^
LUKA
Theophilus ham Capat
Johan Cun Ham A Thui
Jesuh Cun Ham A Thui
Elizabeth taengla Mary Cet
Mary kah Laa
Johan A Cun Coeng
Zekhariah kah Olphong
Jesuh A Cun Coeng
Tudawn Rhoek neh Puencawn
Yahvin a Rhet Pah
Simeon kah Olphong
Anna kah Khoboe
Nazareth la Mael
A Napa Im Ah
Pathen neh Pilnam Loh A Uem
Messiah Thang
Khrih kah Baptisma
Jesuh Khrih kah Rhuirhong
Jesuh Noemcainah
Galilee kah Jesuh Bibi
Nazareth ah A Hnawt Uh
Mueihla Thae A Haek
Kapernaum ah Tloh Hoeih
Galilee ah Olthangthen
Hnukbang Lamhmacuek Rhoek
Hmaibae Hoeih
Hlang Capa kah Khodawkngainah
Levi a Khue
Hlangtholh neh Buh a Vael
Yaehnah Kawng
Himbai Misur Nuettahnah
Sabbath Boeipa
Kut Khaem Khaw Hoeih
Hnukbang Hlainit
Thuituennah neh Hoeihnah
Yoethen Ol
Kuirhang a Tamdaeng
Na Rhal Lungnah
Hlang Te Lai Thui Thil Boeh
Thaih Huk neh Thaih Tak
Khoengim Panit
Rhalboei kah Tangnah
Nuhmai Capa Koep Thoo
Baptisma Johan A Koeh
Dalrha Cadil Rhoek
Tholh Hlahnah neh Lungnah
Huta rhoek loh a Bongyong
Cangti aka Tuh
Nuettahnah kah a Mangtaeng
Nuettahnah a Thuicaih
Hmaivang
Huiko Tang
Hlipuei Tuiphu A Toel
Rhaithae A Haek
Camoe Daem tih Manu Hoeih
Hnukbang Hlainit A Tueih
Herod loh Jesuh Hmuh A Ngaih
Hlang Thawng Nga A Kok
Peter Loh Messiah A Phoe
A Dueknah neh Thohkoepnah A Phoe
Na Thinglam Te Kawt
Jesuh Thohainah
Tangnah Loh Rhaithae A Na
A Dueknah Kawng Koep A Thui
Ulae aka Tanglue
A Ming Neh
Jerusalem Longpuei La
Jesuh Hnuk aka Vai
Sawmrhih A Tueih
Thinthah Kho Rhoek
Sawmrhih Te Ha Mael
Capa Loh Pa A Phoe
Samaria Hlang Then
Martha neh Mary
Thangthuinah
Bih Khoek lamtah Toem
Imkhui kah Paekboenah
Mueihla Thae Loh Im A Paan
Yoethennah Tang
Jonah kah Miknoek
Pum Kah Hmaiim
Thailat Rhoek Kah Thothueng A Tamdaeng
Bawknah Thailat
Pathen Te Rhih
Khrih Te Ming Lah
Boei Ang Nuettahnah
Mawn Boeh
A Boeipa Aka Lamtawn
Thapang neh Kosi
Rhoepnah Ham Moenih Paekboe Ham
Khoning Te Soepsoei Lah
Kocaelh Loh N'toe Vaengah
Yutnah neh Pocinah
Thaihhuk
Abraham Canu Hoeih
Mukang Muu neh Tolrhu
Long Caek
Jesuh neh Herod Antipas
Jerusalem a Rhaengsae
Sabbath Boeipa
A Dang La Aka Yalh
Hlaembuh Kawng Nuettahnah
Hnukbang he A Phu Kuel
Tu aka Hma Nuettahnah
Tangka Hma
Capa Hlang Pam
Hnokhoem Thae
Ram Kah A Phu
Kuirhang neh Lazarus
Jesuh Taengkah Thuituennah
Tangnah neh Pongthoh Nah
Hmaibae Hlangrha
Ram Ha Pai
Kobawt Kolla Thangthuinah
Pharisee neh Mangmucoi Kah Thangthuinah
Camoe a Uem
Khoboei Cadong
Khuehtawn neh Pathen Ram
A Dueknah Te A Thui Bal
Mikdael Loh Kho A Hmuh
Zakkhaeus Taengah Pah
Tangka Nuettahnah
Jerusalem La Kun
Jerusalem Ham A Thinphat
Bawkim a Ciim
Jesuh kah Saithainah
Dum Khueh Nuettahnah
Pathen neh Kaisar
Sadducees neh Thohkoepnah
Messiah kawng Dawtnah
Cadaek Rhoek Ngaithuen
Nuhmai kah Kutdoe
Bawkim Hma Ni A Ti
Diklai A Bawt Tue Kah Miknoek
Jerusalem Poci Ni
Hlang Capa Ha Pawk Vaengkah Miknoek
Thaibu Kung
Hak Uh Laeh
Jesuh A Mae Uh
Yoom Khotue
Boeipa Hlaembuh
A Tanglue Tukvat Uh Thae
Peter Loh A Huek Uh Tak Ni
Sungkoi Sungsa neh Tumca
Dum ah Thangthui
Judas Loh A Mok
Peter Loh A Huek Tak
Jesuh a Tamdaeng tih A Boh Uh
Khoboei Im A Pha
Jesuh tah Pilat neh Hum Uh
Jesuh neh Herod Antipas
Jesuh neh Barabbas
Thinglam Longpuei
Laihmu laklo ah A Tai
Jesuh kah Dueknah
Jesuh Upnah
Thohkoep Mincang
Emmaus Longpuei Kah Hnukbang Rhoi
Jesuh Thoo Tang Tang
Jesuh Vaan La Luei