No Pakpakat tane Pol tupas
TAITUS
Pol ga waak ter Taitus tano mugurlamin Krit be na balaure no lotu kaia (nes no ula nianga tane 1 Timoti). Di ira matanabar mekaia Krit di ga manga sana, kaie Pol ga manga iangianga ta ira bilai na tintalen ing i tahut be ira matanabar na lotu ma ira lilie tano lotu di na mur (Taitus 2:2-13; 3:1-3). Be da was Taitus 1:6-9 ma 1 Timoti 3:1-12 da nunure be a mangana turadi hohaam i tale be na balaure ira matanabar na lotu. Pol ga hakatom Taitus be na tibe hapenpen di ira sana tena harausur harabota (1:5; 1:10-16; 2:1; 2:7-8; 2:15; 3:9-11). I tahut be ira lilie tano lotu katiak bileng na nunure timaan 1 Timoti, 2 Timoti, ma Taitus be di na tale ura balbalaure timaan ira matanabar na lotu.
1
Aiou Pol tike tultule tane God ma a apostolo tane Jisas Krais, iou pakat karek ra nianga. Ma ne God ga tibe iou hobi be ni harahut ira nurnur ta ira matanabar ing God gate gilamis leh di ma be di na minanes pane ira tutuno ing God te hapuasne. Ma kakarek ra tutuno ing na lamus di ura murmur God. Kolose 1:27Ma no burwana be dait nurnur ma dait minanes pane ira tutuno tane God kinong dait kis kawase no nilon hathatikai. God ga kukubus ter menalalie sakit be na ter ikin ra nilon ta dait. Ma ne God paile harakale. Iesene tano pana bung haruat ma no nuno sinisip, God ga hapuasne no nuno nianga uta ikin ra nilon. Ma iga ter no pinapalim na harpir tagu be ni harpir ma ikin ra nianga. God no nudait ut na Haralon, aie nong ga tange hadades tagu be iou ni harpir hobi.
2 Korin 8:23; Galesia 2:3; 2 Timoti 4:10; Rom 1:7Io, iou pakat karek ra nianga ukaia ho ugo, Taitus, no natigu tutuno tano nurnur der bakut der te hatur kawase ie.
A harmarsai ma ra malum tupas ugo metuma hone God no Tama dait ma ne Jisas Krais no nudait ut na Haralon.
Taitus na tibe ira tena harbalaurai ta ira lotu kinong a haleng ira sana tena harausur.
Ma iou ga waak kapis ugo kaia Krit waing nu hatakadosne ira linge pai gale takados baak, ma be nu tibe ira tena harbalaurai ta ira lotu ta ira tamtaman hoke iou ga tange ter tam be nu gil hobi. 1 Timoti 3:2-7; 2 Timoti 2:24-26Na tahut be tike tena harbalaurai ta ira lotu na tike mangana turadi horek: na manga bilai ira nuno tintalen be pata tikenong na tale be na kilam ie be ite gil ira sasana, tikenong mon no nuno haine, ira natine a ut na nurnur di ma ira matanabar pa di nale tale be di na tange be ira natine, a ut na ul ba di. Ira tena harbalaurai ta ira lotu di balaure ira pinapalim tane God. Io kaie, i tahut be ira tintalen ta tike tena harbalaurai ta ira lotu na manga bilai hobi be tikenong pai nale tale be na kilam ie be ite gil tike sasana. Pai nale tahut be tike tena harbalaurai na tike mangana turadi nong na hatamat habaling ie, be na tena ngangahien haiah, be na tike ut na minamo, be na ut na ngalngaluan, be na ut na kalak barbarat. Iesene na tahut be na tike ut na balbala leh ira turadi, be na sip ira bilai, be na balaure timaan ira nuno namnamas be na takados ma ina gamgamatien, ma be na kure hadades ira nuno sinisip. Ma ina tahut be tike tena harbalaurai ta ira lotu na palim dit kike ra nianga i tale be da so ira nudait nurnur ine. Ma kike ra nianga ing i haruat ma no nudait harausur. Ma ina palim dit kike ra nianga waing inage tale be na haragat ira matanabar ma ra bilai na tutuno na nianga ma be na tale ura pirpir dong ing di sungute kike ra nianga.
10  1 Timoti 4:7Na tahut be ira tena harbalaurai ta ira lotu di ira mangana turadi hobi kinong a haleng ira ul ba ing di ianga bia ma di hakale lamus ira matanabar. Ma tutuno sakit ira Iudeia kaia nalamin ta di, di manga gil hobi. 11  1 Pita 5:2; 2 Timoti 3:5-6Mu na tigel di be pa di nale ianga kinong di hagae ira hatatamana ma ira nudi harausur ing paile bilai be di na harausur ine. Iesene di gil hobi uta barbarat ma a sana tintalen ikinong. 12 Ma tikenong nalamin ta di iat, a tangetus ie, iga tange be, “Ira so taman na Krit, a ut na harakale di. Di haruat ma ra sana raaia. A malmalungana ma a kas nian di.” 13  2 Timoti 4:2Ikin ra hininaawas i tutuno. Io kaie, nu pir hadades di ta ira nudi sasana waing di nage nurnur ta ira tutuno na harausur. 14  1 Timoti 4:7Ma nu pir bileng di hobi be pa di nale taram ira pirwase harabota ta ira Iudeia ma be pa di nale mur ira harkurai ta ira turadi ing di tamapas talur ira tutuno tane God. 15 Dong ing di gamgamatien, di nes kilam ira linge be i gamgamatien. Iesene di ira bilingana tabuna nurnur, pa di nale nes kilam tike linge be i gamgamatien. Io, paile palai ira nudi lilik, ma paile tale di ura nesnes kilam no tahut ma no sasana. 16  1 Jon 1:6; 2:4Di tange be di nunure God ma sene ira nudi gingilaan i harus leise di. Di ira ut na takmaluk ma a mangana turadi ing da mikmikiane di. Ma pa dile haruat be di na gil tike bilai na pinapalim.

1:2 Kolose 1:27

1:4 2 Korin 8:23; Galesia 2:3; 2 Timoti 4:10; Rom 1:7

1:6 1 Timoti 3:2-7; 2 Timoti 2:24-26

1:10 1 Timoti 4:7

1:11 1 Pita 5:2; 2 Timoti 3:5-6

1:13 2 Timoti 4:2

1:14 1 Timoti 4:7

1:16 1 Jon 1:6; 2:4