12
Alò, SENYÈ a te pale avèk Moïse. Li te di: “Pale avèk fis Israël yo. Di yo: ‘Lè yon fanm ansent e vin fè yon pitit gason, alò, li va pa pwòp pandan sèt jou. Lev 15:19 Tankou nan jou règ li yo, li va pa pwòp. Nan Jen 17:12 uityèm jou a, chè ti pijon pitit gason an va vin sikonsi. Alò, manman li va rete nan pirifikasyon san li pandan trant-twa jou. Li pa pou touche okenn bagay ki konsakre, ni antre nan sanktyè a jiskaske jou pirifikasyon li yo fin akonpli. Men si li pote yon pitit fi, li va pa pwòp pandan de semèn, tankou nan lè règ li. Konsa, li va rete nan san pirifikasyon li an pandan swasann-si jou.
Luc 2:22 “ ‘Lè jou pirifikasyon li yo fin akonpli, pou yon fis, oswa yon fi, li va pote kote prèt la nan pòtay tant asanble a, yon jenn mouton sou laj en an kòm yon ofrann brile, ak yon jenn pijon oswa toutrèl kòm yon ofrann peche. Prèt la, va ofri li devan SENYÈ a. Li va fè ekspiyasyon pou fi a, e konsa, li va netwaye de flo san li an.
“ ‘Sa se lalwa pou sila ki pote pitit yo, kit li mal, kit li femèl. Men si li pa gen mwayen achte yon jenn mouton, alò, li va pote Luc 2:22-24de toutrèl, oswa de jenn pijon, youn pou ofrann brile a, e lòt la pou ofrann peche a. Konsa, Lev 4:26prèt la va fè ekspiyasyon pou li e li va vin pwòp.’ ”

12:2 Lev 15:19

12:3 Jen 17:12

12:6 Luc 2:22

12:8 Luc 2:22-24

12:8 Lev 4:26