^
Luka
Gabatarwa
An yi faɗar haihuwar Yohanna Mai Baftisma
Annabcin haihuwar Yesu
Maryamu ta ziyarci Elizabet
Waƙar Maryamu
Haihuwar Yohanna Mai Baftisma
Waƙar Zakariya
Haihuwar Yesu
Makiyaya da Mala’iku
Miƙa Yesu a haikali
Yesu a haikali
Yohanna Mai Baftisma ya shirya hanya
Baftismar Yesu da kuma asalinsa
Gwajin Yesu
An ƙi Yesu a Nazaret
Yesu ya fitar da mugun ruhu
Yesu ya warkar da mutane da yawa
Kiran almajirai na farko
Warkar da kuturu
Yesu ya warkar da shanyayye
Kiran Lawi
An tuhumi Yesu a kan azumi
Ubangijin Asabbaci
Manzanni sha biyu
Albarku da la’anu
Ƙaunar abokan gāba
Ba wa waɗansu laifi
Itace da ’ya’yansa
Mai gini mai hikima da mai gini marar hikima
Bangaskiyar jarumin Roma
Yesu ya tā da ɗan gwauruwa
Yesu da Yohanna Mai Baftisma
Mace mai zunubi ta shafe wa Yesu turare
Misalin mai shuka
Fitila a kan wurin ajiye fitila
Mahaifiyar Yesu da ’yan’uwansa
Yesu ya kwantar da ruwa da iska
Warkar da mai aljanu
Yarinya da ta mutu da mace marar lafiya
Yesu ya aiki sha biyun
Yesu ya ciyar da dubu biyar
Shaidar Bitrus a kan Yesu
Sāke kamanni
Warkar da yaro mai mugun ruhu
Wa zai zama mafi girma?
Hamayyar Samariyawa
Wahalar bin Yesu
Yesu ya aiki saba’in da biyu
Misalin mutumin Samariya nagari
A gidan Marta da Maryamu
Koyarwar Yesu a kan addu’a
Yesu da Be’elzebub
Alamar Yunana
Fitilar jiki
La’anu a kan Farisiyawa da kuma masanan doka
Faɗakarwa da ƙarfafawa
Misalin wawa mai arziki
Kada ku damu
Zama a faɗake
Ba salama ba sai dai rabuwa
Fahimtar lokuta
A tuba ko a hallaka
Yesu ya warkar da mace gurguwa a ranar Asabbaci.
Misalai na ƙwayar mustad da na yisti
Matsattsiyar ƙofa
Baƙin cikin Yesu domin Urushalima
Yesu a gidan Bafarisiye
Misalin babban biki
Wahalar rayuwar almajiri
Misalin ɓatacciyar tunkiya
Misalin kuɗi da ya ɓace
Misalin ɗa da ya ɓace
Misalin manaja mai wayo
Ƙarin koyarwa
Mai arziki da Lazarus
Zunubi, bangaskiya da aiki
An warkar da kutare goma
Zuwan mulkin Allah
Misalin gwauruwa mai naciya
Misalin Bafarisiye da mai karɓar haraji
Yesu da ƙananan yara
Mai mulki mai arziki
Yesu ya sāke magana a kan mutuwarsa
Makaho mai bara ya sami ganin gari
Zakka mai karɓar haraji
Misalin mina goma
Shiga mai nasara
Yesu a haikali
An yi shakkar ikon Yesu
Misalin ’yan haya
Biyan haraji ga Kaisar
Ba aure a tashin matattu
Kiristi ɗan wane ne?
Bayarwar gwauruwa
Alamun ƙarshen zamani
Yahuda ya yarda ya bashe Yesu
Abincin yamma na ƙarshe
Yesu ya yi addu’a a Dutsen Zaitun
An kama Yesu
Bitrus ya yi mūsun sanin Yesu
Masu gadi sun yi wa Yesu ba’a
Yesu a gaban Bilatus da Hiridus
Gicciyewa
Mutuwar Yesu
Binne Yesu
Tashin Yesu daga matattu
A hanyar Emmawus
Yesu ya bayyana ga almajirai
Tashi zuwa sama