81
E HOOKANI olioli oukou i ke Akua, i ko kakou ikaika: E hooho hauoli i ke Akua o Iakoba.
E hookiekie i ke mele ana, a e ho mai hoi i ka pahu kani, A me ka lira oluolu, a me ka violaumi.
E puhi oukou i ka pu i ka mahina hou, A i ka mahina poepoe hoi no ka la ahaaina.
No ka mea, he olelo paa keia no ka Iseraela, O ke kanawai hoi o ke Akua o ka Iakoba.
Kau no oia i keia i kanawai no ka Iosepa, Ia ia i hele aku ai iwaena o Aigupita; A lohe no hoi au i ka olelo maopopo ole ia'u.
 
Hoopakele ae la au i kona poohiwi i ke kaumaha; Hoopakeleia no hoi kona mau lima i na ipu.
I ka popilikia, kahea mai oe, a hoopakele aku ai ia oe; A pane aku la au ma kahi malu o ka hekili: Hoao aku au ia oe ma na wai o Meriba.
E hoolohe mai, e ko'u poe kanaka, a e ao aku au ia oe; Ina e hoolohe mai oe ia'u, e ka Iseraela;
Mai noho ke akua e ae me oe, Mai kulou hoi imua o ke akua e ae.
10 Owau no o Iehova, kou Akua, Nana oe i lawe mai nei mai ka aina o Aigupita mai; E hoohamama i kou waha, a na'u ia e hoopiha ai.
 
11 Aole nae i hoolohe ko'u poe kanaka i ko'u leo; Aole hoi i makemake mai o ka Iseraela ia'u.
12 Alaila, haawi aku la au ia lakou i ka paakiki o ko lakou naau; A hele hoi lakou ma ko lakou manao iho.
13 Ina i hoolohe ko'u poe kanaka ia'u, Ina i hele o ka Iseraela ma ko'u aoao!
14 Ina ua hoohaahaa koke aku au i ko lakou poe enemi, A ua huli ku e hoi kou lima i ka poe i huhu mai ia lakou:
15 Ina ua huli mai hoi ka poe i huhu ia Iehova, A ua mau loa no ko lakou manawa.
16 Ina ua hanai aku oia ia lakou i ka palaoa maikai; A ua hoomaona hoi au ia oe i ka meli mailoko mai o ka pohaku.