122
O LIOLI aku la au, ia lakou i olelo mai ai ia'u, E hele kakou iloko o ka hale o Iehova.
E ku no ko kakou mau wawae, Maloko o kou mau pukapa, e Ierusalema.
Ua hoonohonohoia o Ierusalema, E like me ke kulanakauhale i kapiliia.
Pii aku no na ohana malaila, Na ohana hoi o Iehova, me kana i kauoha ai i ka Iseraela, E hoolea aku i ka inoa o Iehova.
No ka mea, ua hoonohoia malaila na nohoalii no ka hoopono, Na nohoalii no ka ohana a Davida.
 
E noi aku oukou i maluhia o Ierusalema; E pomaikai auanei ka poe e aloha aku ia oe.
I noho ka maluhia iloko o kou mau pa, A me ka pomaikai iloko o kou halealii.
No ko'u poe hoahanau, a no ko'u poe makamaka, E olelo aku no wau, ano la, i maluhia maloko ou.
No ka hale o Iehova, o ko kakou Akua, E imi aku no wau, i ka pono nou.