^
HAGGAI
Bawkim Thoh Ham Oluennah
Pilnam kah Doonah
Thaphohnah Olkhueh
Pocinah lamloh Yoethennah
Zerubbabel ham Olkhueh