27
A LAILA hide mai na kaikamahine a Zelopehada, ke keiki a Hepera, ke keiki a Gileada, ke keiki a Makira, ko keiki a Manase, no na ohana a Manase ke keiki a Iosepa: eia hoi na inoa o kana mau kaikamahine; o Mahela, o Noa, o Hogela, o Mileka a me Tireza.
Ku no lakou imua o Mose, imua hoi o Eleazara ke kahuna, a imua o na luna, a imua hoi o ke anaina kanaka a pau, ma ka puka o ka halelewa anaina, i mai la,
Ua make ko makou makuakane ma ka waonahele, aole no ia me ka poe i hoakoakoa pu e ku e ia Iehova me e Kora ma; aka, make no in iloko o kona hewa iho no, aole hoi ana keikikane.
No ke aha la e laweia'ku ai ka inoa o ko makou makuakane maiwaena aku o kona ohana, no kona nele i ke keikikane? E haawi mai no makou i wahi e noho ai iwaena o na hoahanau o ko makou makuakane.
A lawe aku la o Mose i ko lakou mea imua o Iehova.
 
Olelo mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
Ke olelo pono mai nei no na kaikamahine a Zelopehada: e haawi io aku no oe i aina hooili iwaena o na hoahanau o ko lakou makuakane: a e hoolilo oe i ka aina hooili o ko lakou makuakane no lakou.
A e olelo aku oe i na mamo a Iseraela, e i aku, Ina make kekahi kanaka, aole ana keikikane, alaila e hoolilo oe i kona aina i hooili no kana kaikamahine.
Ina aole hoi he kaikamahine nana, e haawi aku oukou i kona aina hooili no kona mau hoahanau.
10 A i ole ona hoahanau, alaila e haawi aku oukou i kona aina hooili no na hoahanau o kona makuakane
11 A i ole na hoahanau o kona makuakane, alaila e haawi aku oukou i kona aina hooili no kona hoahanau e kokoke mai ana ma kona ohana, a e lilo ia nona: a e lilo ia i kanawai hoopono no na mamo a Iseraela, e like me ka ke Akua i kauoha wai ai ia Mose.
 
12 Olelo mai la o Iehova ia Mose, E pii aku oe i keia kuahiwi o Abarima, e nana i ka aina a'u i haawi aku ai no na mamo a Iseraela.
13 A pau kou nana ana, o oe hoi kekahi e hui pu ia'ku me kou poe kanaka, e like mo kou kaikuaana o Aarona i hui pu ia'ku ai.
14 No ka mea, ua ku e mai olua i ka'u olelo ma ka waonahele o Zina, kahi i hakaka'ai ke anaina kanaka; aole olua i hoano mai ia'u ma ka wai imua o ko lakou mau maka: oia ka wai o Meriba ma Kadesa ma ka waonahele o Zina.
 
15 Olelo aku la o Mose ia Iehova, i aku la,
16 Na Iehova, na ke Akua o na uhane o kanaka a pau e hoonoho i kekahi kanaka maluna o ke anaina kanaka,
17 Nana e hale aku imua o lakou, nana hoi e hele hou mai imua o lakou; nana lakou e kai aku, nana hoi lakou e kai mai; i like ole ai ke anaina kanaka o Iehova me na hipa kahu ole.
 
18 I mai la o Iehova ia Mose, E lawe oe ia Iosua ke keiki a Nuna, he kanaka iloko ona ka Uhane, a e kau oe i kou lima maluna ona;
19 A e hoonoho ia ia imua o Eleazara ke kahuna, imua hoi o ke anaina kanaka a pau; a e kauoha oe ia ia imua o lakou.
20 E kau aku oe i kekahi o kou hanohano maluna iho ona, i hoolohe mai ai ke anaina kanaka a pau o na mamo a Iseraela.
21 A e ku mai ia imua o Eleazara ke kahuna, nana e ninau mai nona ma ka olelo a ka Urima imua o Iehova: ma kana olelo e hele aku ai lakou, a ma kana olelo hoi lakou e hoi mai ai, oia a me na mamo a pau a Iseraela me ia, o ke anaina kanaka a pau.
22 Hana iho la o Mose, e like me ka Iehova i kauoha mai ai ia ia: lawe aku la oia ia Iosua, hoonoho iho la ia ia imua o Eleazara ke kahuna, imua hoi o ke anaina kanaka a pau.
23 Kau aku la ia i kona mau lima maluna iho ona, a kauoha aku la ia ia, e like me ka Iehova i kauoha mai ai ma ka lima o Mose.