^
2 Qorontoose
Phawuloosi Xoossas shiishida galata
Phawuloosi beyana baana gida qofa laammides
Qohidades atto guus
Ooratha caaqo oosanchata
Tumu Hawaaretetha ooso
Mernas daanaso
Asa Xoossara maqaynitho ooso
Ammanontaytara zupeteth aggo
Phawuloosa ufays
Maado imo
Titoosanne hanko iza laggeta
Ammanizaytas miish keso
Phawuloosi ba ooso gish immida qofa
Phawuloosanne wordo Hawaareta
Phawuloosi Hawaaretetha geedon beyida waaye
Phawuloosi beyida ajjuta
Qorontoose asa gish Phawuloosa qofa
Wursetha zorenne sarokka