16
Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. Κατὰ μίαν * ⸂ σαββάτων RP f35 TR ¦ σαββάτου TNT2 WH NA NIV SBL ⸂σαββάτων⸃ ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω, θησαυρίζων ὅ τι *2 ἂν RP f35 TR ¦ ἐὰν TNT2 WH NA NIV SBL 2ἂν⸃ *3 εὐοδῶται RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ εὐοδοῦται f35 3εὐοδῶται,⸃ ἵνα μή, ὅταν ἔλθω, τότε λογίαι γίνωνται. Ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς * ⸂ ἐὰν RP f35 TR WH NA NIV SBL ¦ ἂν TNT2 ⸂ἐὰν⸃ δοκιμάσητε δι᾽ ἐπιστολῶν, τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ· ἐὰν δὲ * ⸉ ᾖ ἄξιον RP f35 TR ¦ ἄξιον ᾖ TNT2 WH NA NIV SBL ⸉ᾖ ἄξιον⸊ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται. Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς, ὅταν Μακεδονίαν διέλθω· Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι· πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν * ⸂ παραμενῶ RP f35 TR TNT2 NA27+28 NIV SBL ¦ καταμενῶ WH NA25 ⸂παραμενῶ,⸃ ἢ * ⸋ καὶ RP f35 TR TNT2 NA NIV SBL ¦ – WH ⸋καὶ⸌ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι. Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν· ἐλπίζω * ⸂ δὲ RP f35 TR ¦ γὰρ TNT2 WH NA NIV SBL ⸂δὲ⸃ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος *2 ἐπιτρέπῃ RP f35 TR ¦ ἐπιτρέψῃ TNT2 WH NA NIV SBL 2ἐπιτρέπῃ.⸃ Ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς Πεντηκοστῆς· θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί.
10 Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς καὶ ἐγώ. 11 Μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ· προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός * ⸂ με RP f35 TR WH NA NIV SBL ¦ ἐμέ TNT2 ⸂με·⸃ ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 12 Περὶ δὲ Ἀπολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ.
13 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. 14 Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.
15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί—οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς— 16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις, καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. 17 Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ * ⸂ ὑμῶν RP f35 TR ¦ ὑμέτερον TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ὑμῶν⸃ ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν. 18 Ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν· ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους.
19 Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας· * ⸂ ἀσπάζονται … Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα RP f35 TR ¦ ἀσπάζονται … Ἀκύλας καὶ Πρίσκα TNT2 ¦ ἀσπάζεται … Ἀκύλας καὶ Πρίσκα WH NA NIV SBL ⸂ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα,⸃ σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. 20 Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.
21 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 22 Εἴ τις οὐ φιλεῖ * ⸂ τὸν κύριον Ἰησοῦν χριστόν … τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ RP TR ¦ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν χριστόν … τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ f35 ¦ τὸν κύριον … τοῦ κυρίου Ἰησοῦ TNT2 WH NA NIV SBL ⸂τὸν κύριον Ἰησοῦν χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. Μαράνα θά. 23 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ⸃ μεθ᾽ ὑμῶν.
24 Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ. * ⸋ Ἀμήν. RP f35 TR NIV11 ¦ – TNT2 WH NA NIV73 SBL ⸋Ἀμήν.⸌

*16:2 ⸂ σαββάτων RP f 35 TR ¦ σαββάτου TNT2 WH NA NIV SBL

*16:2 ⸂2 ἂν RP f 35 TR ¦ ἐὰν TNT2 WH NA NIV SBL

*16:2 ⸂3 εὐοδῶται RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ εὐοδοῦται f 35

*16:3 ⸂ ἐὰν RP f 35 TR WH NA NIV SBL ¦ ἂν TNT2

*16:4 ⸉ ᾖ ἄξιον RP f 35 TR ¦ ἄξιον ᾖ TNT2 WH NA NIV SBL

*16:6 ⸂ παραμενῶ RP f 35 TR TNT2 NA27+28 NIV SBL ¦ καταμενῶ WH NA25

*16:6 ⸋ καὶ RP f 35 TR TNT2 NA NIV SBL ¦ – WH

*16:7 ⸂ δὲ RP f 35 TR ¦ γὰρ TNT2 WH NA NIV SBL

*16:7 ⸂2 ἐπιτρέπῃ RP f 35 TR ¦ ἐπιτρέψῃ TNT2 WH NA NIV SBL

*16:11 ⸂ με RP f 35 TR WH NA NIV SBL ¦ ἐμέ TNT2

*16:17 ⸂ ὑμῶν RP f 35 TR ¦ ὑμέτερον TNT2 WH NA NIV SBL

*16:19 ⸂ ἀσπάζονται … Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα RP f 35 TR ¦ ἀσπάζονται … Ἀκύλας καὶ Πρίσκα TNT2 ¦ ἀσπάζεται … Ἀκύλας καὶ Πρίσκα WH NA NIV SBL

*16:22 ⸂ τὸν κύριον Ἰησοῦν χριστόν … τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ RP TR ¦ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν χριστόν … τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ f 35 ¦ τὸν κύριον … τοῦ κυρίου Ἰησοῦ TNT2 WH NA NIV SBL

*16:24 ⸋ Ἀμήν. RP f 35 TR NIV11 ¦ – TNT2 WH NA NIV73 SBL