134
A IA hoi! e hoomaikai ia Iehova, e na kauwa a pau a Iehova, Na mea e ku ana iloko o ka hale o Iehova i ka po.
E hapai oukou i ko oukou mau lima ma kahi hemolele, A e hoomaikai aku ia Iehova.
E hoopomaikai mai o Iehova ia oe mai Ziona mai, Nana i hana ka lani a me ka honua.