3
NO keia mea, he paahao wau o Paulo na Kristo Iesu, no oukou no ko na aina e;
No ka mea, ua lohe no oukou i ka oihana lokomaikai o ke Akua ana i haawi mai ai ia'u no oukou.
Ma ka hoikeia i hoakaka mai ai oia iau i ka mea ikea ole; ka mea a'u i palapala pokolo aku ai mamua;
A heluhelu oukou, e ike auanei oukou ilaila i kuu ike ana i ka mea ikea ole no Kristo,
I ka mea i hoike ole ia mai i na keiki a kanaka i na hanauna mamua, e like me ia i hoikeia mai e ka Uhane i neia manawa i kana poe lanaolelo hoano a me na kaula;
I lilo ai na lahuikanaka e i poe hoahooilina, i kino hookahi, i poe hoalawe pu i ka olelo hoopomaikai no Kristo ma ka euanelio.
No ia mea i hooliloia'e au i kahuna, ma ka haawina lokomaikai o ke Akua ana i haawi mai ai ia'u, ma ka ikaika o kona mana.
Ua haawiia mai keia lokomaikai ia'u, i ka mea uuku iho o na haipule uuku loa a pau, e hai aku ai au i na lahuikanaka e i ka waiwai kupanaha o Kristo;
A e hoike aku hoi i na kanaka a pau i ke ano o ka mea pohihihi i hunaia mai ke kumu mai iloko o ke Akua, nana i hana na mea a pau ma o Iesu Kristo la:
10 I hoikeia aku ai ma ka ekalesia i na alii a i na mea mana o ka lani, ka nui loa o ko ke Akua akamai,
11 E like me kona manao kahiko loa ana i hooko ai ia Kristo Iesu ko kakou Haku:
12 Ua loaa mai ia kakou ma ona la ka olelo wiwo ole, me ka hookipaia a me ka manaolana ma ka manaoio ia ia.
13 Nolaila, ke noi aku nei au e pauaho ole oukou i kuu pilikia ana no oukou, o ka oukou ia e pomaikai ai.
 
14 No keia mea, ke kukuli nei no au imua o ka Makua o ko kakou Haku o Iesu Kristo,
15 Nona hoi i kapaia mai ka inoa o ka ohana a pau ma ka lani, a ma ka honua,
16 I haawi mai ai oia ia oukou, ma ka nui o kona mini, e hooikaika nui ia mai ke kanaka oloko e kona Uhane;
17 I noho ai o Kristo iloko o ko oukou naau ma ka manaoio; i hoopaaia oukou i ke aa a i hookumuia ma ke aloha,
18 I hiki ia oukou ke ike me na haipule a pau i ka laula, a me ka loa, a me ka hohonu, a me ke kiekie;
19 I ike hoi oukou i ke aloha o Kristo, i ka mea e pakela ana i ka ike; i hoopihaia no hoi oukou i ka mea a pau a ke Akua i piha ai.
 
20 A o ka mea nona ka mana e hana mai ai i na mea a pau a kakou e noi aku ai, a e manao iho ai, a nui loa aku hoi, ma ka mana e hooikaika ana iloko o kakou,
21 Ia ia ka hoonaniia'ku e ka ekalesia ma o Kristo Iesu la, i na manawa a pau, mahope mau loa aku. Amene.