^
ፒልሞና
ፒልሞና ሲቆኔ ኣማኖ
ኣናስሞሲ ፒልሞናኮ ሲማና ማላ ጳዉሎሲ ዎሲዴስ
ዉርሴꬃ ሳሮካ