Η Καινή Διαθήκη

1904 Patriarchal Greek New Testament with 20 correcctions from later editions

Public Domain
Language: Ελληνικά (Greek, Ancient)
Dialect: Koine


2022-11-11

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 29 Apr 2024 from source files dated 21 Feb 2024

eBible.org certified