26
MAHOPE mai o ke ahulau, olelo mai la o Iehova ia Mose a me Eleazara ke keiki a Aarona ke kahuna, i mai la,
E helu olua i ke anaina kanaka a pau o na mamo a Iseraela, i na mea o na makahiki he iwakalua a keu aku, ma ka ohana o ko lakou kupuna, i na mea a pau o ka Iseraela e hiki ke hele i ke kaua.
Olelo aku la o Mose laua o Eleazara ke kahuna ia lakou ma na papu o Moaba, ma Ioredane e ku pono ana i Ieriko, i aku la,
[E helu oukou i na kanaka,] o na makahiki he iwakalua a keu aku, e like me ka Iehova i kauoha mai ai ia Mose a i na mamo a Iseraela i hele mai mailoko mai o ka aina o Aigupita.
 
O Reubena ka makahiapo a Iseraela: o na keiki a Reubena, o Hanoka, nana ka ohana o ka Hanoka: na Palu ka ohana o ka Palu:
Na Heserona ka ohana o ka Heserona: na Karemi ka ohana o ka Karemi.
Oia na ohana o ka Reubena: a o ka poe o lakou i heluia, he kanahakumamakolu na tausani, ehiku haneri a me kanakolu.
O na keiki a Palu, o Eliaba.
A o na keiki a Eliaba, o Nemuela, o Datana a me Abirama: oia ua Datana a me Abirama la, na mea i kaulana iloko o ke anaina kanaka, i na mea i ku e ia Mose a me Aarona iwaena o ko Kora poe, i ka wa a lakou i ku e aku ai ia Iehova:
10 A hamama ae la ka honua i kona waha, a ale iho la ia lakou a me Kora, i ka manawa i make ai ua poe la, a i ka wa i ai mai ai ke ahi i elua haneri kanaka a me kanalima: a lilo lakou i hoailona.
11 Aole nae i make na keiki a Kora.
 
12 O na keiki a Simeona ma ko lakou mau ohana: no Nemuela ka ohana o ka Nemuela: na Iamina ka ohana o ka Iamina: na Iakina ka ohana o ka Iakina:
13 Na Zera ka ohana o ka Zera: na Saula ka ohana o ka Saula.
14 Oia na ohana o ka Simeona, he iwakaluakamamalua tausani, me na haneri keu elua.
 
15 O na keiki a Gada ma ko lakou mau ohana: na Zepora ka ohana o ka Zepora: na Hagi ka ohana o ka Hagi: na Suni ka ohana o ka Suni:
16 Na Ozeni ka ohana o ka Ozeni: na Eri ka ohana o ka Eri:
17 Na Aroda ka ohana o ka Aroda: na Areli ka ohana o ka Areli.
18 Oia na ohana o na mamo a Gada, ma ka poe o lakou i heluia, he kanaha tausani a me na haneri elima.
 
19 O na keiki a Iuda, o Era a me Onana: a make iho la o Era laua o Onana ma ka aina o Kanaana.
20 A o na keiki a Iuda ma ko lakou mau ohana; na Sela ka ohana o ka Sela: na Pareza ka ohana o ka Pareza: na Zera ka ohana o ka Zera:
21 A o na keiki a Pareza: na Hezerona ka ohana a ka Hezerona: na Hamula ka ohana o ka Hamula.
22 Oia na ohana o ka Iuda ma ka poe o lakou i heluia, he kanahikukumamaono tausani, a me na haneri keu elima.
 
23 O na keiki a Isakara ma ko lakou mau ohana: na Tola ka ohana o ka Tola: na Pua ka ohana o ka Puni:
24 Na Iasuba ka ohana o ka Iasuba: na Simerona ka ohana o ka Simerona.
25 Oia na ohana o ka Isakara, ma ka poe o lakou i heluia; he kanaonokumamaha tausani a me na haneri ekolu.
 
26 O na keiki a Zebuluna ma ko lakou mau ohana: na Sereda ka ohana o ka Sereda: na Elona ka ohana o ka Elona: na Iaheleela ka ohana o ka Iaheleela.
27 Oia na ohana o ka Zebuluna, ma ka poe o lakou i heluia, he kanaono tausani a me na haneri elima.
 
28 O na keiki a Iosepa ma ko lakou ohana, o Manase a me Eperaima.
29 No na keiki a Manase: na Makira ka ohana o ka Makira: na Makira o Gileada: na Gileada ka ohana o ka Gileada.
30 Eia na keiki a Gileada: na Iezera ka ohana o ka Iezera: na Heleka ka ohana o ka Heleka:
31 A na Aseriela ka ohana o ka Aseriela: a na Sekema ka ohana o ka Sekema:
32 A na Semida ka ohana o ka Semida: a na Hepera ka ohana o ka Hepera.
 
33 Aohe keikikane a Zelopehada ke keiki a Hepera, he mau kaikamahine nae: eia na inoa o na kaikamahine a Zelopehada, o Mala, o Noa, o Hogela, o Mileka a me Tireza.
34 Oia na ohana o ka Manase, a o ka poe o lakou i heluia, he kanalimakumamalua tausani a me na haneri ehiku.
 
35 Eia na keiki a Eperaima ma ko lakou mau ohana: na Sutela ka ohana o ka Sutela: na Bekera ka ohana o ka Bekera: na Tahana ka ohana o ka Tahana:
36 Eia hoi na keiki a Sutela: na Erana ka ohana a ka Erana.
37 Oia na ohana a na keiki a Eperaima ma ka poe o lakou i heluia, he kanakolukumamalua tausani, a me na haneri elima. Oia na keiki a Iosepa ma ko lakou mau ohana.
 
38 O na keiki a Beniamina ma ko lakou mau ohana: na Bela ka ohana o ka Bela: na Asebela ka ohana o ka Asebela: na Ahirama ka ohana o ka Ahirama.
39 Na Supama ka ohana o ka Supama, na Hupama ka ohana o ka Hupama.
40 Eia na keiki a Bela, o Areda laua o Naamana: [na Areda] ka ohana o ka Areda: na Naamana ka ohana o ka Naamana:
41 Oia na keiki a Beniamina ma ko lakou mau ohana: a o ka poe o lakou i heluia, he kanahakumamalima tausani me na haneri keu eono.
 
42 Eia na keiki a Dana ma ko lakou mau ohana: na Suhama ka ohana o ka Suhama: oia na ohana a Dana ma ko lakou mau ohana.
43 O na ohana a pau o ka Suhama, ma ka poe o lakou i heluia, he kanaonokumamaha tausani me na haneri keu eha.
 
44 O na keiki a Asera, ma ko lakou mau ohana: na Iimena ka ohana o Iimena: na Iesui ka ohana o ka Iesui: na Beria ka ohana o ka Beria.
45 O na keiki a Beria: na Hebera ka ohana o ka Hebera: na Malekiela ka ohana o ka Malekiela.
46 A o Sara ka inoa o ke kaikamahine a Asera.
47 Oia na ohana o na keiki a Asera, ma ka poe o lakou i heluia, he kanalimakumamakolu tausani me na haneri keu eha.
 
48 O na keiki a Napetali ma ko lakou mau ohana: na Iahezela ka ohana o ka Iahezela: na Guni ka ohana o ka Guni:
49 Na Iezera ka ohana o ka Iezera: na Silema ka ohana o ka Silema.
50 Oia na ohana a Napetali ma ko lakou mau ohana: a o ka poe o lakou i heluia, he kanahakumamalima tausani, a me na haneri eha.
 
51 Eia ka poe i heluia o na mamo a Iseraela; eono haneri me kumamakahi tausani, ehiku haneri me kanakolu.
 
52 Olelo mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
53 No lakou e puunaueia ka aina i hooilina, e like me ka helu ana i na inoa.
54 No ka poe nui, e hoonui ae oe i kona aina, a no ka poe uuku iho, e houuku iho oe i kona aina: no kela mea keia mea e haawiia kona aina e like me ka nui o kona poe i heluia.
55 Aka, e puunaueia ka aina ma ka hailona ana; ma na inoa o na ohana kupuna lakou e komo ai i ka aina.
56 Ma ka hailona ana e puunaueia'i kona aina iwaena o ka poe nui a me ka poe uuku.
 
57 Eia ka poe i heluia o ka Levi ma ko lakou mau ohana: na Geresona ka ohana o ka Geresona: na Kohata ka ohana o ka Kohata: na Merari ka ohana o ka Merari.
58 Eia na ohana o ka Levi: ka ohana o ka Libeni, ka ohana o ka Heberona, ka ohana o ka Maheli, ka ohana o ka Musi, ka ohana o ka Korata: na Kohata o Amerama.
59 A o ka inoa o ka wahine a Amerama, oia o Iokebeda, ke kaikamahine a Levi, ka mea i hanau na Levi ma Aigupita: nana no i hanau na Amerama o Aarona laua o Mose, a me Miriama ko laua kaikuwahine.
60 A hanau na Aarona o Nadaba, o Abihu, o Eleazara a me Itamara.
61 A make iho la o Nadaba laua o Abihu, ia laua i mohai aku ai i ke ahi e imua o Iehova.
62 O ka poe o lakou i heluia, he iwakaluakumamakolu tausani, he poe kane wale no o ka malama hookahi a keu aku: aole no lakou i heluia iwaena o na mamo a Iseraela, no ka mea, aole i haawiia he aina no lakou iwaena o na mamo a Iseraela.
 
63 Oia ka poe i heluia e Mose laua o Eleazara ke kahuna; na laua no i helu i na mamo a Iseraela ma na papu o Moaba, ma Ioredane o Ieriko.
64 Aka, iwaena o keia poe, aole kekahi kanaka o ka poe a Mose laua o Aarona ke kahuna i helu ai, i ko lakou helu ana i na mamo a Iseraela ma ka waonahele o Sinai.
65 No ka mea, i olelo mai o Iehova no lakou, He oiaio e make no lakou ma ka waonahele. Aole kekahi o lakou i koe, o Kaleba wale no, o ke keiki a Iepune, laua o Iosua ke keiki a Nuna.