^
BARUCH
Baruch neh Babylon kah Judah Rhoek
Jerusalem ham Capat
Tholh Phongnah
Loeihnah Ham Thangthuinah
Pathen Olkhueh Phoenah
Cueihnah A Uem
Israel ham Thaphohnah
Jerusalem Bomnah