2
HE poe kaula wahahee kekahi mamua iwaena o na kanaka, pela no e hiki mai auanei kekahi poe kumu wahahee iwaena o oukou, ua lakou no e hoike malu mai i na manao ku e, e make ai, e hoole ana i ka Haku nana lakou i kuai mai, a e hooili ana i ka make koke maluna o lakou iho.
E nui loa no hoi ka poe hahai mamuli o ko lakou aoao hewa; a no lakou o olelo hoinoia'i ka aoao oiaio.
A no ka puniwaiwai, e kuai no lakou ia oukou, me ka olelo wahahee; aole hoi e hookaulua loa ko lakou hoohewaia, aole e hiamoe ko lakou make.
No ka mea, ina aole i aloha mai ke Akua i na anela i hewa, aka, kiola no ia lakou ilalo i ka po, me ka paa i na kaula o ka pouli, i malamaia'i no ka hoahewaia;
Aole hoi i aloha mai i kela ao kahiko, o Noa wale no kana i hoola ae, o ka walu no ia, he mea hoike ma ka pono, a hoouhi mai i ke kaiakahinalii maluna o kela ao o ka poe aia;
A puhi aku no hoi i na kulanakauhale o Sodoma a me Gomora a lehu, me ka hoohewa e make mainoino, e hoolilo ana ia lakou i hoailona e ao ai i ka poe aia ma ia hope;
Ua hoopakele no hoi ia Lota i ke kanaka pono, i uluhua i ka poe aia e noho makaleho ana;
(No ka mea, o ua kanaka pono la, i kona noho pu ana me lakou, hoehaeha oia i kona naau pono i kela la i keia la, i ka ike ana, a i ka lohe ana i ka lakou hana hewa ana;)
Ua ike no ka Haku e hoopakele ae i ka poe haipule mai ka hoowalewaleia ae, a e hoana e hoi i ka poe hewa, no ka la hookolokolo i hoopaiia mai lakou.
10 O lakou mua, o ka poe hahai mamuli o ke kino, ma ke kuko i na mea haumia. me ka hoowahawaha i na'lii. He poe haanou wale lakou, a hoopaa, aole makau i ka olelo ino i na'lii.
11 Aka, o na anela, o ka poe oi aku ka ikaika, a me ka mana, aole lakou i hoike ae imua o ka Haku i ka manao hoohewa ia lakou.
12 Aka, o keia poe, e Mike me na holoholona maoli, i hanaia i mea e hopuia'i e pepehiia, pela lakou e olelo iho nei i na mea a lakou i hoomaopopo ole ai; a e make hoi lakou iloko o ko lakou hewa iho:
13 E ukuia hoi lakou i ka uku o ka hewa; no ka mea, ua manao lakou he mea lealea ke hoohaunaele i ke ao; he palahea lakou, a he kikohukohu, ua olioli lakou i ko lakou wahahee ana, i ka lakou ahaaina pu ana me oukou.
14 Ua niua na maka i na wahine moe kolohe, aole hiki ke hooki i ka hewa, e kumakaia ana i na uhane ku kapekepeke; ua maa loa ko lakou naau i ka puni waiwai; he poe keiki i ahewaia.
15 Ua haalele lakou i ko ala o ka pono ua hele hewa me ka hahai aku ma ka aoao o Balaama a Bosora, ka mea i makemake i ka uku o ka hewa;
16 Aka, ua aoia mai oia no kona hewa; na ka hoki leo ole i olelo mai me ka leo kanaka, a papa mai la i ka pupule o ua kaula la.
17 He poe punawai wai ole lakou, he poe ao lakou i lele ino i ka makani; no lakou i malamaia'i ka poeleele o ka pouli mau loa.
18 No ka mea, i ko lakou haanui ana ma ka mea lapuwale, ke hoowalewale nei lakou iloko o ke kuko o ke kino a me ka makaleho wale, i na mea i haalele aku i ka poe e noho ana ma ka hewa.
19 Hai mai la lakou, he luhi ole ia no lakou la, aka, e luhi ana lakou iho malalo o ka hewa; no ka mea, ma ka mea i pio ai kekahi, ua hooluhiia oia malaila.
20 No ka mea, ina lakou i haalele i ka paumaele o ke ao nei, no ka ike ana i ka Haku a me ka Hoola, o Iesu Kristo, a mahope iho, hihia hou, a lilo ilaila, ua oi aku ka ino o ko lakou hope, i ko ka mua.
21 Ina ua ike ole lakou i ka aoao o ka pono, e aho no ia, mamua o ko lakou ike ana, a mahope iho haalele i ka olelo hemolele i haawiia mai na lakou.
22 Aka, ua hookoia ia lakou ka olelo oiaio, Ua hoi hou ka ilio i kona luai iho, a me ka puaa hoi i holoiia, i kona haluku ana iloko o ke kiolepo.