31
KE hilinai aku nei au ia oe, e Iehova, aole loa au o hoka; Ma kou pono e hoola mai oe ia'u.
E haliu mai kou pepeiao ia'u, e hoola koke mai ia'u; E lilo oe i pohaku paa no'u, i hale e malu ai e ola'i au.
No ka mea, o oe no ko'u pohaku a me kuu pakaua; Nolaila, no kou inoa e alakai oe ia'u, a e malama mai ia'u.
E kaili oe ia'u mailoko o ka upena a lakou i waiho malu ai no'u; No ka mea, o oe no ko'u ikaika.
Ke haawi aku nei au i kuu uhane iloko o kou lima; Ua hoopakele mai oe ia'u, e Iehova ke Akua oiaio.
 
Ua hoowahawaha au i ka poe manao ma na mea lapuwale hoopunipuni; Aka, ke hilinai aku nei au ia Iehova.
E olioli au, a e hauoli hoi i kou aloha; No ka mea, ua manao mai oe i kuu kaumaha; Ua ike hoi oe i ko'u uhane iloko o ka popilikia;
Aole oe i hoopaa ia'u iloko o ka lima o ka enemi; Ua hooku oe i kuu mau wawae ma kahi akea.
 
E aloha mai oe ia'u, e Iehova, no ka mea, ua pilikia au: Ua pau e kuu maka i ke kaumaha, a me kuu uhane a me kuu opu.
10 No ka mea, ua pau kuu ola nei i ke kaumaha, A me kuu mau makahiki i ka u ana: Ua pau e kuu ikaika no kuu hewa, Ua pauhia hoi ko'u mau iwi.
11 Lilo aku la au i mea hoinoia iwaena o ko'u poe enemi a pau, He mea hoino nui ia iwaena o ko'u mau hoauoho, He mea weliweli no hoi no ko'u mau hoalauna: O ka poe ike mai ia'u mawaho, holo aka lakou mai o'u aku nei.
12 Ua poina hoi au me he kanaka make la i nalo iho: Ua like no hoi au me ka ipu nahaha.
13 No ka mea, ua lohe no au i ka hoino ana o na mea he nui: He makau no ma na aoao a puni; I ka wa i ohumu ku e mai ai lakou ia'u, Kukakuka lakou e kaili wale aku i kuu ola,
 
14 Aka, i hilinai aku au ia oe, e Iehova; I aku la au, o oe no ko'u Akua.
15 Aia no i kou lima kuu mau manawa; E hoopakele oe ia'u i ka lima o ko'u poe enemi, A me ka poe alualu hewa mai ia'u.
16 E hoomalamalama mai kou maka i kau kauwa nei: E hoola mai oe ia'u no ko'u aloha.
17 E Iehova, aole au e hoka, No ka mea, ua kahea aku au ia oe: E hoka ka poe hewa, A e waiho leo ole lakou iloko o ka luakupapau.
18 E hoopaaia na lehelehe hoopunipuni; Na mea olelo hookano me ka haakei, I na mea kaumaha i ku e i ka mea pono.
 
19 Nani ka mea maikai au i hoahu ai no ka poe weliweli ia oe; Au i hana'i hoi no ka poe hilinai ia oe imua o na keiki a kanaka!
20 E huna oe ia lakou ma kahi malu o kou alo mai ka ohumu ana o kanaka; E malama malu oe ia lakou maloko o ka halelewa mai ka paio ana o na elelo.
21 E hoomaikaiia'ku o Iehova: No ka mea, ua hookupanaha oia i kona aloha ia'u iloko o ke kulanakauhale paa.
22 A i kuu wikiwiki, i iho la an, Ua okiia'e no au mai mua'e o kou mau maka; Aka, ua hoolohe mai no hoi oe i ka leo o ka'u pule ana, I kuu kahea ana'ku ia oe.
 
23 E aloha aku ia Iehova, e kona poe haipule a pau; No ka mea, ua malama mai o Iehova i ka poe hoopono, A ua uku nui mai no ia i ka mea hana hookano.
24 E hoolana oukou, a e hooikaika mai oia i ko oukou naau, E ka poe a pau e hilinai ana ia Iehova.