149
E HALELU aku oukou ia Iehova, E oli aku ia Iehova, i ke mele hou, I kona mau halelu hoi ma ke anaina o ka poe haipule.
E lealea o ka Iseraela i ka mea nana ia i hana; E hauoli hoi na keiki a Ziona i ko lakou alii.
E halelu aku lakou i kona inoa ma ka haa ana; E hoolea aku lakou ia ia ma ka pahukani, a me ka lira.
No ka mea, ua lealea o Ivhova i kona poe kanaka; E hoonani mai no oia ia lakou i ke ola.
 
E hooho olioli no ka poe haipule maloko o ka nani: E hauoli no lakou ma ko lakou wahi moe.
Ma ko lakou waha, ka hapai i ke Akua, A ma ko lakou lima hoi, he pahikaua maka lua;
E hana me ka hoopai aku i ko na aina e, A me ka paipai aku i na kanaka:
E hoopaa i na'lii i na kaula, A me ko lakou kaukaualii, i na kupee hao.
E hana aku ia lakou i ka hoopai i palapalaia; Oia ka nani o kona poe haipule a pau. E halelu aku oukou ia Iehova.