3
Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν, μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν, καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων * ⸂ ὑμῶν RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ἡμῶν TR ⸂ὑμῶν⸃ ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος· τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾽ * ⸂ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν RP f35 TR ¦ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν⸃ * ⸆ – RP f35 TR ¦ ἐν ἐμπαιγμονῇ TNT2 WH NA NIV SBL ⸆ ἐμπαῖκται, κατὰ τὰς ἰδίας * ⸉ ἐπιθυμίας αὐτῶν RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ αὐτῶν ἐπιθυμίας TR ⸉ἐπιθυμίας αὐτῶν⸊ πορευόμενοι, καὶ λέγοντες, Ποῦ ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; Ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως. Λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας, ὅτι * ⸂ οὐρανοὶ … καὶ γῆ … τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ, δι᾽ ὧν RP f35 TR TNT2 WH NA25+27 NIV SBL ¦ οὐρανοὶ … καὶ γῆ … τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ, δι᾽ ὃν NA28 ⸂οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι, καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι᾽ ὕδατος *2 συνεστῶσα RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ συνεστῶτα f35 2συνεστῶσα,⸃ τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ, δι᾽ ὧν⸃ ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο· οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ * ⸂ τῷ αὐτοῦ RP f35 TNT2 ¦ αὐτοῦ TR ¦ τῷ αὐτῷ WH NA NIV SBL ⸂τῷ αὐτοῦ⸃ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσίν, πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων.
Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη, καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία. Οὐ βραδύνει * ⸋ ὁ RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋ὁ⸌ κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται· ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς * ⸂ ἡμᾶς RP f35 TR ¦ ὑμᾶς TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἡμᾶς,⸃ μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι. 10 Ἥξει δὲ * ⸋ ἡ RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋ἡ⸌ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης *2 ἐν νυκτί RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL 2ἐν νυκτί,⸌ ἐν ᾗ * ⸂ οἱ οὐρανοὶ … καὶ γῆ RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ οὐρανοὶ … καὶ γῆ f35 ⸂οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα *2 λυθήσονται RP f35 TR ¦ λυθήσεται TNT2 WH NA NIV SBL 2λυθήσονται,⸃ καὶ γῆ⸃ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα *3 κατακαήσεται RP f35 TR ¦ εὑρεθήσεται TNT2 WH NA25+27 NIV SBL ¦ οὐχ εὑρεθήσεται NA28 3κατακαήσεται.⸃ 11 Τούτων * ⸂ οὖν RP f35 TR TNT2 ¦ οὕτως WH NA NIV SBL ⸂οὖν⸃ πάντων λυομένων, ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, 12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας, δι᾽ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται, καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται; 13 Καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ.
14 Διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες, σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ. 15 Καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν * ⸉ αὐτῷ δοθεῖσαν RP f35 TR ¦ δοθεῖσαν αὐτῷ TNT2 WH NA NIV SBL ⸉αὐτῷ δοθεῖσαν⸊ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν· 16 ὡς καὶ ἐν πάσαις * ⸋ ταῖς RP f35 TR NA28 SBL ¦ – TNT2 WH NA25+27 NIV ⸋ταῖς⸌ ἐπιστολαῖς, λαλῶν * ⸂ ἐν αὐταῖς περὶ τούτων· ἐν οἷς ἔστιν RP ¦ ἐν αὐταῖς περὶ τούτων· ἐν οἷς ἐισὶν f35 ¦ ἐν αὐταῖς περὶ τούτων· ἐν οἷς ἔστι TR ¦ ἐν αὐταῖς περὶ τούτων· ἐν αἷς ἔστιν TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἐν αὐταῖς περὶ τούτων· ἐν οἷς ἔστιν⸃ δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι *2 στρεβλοῦσιν RP f35 TR TNT2 WH NA25+27 NIV SBL ¦ στρεβλώσουσιν NA28 2στρεβλοῦσιν,⸃ ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφάς, πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν. 17 Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε, ἵνα μή, τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες, ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ. 18  * ⸂ Αὐξάνετε RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ Αὐξάνητε f35 ⸂Αὐξάνετε⸃ δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ χριστοῦ. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. * ⸋ Ἀμήν. RP f35 TR TNT2 NA27 NIV SBL ¦ – WH NA25+28 ⸋Ἀμήν.⸌

*3:2 ⸂ ὑμῶν RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ἡμῶν TR

*3:3 ⸂ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν RP f 35 TR ¦ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν TNT2 WH NA NIV SBL

*3:3 ⸆ – RP f 35 TR ¦ ἐν ἐμπαιγμονῇ TNT2 WH NA NIV SBL

*3:3 ⸉ ἐπιθυμίας αὐτῶν RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ αὐτῶν ἐπιθυμίας TR

*3:5 ⸂ οὐρανοὶ … καὶ γῆ … τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ, δι᾽ ὧν RP f 35 TR TNT2 WH NA25+27 NIV SBL ¦ οὐρανοὶ … καὶ γῆ … τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ, δι᾽ ὃν NA28

*3:5 ⸂2 συνεστῶσα RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ συνεστῶτα f 35

*3:7 ⸂ τῷ αὐτοῦ RP f 35 TNT2 ¦ αὐτοῦ TR ¦ τῷ αὐτῷ WH NA NIV SBL

*3:9 ⸋ ὁ RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*3:9 ⸂ ἡμᾶς RP f 35 TR ¦ ὑμᾶς TNT2 WH NA NIV SBL

*3:10 ⸋ ἡ RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*3:10 ⸋2 ἐν νυκτί RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*3:10 ⸂ οἱ οὐρανοὶ … καὶ γῆ RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ οὐρανοὶ … καὶ γῆ f 35

*3:10 ⸂2 λυθήσονται RP f 35 TR ¦ λυθήσεται TNT2 WH NA NIV SBL

*3:10 ⸂3 κατακαήσεται RP f 35 TR ¦ εὑρεθήσεται TNT2 WH NA25+27 NIV SBL ¦ οὐχ εὑρεθήσεται NA28

*3:11 ⸂ οὖν RP f 35 TR TNT2 ¦ οὕτως WH NA NIV SBL

*3:15 ⸉ αὐτῷ δοθεῖσαν RP f 35 TR ¦ δοθεῖσαν αὐτῷ TNT2 WH NA NIV SBL

*3:16 ⸋ ταῖς RP f 35 TR NA28 SBL ¦ – TNT2 WH NA25+27 NIV

*3:16 ⸂ ἐν αὐταῖς περὶ τούτων· ἐν οἷς ἔστιν RP ¦ ἐν αὐταῖς περὶ τούτων· ἐν οἷς ἐισὶν f 35 ¦ ἐν αὐταῖς περὶ τούτων· ἐν οἷς ἔστι TR ¦ ἐν αὐταῖς περὶ τούτων· ἐν αἷς ἔστιν TNT2 WH NA NIV SBL

*3:16 ⸂2 στρεβλοῦσιν RP f 35 TR TNT2 WH NA25+27 NIV SBL ¦ στρεβλώσουσιν NA28

*3:18 ⸂ Αὐξάνετε RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ Αὐξάνητε f 35

*3:18 ⸋ Ἀμήν. RP f 35 TR TNT2 NA27 NIV SBL ¦ – WH NA25+28