28
I A oe, e Iehova, e kahea aku ai au e kuu pohaku, mai hookuli mai oe ia'u; O like auanei au me ka poe iho ilalo o ka Iua, ke hookuli mai oe ia'u.
E hoolohe mai i ka leo o ka'u pule, i ko'u kahea ana'ku ia oe, I ka hapai ana o kuu mau lima i kou wahi hoano.
Mai alako ae ia'u me ka poe aia, me ka poe hana hewa, Ka poe olelo aloha i ko lakou mau hoalauna, He hewa no nae maloko o ko lakou mau naau.
E haawi ia lakou e like me ka lakou mau hana; A mamuli o ka hewa o ko lakou hooikaika ana; E haawi ia lakou mamuli o ka hana o ko lakou mau lima; E uku ia lakou no ka lakou hana.
No ka mea, aole lakou i manao i na hana a Iehova, Aole hoi i ka hana ana o kona mau lima, E wawahi oia ia lakou, aole e kukulu ia lakou iluna.
 
E hoomaikaiia'ku o Iehova, No ka mea, ua hoolohe mai no ia i ka leo a ka'u mau pule.
O Iehova kuu ikaika a me kuu palekaua; Ia ia i hilinai ai kun naau, a ua kokuaia mai au; Nolaila i hauoli nui ai kuu naau, A ma kuu mele e hoolea aku ai au ia ia.
O Iehova ko lakou ikaika; Oia hoi ka ikaika e ola'i kona mea i poniia.
E hoola i kou poe kanaka, a e hoomaikai i kou hooilina: E hanai ia lakou, a e kaikai ia lakou a mau loa.