Biblica® Buɗaɗɗen Littafi Mai Tsarki, Sabon Rai Don Kowa™

Ru’uya ta Yohanna