaria ma diet ga nguangua bia wara biha ken gi manga kis halis aram narako tano halhaliana sibaan. 22 Ing ga hansur pa ga tale bia na haianga diet. Io, diet ga nunurei kilam lah bia gata nas tiga ninaas na tanua kanong ga hahua ma ira limana taar ta diet ma senbia pa ga tale bia na ianga.
23 Ing no nuna pakana bung na pinapalim gata pataam, ga tapukus u nataman. 24 Namur ta iakan, ne Elisabet, no nuna hahina, ga kap bala ma ga kis mun taar tano ngasia dir haruat ma ra liman na teka. 25 Ga tangai bia, “No Watong i ta gil hoken utagu. Ta iakan ra pakana bung i ta haminis no nuna harmarsai ma i ta kap sasei no nugu hirhir ta ira matmataan ta ira mataniabar.”
No angelo ga luena hasahesa utano kinakaha tane Iesu
26 Ing bia Elisabet ga kap bala ma gata len ma tikai ira nuna teka, io, Kalou ga tulei Gabriel no angelo u Nasaret, tiga taman tano hanua Galili. 27 Ga haan tupas tiga gurar nong pai sua tikai baa ma tiga tunana. Ma di gata tar bat tar ia wara taltolai tiga tunatuna, hinsana ne Iosep. Ia tiga bulumur ta Dewit. Ma no hinsana no gurar ne Maria. 28 No angelo ga haan tupas ia gaam tangai tana bia, “No Watong i kis tikai ma uga ma i ta haidanei uga.”
29 Io, Maria ga nguangua sakit ta kaiken ra nianga ma ga manga lilik bia a mangana nianga sa kaiken. 30 Senbia no angelo ga tangai tana hoken: “Maria, waak u burburut. Kalou i ta guama panei uga ma i tagura bia na haidanei uga. 31 U na kap bala ma u na kaha tiga bulu tunana ma u na kilam no hinsana bia Iesu. 32 Na tamat no hinsana ma da kilam ia bia no Nati Kalou Nong i Naliu Sakit. No Watong Kalou na tar no kinkinis na king tana, nong tano hintubuna ne Dewit. 33 Ma na kurei no huntunaan tane Iakop hatikai. No nuna kinkinis na warkurai pa na pataam.”
34 Maria ga tiri no angelo bia, “Iakan ra linga na tutuna hoeh? Pa iau nunurei baa tiga tunana.”
35 No angelo ga babalu hoken: “No Halhaliana Tanua na hanuat taar taam ma no dadas ta Kalou Nong i Naliu Sakit na burung uga. Io, no halhaliana nong u na kaha ia da kilam ia bia no Nati Kalou. 36 Nas baa! Elisabet no hinsakaam na kaha mah tiga bulu kaiken i para taar. Di ga tangtangai bia a tuur ia, senbia a balana, i ta haruat ma ra len ma tikai na teka kaiken. 37 Ta Kalou, taia tiga linga i kalala.”
38 Io, Maria ga babalu bia, “Iau no tultulai gar tano Watong. I tahut bia na ngan hua tagu hoing u ta tangai.” Io, no angelo ga haan talur um ia.
Elisabet ga nas kilam no haridaan ta Maria
39 Ta iakanong ra pakana bung Maria ga tagura ma ga haan gasien laah uram tiga taman kinam ta ira uladih ta Iudeia. 40 Ma ga laka tano ngasia ne Sekaria gaam haguama lah Elisabet. 41 Ing Elisabet ga hadadei ing Maria ga haguama lah ia, no bulu nong ga kap bala taar ma ia ga mamagila, ma Elisabet ga hung ma no Halhaliana Tanua. 42 Io, ga tangai naliu bia, “U manga daan ta ira kaba hahina bakut ma iakanong ra bulu u na kaha ia na daan mah. 43 Senbia, siga um iau, kaiken no pawasina no nugu Watong gi hanuat ukai hoing iau? 44 Ing a mon iau hadadei ing u haguama iau, no bulu narako tagu i mamagila ma ra gungunuama. 45 U daan kanong u ta nurnur bia ira linga no Watong i ta tangai taam na hanuat tutuna!”
Maria ga pirlat no Watong
46 Io, Maria ga tangai hoken:
 
“Maram narako tagu i hatamat no Watong,
47 ma no tanuagu i guama ta Kalou no nugu Tena Halon.
48 Kanong wara biha, i ta lik lah no nugu kinkinis na maris, iau no nuna tultulai.
Io hua, tur lah um ma katin, ira mataniabar katin ma diet bilang namur, diet na tangtangai iau bia ga haidanei iau.
49 Kanong warah, no Dadas na Kalou i ta gil ra tamat na linga sakit tagu.
No hinsana i gamgamatien.
50 No nuna harmarsai i la hanahaan tupas diet ing diet la ruruu ia,
ira tunatuna ing diet ga lon naluai, diet katin, ma diet mah namur.
51 I ta gil ra dadas na linga ma no limana.
I ta tulei harbasianei sasei diet ing diet lik hatamat habal diet.
52 I ta bul hasur sei ira lualua maram ta ira nudiet kinkinis na king.
Senbia i ta raun haut balik ira maris.
53 I ta hahung diet ing diet taburungan ma ra bilai na linga,
senbia i ta tulei sasei ira watong ma ra pabona diet.
54 I ta harahut ira mataniabar Israel, ira nuna tultulai,
hoing ga tangai ta ira hintubu dahat bia na gil hua.
55 I ta lik lah bia no nuna harmarsai na kis hatikai taar ta Abraham ma ira nuna bulumur.”
 
56 Ma Maria ga kiskis baa ma Elisabet haruat ma ra aitul a teka, ma gaam tapukus um u nataman.
No kinakaha ta Ioanes
57 Io, ing no pakana bung ga hanuat bia Elisabet na kakaha, ga kaha tiga bulu tunana. 58 Diet ing diet ga kis huteta taar tana ta iakanong ra taman ma ira hinsakana, diet ga hadadei bia no Watong gata haminis ra tamat na harmarsai tana, ma diet ga guama tikai ma ia.
59 Tano liman ma itul a bung diet ga hanuat wara kutkut no palatamaina no bulu ma diet ga wara bulbul no hinsana no nuna tata Sekaria taar tana. 60 Senbia no pawasina ga tangai bia, “Taia! Da kilam ia bia ne Ioanes.”
61 Ma diet ga tangai tana bia, “Taia tikai ta ira hinsakaam i mon iakanong ra hinsang.”
62 Io, diet ga gil hakilang ma ira lima diet taar tano nuna tata wara nunurei lah bia a hinsang sa i nem bia na kilam no natina ma ia. 63 Ga saring tiga palpaleruana sibana dahai wara pakpakat tana ma ga pakat bia, “No hinsana ne Ioanes.” Ma diet bakut diet ga karup diet gaam manga lilik uta iakan ra linga. 64 Kaikek at no hana ga tamapapos ma no kamariana ga mamakan ma ga tur lah wara pirpirlat Kalou. 65 Ma ira mataniabar ta iakanong ra taman diet ga kilinganei ra tamat na urur tikai ma ra ramramin uta iakan ra linga. Ma ira mataniabar ta kaikek ra uladih tano hanua Iudeia diet ga iangianga uta kaiken bakut ra linga. 66 Diet bakut ing diet ga ser lah iakan, diet ga manga lilik tana diet gaam tirtiri bia, “Iakan ra bulu na hanuat a mangana tunatuna sa ia?” Ma diet ga tirtiri hua kanong ga tutuna iat bia no dadas tano Watong ga kis taar ma ia.
Sekaria ga ianga na poropet
67 Io, Sekaria no nuna tata ga hung ma no Halhaliana Tanua ma ga ianga na poropet hoken:
 
68 “A pirharlat uram tupas no Watong, no God gar Israel,
kanong i ta me kul halangalanga lah ira nuna mataniabar.
69 Kalou i ta hatut tiga dadas na tena harhalon uta dahat
maram tano huntunaan gar Dewit no nuna tultulai
70 hoing ga haminis ta ira nuna halhaliana poropet ing diet ga tangai naluai sakit.
71 I ta hatur ia wara halhalon lah dahat talur ira nudahat ebar,
ma makatika ta ira lima diet bakut ing diet malentakuanei dahat.
72 I ta gil hua wara hamhaminis ra harmarsai taar ta ira hintubu dahat
ma wara liklik lah no nuna halhaliana kunubus,
73 nong ga sasalima taar ta Abraham no hintubu dahat.
74 Ma i ta gil hua wara halangalanga sei dahat ta ira lima diet ira nudahat ebar.
Io hua, i tale dahat bia dahat na lotu tupas ia
75 ma ra gamgamatien ma ra takodas ma taia ta bunurut ta ira nudahat nilon bakut.
76 Ma uga, natigu, da kilam uga bia no poropet gar Kalou Nong i Naliu Sakit,
kanong uga, u na luai tano Watong wara tangtagurei no ngaas wara nuna.
77 Ma u na gil hua wara tartar ta ira nuna mataniabar no minmintot utano harhalon nong diet na kap ia
ing Kalou na lik luban sei ira nudiet sakana magingin.
78 Ma na lik luban sei kaikek ra sakena kanong no balana no nudahat God i manga hung ma ra harmarsai.
Ma no nuna harmarsai na hatahuat no pupuruk hut tano kasakes taar ta dahat maram ra mawai
79 wara hamurarang sarai diet ing diet lon ra kankado ma i huteta bia diet na maat,
ma wara luluai tano nudahat hinahaan taar tano ngaas na malum.”
 
80 Io, ma no bulu ga tamat huat ma ga hanuat dadas tano tanuana ma ga lon aram ra hanua bia tuk taar tano bung ga hapuasa ra matmataan na haruat taar ta ira Israel.