Η Καινή Διαθήκη

1904 Patriarchal Greek New Testament with 20 correcctions from later editions

Public Domain
Language: Ελληνική (Greek, Ancient)
Dialect: Koine


2022-11-11

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 22 Apr 2023 from source files dated 20 Apr 2023

eBible.org certified