2
O OUKOU hoi kekahi, oka poe i make iloko o na hala a me na hewa;
Ma ia mau mea oukou i hele ai mamua, ma ka aoao o keia ao, mamuli o ke alii ikaika o ka lewa, o ka uhane e hooikaika ana iloko o na keiki hoolohe ole.
Me lakou hoi makou a pau i noho ai mamua ma na kuko newa o ko makou kino, e hana ana i na raakemake o ke kino a mo ka naau; a ma ka aoao maoli he poe keiki makou no ka inainaia, e like me na mea e ae.
Aka, o ke Akua, ka mea i piha i ko aloha, ma kona makemake nui ana i makemake mai ai ia kakou,
I ko kakou wa make i na hala, ua hoola mai oia ia kakou pu me Kristo, (ma ka lokomaikai oukou e ola'i;)
A ua hoala pu ae la, a ua hoonoho pu iho la hoi ia kakou i kahi lani ma o Kristo Iesu la:
I hoike mai ai oia i na manawa mahope aku i ka nui loa o kona lokomaikai, ma ka hana maikai mai ia kakou ma o Kristo Iesu la.
No ka mea, e hoolaia oukou i ka lokomaikai ma ka manaoio; aole hoi no oukou iho keia; he mea haawiia mai ia e ke Akua:
Aole no na hana ana, o kaena auanei kekahi.
10 No ka mea, o kakou kana hana i hanaia ma o Kristo Iesu la, no na hana maikai, a ke Akua i hoomakaukau e mai ai, i haele kakou malaila.
 
11 No ia hoi, e hoomanao oukou, he lahuikanaka e oukou mamua ma ke kino, i kapaia he okipoepoe ole e ka poe i kapaia he okipoepoeia ma ke kino e na lima.
12 Ia manawa, aole oukou i ike ia Kristo, he poe malihini oukou i ke aupuni o ka Iseraela, a he poe kanaka e i na berita o ka olelo hoopomaikai, aole o oukou manaolana, a he poe mea Akua ole ma koia ao.
13 Aka, i neia manawa iloko o Kristo Iesu, o oukou ka poe i mamao aku mamua, ua hookokokeia mai ma ko koko o Kristo.
14 No ka mea, oia ko kakou mea hookuikahi, ka i hoolilo i na mea elua i hookahi, a ua wawahi iho hoi i ka paku hookaawale iwaena;
15 Ua hoopau ae la hoi oia ma kona kino i ka mea e inaina ai, oia ko kanawai no na kauoha e me na kapu, i hoolilo ai oia i na mea elua i kanaka hou hookahi malalo iho ona, pela e hookuikahi ana;
16 I hoomalu ai hoi oia ia laua elua no ke Akua iloko o ke kino hookahi ma ke kea, e hoopau ana malaila i ka mea e inaina ai:
17 Ua hele mai hoi, a hai mai la i ka olelo hoomalu ia oukou i ka poe mamao aku a me ka poe kokoke.
18 No ia hoi, ua loaa ia kakou i na poe elua ka hookipaia e ia iloko o ka Makua ma ka Uhane hookahi.
19 Nolaila hoi, aole oukou he poe malihini a me ka poe kanaka e, aka, he poe kamaaina pu oukou me na haipule a me na ohua o ke Akua:
20 Ua kukuluia oukou maluna o ke kahua a na lunaolelo a me na kaula, o Iesu Kristo iho no ka pohaku kumu o ke kihi.
21 A ua kapili pono ia ka hale a pau ma o na la, a lilo ae la ia i luakini laa no ka Haku.
22 Ilaila hoi oukou i kapili pu ia'i, i wahi e noho ai o ke Akua ma ka Uhane.