4
NO ia mea, owau ka paahao no ka Haku, ke nonoi aku nei ia oukou, e hele oukou ma ka mea e ku i ke koho ana a oukou i kohoia mai ai.
Me ka haahaa nui o ka naau, a me ke akahai, a me ka hoomanawanui hoi, a e ahonui aku kekahi i kekahi me ke aloha.
E hooikaika oukou e hoomau i ka lokahi ana o ka manao, ma ke apo o ke kuikabi.
Hookahi no kino, hookahi hoi Uhane, e like me ka oukou i kohoia mai ai i ka manaolana hookahi o ko oukou kohoia ana:
Hookahi no Haku, hookahi manaoio, hookahi bapetizo ana;
Hookahi hoi Akua, ka Makua o na mea a pau, oia maluna o na mea a pau, ma na mea a pau a iloko hoi o kakou a pau.
Ua haawiia mai hoi ka lokomaikai ia kakou a pau, e like me ke ana a Kristo i haawi mai ai.
Nolaila, i olelo mai ai oia, I kona pii ana iluna, ua kai pio ia i ka poe i pio, a haawi mai la hoi i na haawina i kanaka.
(A o keia, Ua pii aku la ia iluna heaha anei ia mea, i ole kela i iho ae mamua i na wahi malalo ae o ka honua?
10 O ka mea i iho ae ilalo, oia no ka mea i pii aku maluna ae o ka lani kiekie loa, i hoopiha ai oia i na mea a pau.)
11 Ua hoolilo iho la oia i kekahi poe i lunaolelo; a i kekahi poe i kaula; a i kekahi poe i kahuna hai olelo; a i kekahi poe i kahu ekalesia a me na kumu;
12 I mea e hooponopono ai i na haipule no ka oihana kahuna, a no ke kukulu paa ana i ke kino o Kristo:
13 A hiki aku kakou a pau i ka lokahi ana o ka manaoio, a me ka ike aku i ke Keiki a ke Akua, a lilo i kanaka makua, i poe naauao loa ma na mea o Kristo:
14 I kamalii ole ai kakou ma ia hope aku i ka alealeia a me ka lauwiliia e na makani a pau o ka olelo, ma ka apiki a kanaka, a me ka maalea a lakou e imi ai i ka hoopunipuni;
15 Aka, e olelo oiaio aku ana me ke aleha, i nui ae kakou i na mea a pau iloko ona, oia o Kristo o ke poo.
16 Ua kapili pono ia ke kino a pau e ia a paa i ke kokuaia mai e na ami a pau, ua hoonui ae la oia i ke kino e like me ke ano o ka ikaika o kela lala o keia lala, no ke kukulu paa ana ia ia iho ma ke aloha.
 
17 O keia hoi ka'u e olelo aku nei, a hoike aku hoi ma ka I Haku, mai haele hou oukou e like me na lahuikauaka e ma ka lapuwale o ko lakou naau:
18 Ua poeleele ko lakou manao ana, ua mamao loa mai ke ola aku o ke Akua, uo ka naaupo iloko o lakou, a me ka paakiki o ko lakou naau:
19 A no ko lakou makau ole, ua hoolilo ia lakou iho i ka makaleho, e hana aku ai i ka haumia a pau me ka makermake.
20 Aka, aole pela ka oukou i ao aku ai i ka Kristo:
21 Ina paha i lohe oukou i kana, i aoia hoi oukou e ia, e like me ka oiaio iloko o Iesu:
22 A no ka noho ana mamna, e haalele aku oukou i ke kanaka kahiko i haumia i na kuko hewa hoopunipuni:
23 E hoano hou ia hoi oukou ma ka mauao ana o ko oukou naau;
24 E hoaahu iho hoi oukou i ke kanaka hou, i hanaia mamuli o ke Akua ma ka pono a me ka hemolele io.
 
25 Nolaila, e haalele oukou i ka wahahee, e olelo oiaio aku hoi kela mea keia mea a pau i kona hoalauna; no ka mea he mau lala kakou o kekahi me kekahi.
26 A i huhu oukou, e ao o hewa auanei: mai hoomau i ko oukou inaina a napoo ka la.
27 Aole hoi e haawi aku oukou i kauwahi no ka diabolo.
28 O ka mea i aihue, mai aihue hou aku ia: aka hoi, e hana ia, e hooikaika ana me na lima i ka mea maikai, i loaa'i ia ia ka mea e haawi aku na ka mea nele.
29 Mai hoopuka ae oukou i ka olelo ino mai loko mai o ko oukou waha; aka, o ka olelomaikai no ke ku paa ana, hooluolu aku ai ia i ka poe lohe.
30 Mai hooeha hoi i ka Uhane Hemolele o ke Akua, nana oukou i hoailona mai no ka la e hoolaia mai ai.
31 E hookaawaleia na mea awaawa a pau mai o oukou aku, a me ka inaina, ka huhu, ka uwa, ka olelo ino, a me ka manao ino a pau.
32 E lokomaikai oukou i kekahi e kekahi, e aloha aku me ka naau, e kala ana hoi kekahi i kekahi, e like me ka ke Akua i kala mai ai i ko oukou ma o Kristo la.